Veikart for fremtidens næringsliv - Statusrapport 2023

Status for NHOs ti ambisjoner ved inngangen til 2023

Aurora Borealis, Lofoten islands, Norway. Northern light, mountains and frozen ocean. Winter landscape at the night time.

Tiden etter at NHO la fram "Neste trekk - Veikart for fremtidens næringsliv" i 2020 har vært preget av usikkerhet og uro for folk og bedrifter.

Først i perioden var det korona-viruset som i hovedsak definerte endringer i økonomi og samfunn, men etter februar 2022 har Russlands angrepskrig i Ukraina vært den mest avgjørende enkeltfaktoren for utviklingen. Pandemien dempet både aktivitet og sysselsetting, og da aktiviteten tok seg opp igjen, fulgte utfordringer med flaskehalser, prispress og renteoppgang. Alt dette ble i sin tur forverret av krigen i Ukraina som i tillegg til stor menneskelig lidelse har skapt betydelige ubalanser i markedene for enkelte kritiske råvarer, særlig innen energi.

Norsk og internasjonal økonomi står nå overfor et betydelig skifte fra oppgang til dårligere tider. Mye tyder på at mange land i Europa er på vei inn i resesjon. Det geopolitiske spenningsnivået i verden har økt betraktelig siden 2020 og påvirker økonomi, energitilgang og sikkerhetspolitikk. I tillegg er det vedtatt store endringer i norsk skatte- og arbeidslivspolitikk for 2023 som påvirker bedriftene negativt. NHOs medlemsundersøkelser viser sterk pessimisme blant bedriftene, noe som også blir bekreftet i Norges Banks siste undersøkelse blant bedriftsledere.

Et slikt omslag vil påvirke gjennomføringen av NHOs ambisjoner. NHOs årlige gjennomgang av veikartets ti ambisjoner viser at det fram til nå har gått relativt godt innenfor avgjørende parametere for utviklingen av norsk næringsliv og samfunn. Samtidig viser gjennomgangen at vi er på feil kurs innen flere avgjørende områder for et bærekraftig samfunn i 2030. Fremtredende premisser for et vekstkraftig næringsliv er under press; kompetansetilgang, klimagassreduksjoner og konkurransedyktig skattetrykk. I tillegg kommer en ny virkelighet med økte geopolitiske spenninger, et nytt energilandskap og en ny politisk profil på skatte- og arbeidslivsområdet. Ved inngangen av 2023, er det en langt mer usikker fremtid som møter bedriftene enn tidligere.

Vi er bak skjema mot 2030 for følgende ambisjoner:

 • Reduserte klimagassutslipp (ambisjon 5)
 • Tette kompetansegapet (ambisjon 7)
 • Konkurransedyktig skattetrykk (ambisjon 8)

 

Vi er svært langt fra målet om reduserte klimagassutslipp, og forbedringen i totale utslipp er kun marginal fra i fjor. Kompetanse er fortsatt en kjerneutfordring for norsk næringsliv og samfunn, og bekreftes igjen av våre målinger. En ny betydelig utfordring for norsk økonomi er et økende skattetrykk for norske bedrifter, som vil hindre verdiskaping og privat initiativ på både kort og lang sikt, og gjøre det mindre attraktivt å investere i Norge. Denne bekymringen er ikke ny, men viser seg langt tydeligere i år, og forsterkes gjennom statsbudsjettet for 2023.

Ambisjoner i rute:

 • Høyere verdiskaping (ambisjon 1)
 • Høyere yrkesdeltagelse (ambisjon 2)
 • Utenriksøkonomi i balanse (ambisjon 4)
 • Høyere organisasjonsgrad (ambisjon 10)

 

Det går som helhet godt i norsk økonomi, og verdiskaping per innbygger ligger på et høyt nivå. Yrkesdeltagelsen har tatt seg kraftig opp etter korona-pandemien og ligger nå over ønsket nivå for 2030. Olje- og gassinntektene bidrar til et solid handelsoverskudd. Organisasjonsgraden ser også ut til å holde seg på et godt og høyt nivå, noe som tyder på en trygg base for den norske arbeidslivsmodellen. Veksten i BNP i Fastlands-Norge ventes likevel å bli lav de neste årene, og det gjenstår også å se om utviklingen holder seg på et godt nivå for de andre målsettingene.

Usikkerhet om veien videre:

 • Større privat sektor (ambisjon 3)
 • Øke innovasjons- og omstillingsevnen (ambisjon 6)
 • Høy tillit (ambisjon 9)


En stor andel av veksten i sysselsettingen det siste året har kommet i privat næringsliv og privat timeverksandel har derfor hatt en betydelig økning. Vi ligger imidlertid fortsatt noe under ønsket trend mot 2030. Norge har fortsatt et høyt tillitsnivå i samfunnet, noe som er avgjørende for den norske modellen, tross at vi har vært gjennom tider med pandemi og usikkerhet. Vi ser likevel at tillitten kan utfordres av et skarpere debattklima på flere områder, blant annet i diskusjoner rundt energipolitikken og forholdet mellom privat og offentlig tjenesteyting. Norge rangeres fortsatt heller ikke blant de ledende landene når det gjelder innovasjon, noe som vil være nødvendig for å opprettholde dagens relativt høye produktivitet og verdiskaping på lengre sikt. Vi vil ikke greie å holde oppe det høye velstandsnivået i Norge om ikke vår innovasjons- og omstillingsevne er blant de beste. Måloppnåelsen her vurderes som usikker, og vil kunne vurderes som bak skjema om trenden fortsetter.

 

Status for NHOs ti ambisjoner ved inngangen til 2023


I NHOs veikart for fremtidens næringsliv la vi frem ti ambisjoner for 2030 som må realiseres for å sikre et bærekraftig samfunn. Våre ambisjoner la blant annet grunnlaget for et mål om å skape netto 250 000 nye private jobber i løpet av 2020-tallet.

 

 

250 000 nye jobber

Det må skapes netto 250 000 nye jobber frem mot 2030, om vi skal nå ambisjonene om økt verdiskaping, høyere yrkesdeltagelse og større privat sektor. Ved utgangen av 2022 forventer vi å ligge på trendbanen for å nå dette målet. Det raske oppsvinget etter nedgangen under korona-pandemien har i sin tur gitt press i arbeidsmarkedet i 2022.

 

1. Høyere verdiskapning

Ambisjon for 2030:

BNP per innbygger skal øke fra 575 000 2020-kroner i 2019 til 650 000 2020-kroner i 2030.

BNP måler hva et land produserer av varer og tjenester i løpet av ett år og uttrykker nasjonens løpende forbruks- og velferdsmuligheter. Land kan låne seg til høyere forbuk, men ikke i lengden. Et høyere velstands- og velferdsnivå krever derfor vekst i BNP.

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

BNP for Fastlands-Norge falt 2,8 prosent i 2020 som følge av pandemien og smitteverntiltak som forhindret økonomisk aktivitet. Gjennom 2021 og 2022 har aktiviteten tatt seg opp igjen. Ved utgangen av 2022 anslås det et BNP per innbygger på 607 000 kroner, som er på trendbanen for å nå målet. For at målet skal nås i 2030, må BNP i Fastlands-Norge hvert år vokse 1,4 prosent. Dette er litt lavere enn den historiske trendveksten i fastlandsøkonomien.

2. Høyere yrkesdeltakelse

Ambisjon for 2030: 

Sysselsettingsandelen for de mellom 15 og 74 år øker fra 67,8 til 72,2 prosent

Arbeidskraften utgjør rundt tre firedeler av vår nasjonalformue. Høy verdiskaping forutsetter at mange jobber. Høy sysselsetting understøtter også et inkluderende samfunn, jevn inntektsfordeling, og gir legitimitet til velferdsordningene. For den enkelte sikrer det inntekt, bidrar til bedre helse og økt livskvalitet.

 

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

Pandemien førte til at antall jobber ble kraftig redusert. Det var samtidig en økning i antallet studenter. Begge deler medvirket til et redusert arbeidstilbud i 2020. Etter gjenåpningen har veksten i økonomien tatt seg opp. Ved utgangen av 2022 anslås sysselsettingsandelen å være 70,0 pst, slik at sysselsettingsandelen nå ligger over trendbanen for målet i 2030.

3. Større privat sektor

Ambisjon for 2030:

Andelen private timeverk øker fra 70 prosent i 2019 til 72 prosent i 2030

En god arbeidsdeling mellom offentlig og privat sektor har bidratt til vårt høye velstandsnivå. 30 prosent av timeverkene er i offentlig forvaltning. Ingen industriland har flere. Andelen timeverk i privat sektor bør bli større. Privat produksjon er konkurranseutsatt. Det virker skjerpende, og driver frem nye løsninger og produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter. Målet er mer ambisiøst enn det kan virke: Eldrebølgen betyr i utgangspunktet at etterspørsel og produksjon vil vris mot offentlig sektor, som er hovedleverandør av disse tjenestene i dag

 

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

Pandemien rammet særlig privat næringsliv hardt. Under pandemien sto vi derfor lengre fra ambisjonen. Veksten i økonomien og arbeidsmarkedet har etter dette kommet i privat næringsliv slik at privat timeverksandel har tatt seg opp. Vi ligger imidlertid fortsatt noe under trendbanen til 2030.

4. Utenriksøkonomi i balanse

Ambisjon for 2030:

Driftsbalanse fratrukket statens oljeinntekter rundt null

Over tid må et land ha balanse i utenriksøkonomien. En vesentlig del av Norges eksportinntekter er i realiteten omveksling av formue, fra oljeformue i bakken til penger i banken. Inntekter staten får fra oljeutvinningen, plasseres i Statens Pensjonsfond Utland (SPU), også kjent som "Oljefondet", og hvert år brukes en del av avkastningen derfra gjennom statsbudsjettet. På sikt ventes avkastningen fra SPU å utgjøre en mindre andel av innenlandsk verdiskaping, og dermed blir importmulighetene også relativt sett mindre isolert sett. I tillegg ventes olje- og gassinntekter å utgjøre en stadig mindre del av norske eksportinntekter. Dette gir behov for å utvikle ny eksportrettet verdiskaping i Norge.

 

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

Økte priser på norsk eksport, særlig i form av høyere naturgasspriser, men også øvrige råvarer, har bedret Norges utenriksøkonomiske stilling de siste par årene. Høye energipriser er også den viktigste grunnen til at driftsbalansen utenom statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten er anslått å være solid i pluss i 2022.

 

5. Reduserte klimagassutslipp

Ambisjon for 2030:

CO2-utslippene er redusert med 55 prosent fra 1990-nivå i samarbeid med EU

Regjeringen meldte i forbindelse med COP27 inn forsterkede mål om reduksjon i klimagassutslipp på 55 prosent mot 1990-nivå. Dette er ambisiøst og vil kreve kraftfulle tiltak. Næringslivet står klart til å bidra. Samarbeidet med EU gir noe fleksibilitet, men uansett vil en stor del av norske kutt måtte skje i Norge gjennom utfasing av fossil energibruk, elektrifisering og bruk av biobaserte løsninger. Indikatoren vi bruker er 50 prosent utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor (transport, bygg, jordbruk og avfall) innen 2030. Øvrige utslippskutt gjøres gjennom deltakelse i EUs kvotesystem og i tråd med industriens ulike veikart.

 

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

I 2020 sank utslipp av klimagasser totalt sett blant annet som følge av lavere økonomisk aktivitet og mindre reising. Dette preget også nivået for klimagasser i ikke-kvotepliktig sektor, der utslipp fra transport utgjør en betydelig andel. Samlet sett har utslippene total sunket videre i 2021, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Utslipp av klimagasser i 2021 (siste tilgjengelige tall) var på 48,9 mill. tonn CO2-ekvivalenter, som er en nedgang på 0,7 prosent fra 2020 og er 4,7 prosent lavere enn i 1990. I ikke-kvotepliktig sektor har imidlertid utslippene økt igjen, ifølge sammenstilling fra Miljødirektoratet. Vi ser en økning i utslipp fra veitrafikk fra 2020-nivået, og vi er nå tilbake på nivået fra 2019. Totalt sett er utslippene i ikke-kvotepliktig sektor 2,3 mill. tonn, eller 10 prosent, høyere enn ambisjonsnivået for 2021.

6. Øke innovasjons- og omstillingsevnen

Ambisjon for 2030:

Norge skal være blant innovasjonslederne i Europa, 20 prosent over EU-snitt

For å skape lønnsomme arbeidsplasser og vekst er Norges innovasjons- og omstillingsevne en viktig forutsetning. Innovasjonsevne er krevende å måle. Vi har valgt å bruke EUs Innovation Scoreboard (EIS) som omfatter 27 indikatorer. Ved forrige måling var Norge rangert som en sterk innovatør, med en score 18 prosent over EU-snittet. For å være blant innoasjonslederne, kreves en score minst 20 prosent over snittet.

"For å skape lønnsomme arbeidsplasser og vekst er Norges innovasjon- og omstillingsevne en viktig forutsetning."

Vurdering ved utgangen av 2022:

Det er små justeringer i rangeringen i EIS for 2022. Årets utgave viser en fortsatt positiv utvikling på flere parametere for Norge. Vi har ikke nådd målet, noe som ville plassert oss i samme gruppe som Sveits, Sverige, Finland, Danmark, Nederland og Belgia, men vi tar noen steg oppover og lander på en syvende plass i årets rangering i EIS. Samtidig taper Norge terreng når det gjelder nivået av FoU-investeringer internasjonalt. I 2020 hadde Danmark og Sverige en liten realvekst. Finland, som hadde realnedgang i FoU-utgiftene i flere år på 2000-tallet, har hatt en positiv utvikling siden 2017 og en realvekst på nærmere 2 prosent i 2020. Norge hadde til sammenlikning en realnedgang på 1 prosent i totale FoU-utgifter fra året før. Hos næringslivet isolert finner vi en økning i FoU-utgifter på 2 prosent, mens utviklingen i de andre sektorene var negativ. OECDs siste indikatorrapport viser også at vi ligger relativt lavt blant sammenlignbare land når det gjelder FoU-utgifter som andel av BNP.

7. Tette kompetansegapet

Ambisjon for 2030:

Andelen NHO-bedrifter med et udekket kompetansebehov halveres

I møte med demografiske endringer, ny teknologi og overgangen til lavutslippssamfunnet må vi satse på kompetanse for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes. Før koronakrisen viste NHOs Kompetansebarometer at seks av ti NHO-bedrifter manglet relevant kompetanse. Konsekvensen er at bedriftene har redusert aktiviteten sin og tapt kunder eller markedsandeler. Kompetansegapet må tettes og andelen bedrifter som melder om et udekket kompetansebehov bør minst halveres innen 2030.

"Vi må satse på kompetanse for å skape et arbeidsliv hvor folk og bedrifter lykkes."

Vurdering ved utgangen av 2022:

Mangelen på tilgang til rett kompetanse i næringslivet fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høy for stadig flere bedrifter. Det viser NHOs kompetansebarometer for 2021 (publisert i februar 2022). To av tre NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov. Dette er en rekordhøy andel, og høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014). Det er særlig andelen bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker, fra 8 prosent i 2020 til 14 prosent i 2021. 44 prosent av NHO-bedriftene forsøkte å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse i 2021.

8. Konkurransedyktig skattetrykk

Ambisjon for 2030:

Skattenivået for fastlandsøkonomien skal ikke overstige 40 prosent av verdiskapingen

Norge har et høyt skattetrykk sammenlignet med de fleste andre land. De fleste skatter og avgifter medfører et effektivitetstap. Dette tapet er større, jo høyere skattenivået er. Derfor bør de samlede skatte- og avgiftsinntektene (utenom petroleumsskattene) ikke overstige 40 prosent av BNP for Fastlands-Norge. For å sikre bærekraftige statsfinanser må budsjettets utgifter tilpasses inntektene.

 

 
Vurdering ved utgangen av 2022:

I 2022 har regjeringen økt skatter og avgifter økt med netto om lag 8,7 mrd. kroner. Skattenivået (utenom petroleumsskattene) ble i Nasjonalbudsjettet for 2023 anslått til 43,6 prosent av Fastlands-BNP for 2022, 0,1 prosentenhet høyere enn i 2020. I budsjettet for 2023 er det foreslått skatte- og avgiftsøkninger med en helårsvirkning på 44,8 mrd. kroner, noe som bringer oss enda lengre fra NHOs ambisjon for 2030.

9. Høy tillit

Ambisjon for 2030:

Tilliten i samfunnet bevares på minst dagens nivå

Norge har et høyt tillitsnivå. Vi stoler på hverandre, og på myndighetene. Tillit har økonomisk verdi. Tillit letter økonomisk samkvem, reduserer behovet for kontroll og tilsyn, og for rigide og detaljerte avtaler. Tillit understøtter langsiktighet og forutsigbarhet i den økonomiske politikken. Et høyt tillitsnivå avspeiler små forskjeller. Å opprettholde tilliten på dagens nivå krever at vi fortsatt klarer å bygge et inkluderende og åpent samfunn.

Fram til og med 2020 målte SSBs levekårsundersøkelse tillit ved ett enkelt spørsmål: «I hvilken grad er folk flest til å stole på?» på en skala fra 0 til 10. Ved undersøkelsen i 2017 ble gjennomsnittssvaret 7,2. Vår ambisjon er at tilliten holder seg over eller på dette nivået i 2030.

I forbindelse med omlegging av SSBs levekårsundersøkelse er det gjort endringer i spørsmålene knyttet til tillit. I den siste undersøkelsen fra 2022 spørres det i stedet om befolkningens tillit til kommunestyret, politiet, rettsvesenet, det politiske systemet, nyhetsmediene og mennesker man ikke kjenner. For å måle tillit i 2022 benytter vi gjennomsnittlig score på disse seks indikatorene. Det understrekes at resultatene fra undersøkelsen i 2022 ikke kan sammenlignes med resultatene fra tidligere år. Vi har derfor ikke grunnlag for å si hvordan tillitsnivået har endret seg fra 2020 til 2022.

"Å opprettholde tilliten på dagens nivå krever at vi fortsatt klarer å bygge et inkluderende samfunn."

Vurdering ved utgangen av 2022:

Pandemien krevde inngripende tiltak fra myndighetene for å begrense smitten. Den har krevd innsats fra hver enkelt, både for å etterleve myndighetenes krav, men også for å gjøre det som måtte til for å begrense smitte utover formelle krav. Mange mistet jobben, eller var avskåret fra å treffe familie og venner. Det siste året med normalisering etter pandemien, har vært preget av høy prisvekst, og flere har fått svekket sin private økonomi. Store omveltninger og krevende situasjoner kan sette tilliten på prøve, både til hverandre og til myndighetene. SSBs siste måling viser et fortsatt høyt nivå på tilliten i Norge også i 2022. Særlig viser resultatene at befolkningen har høy tillit til politiet og rettsvesenet, hvor gjennomsnittlig score er 8,0. Tillitten til det politiske systemet lå på 6,7, og for nyhetsmediene, 6,6. Lavest var tilliten til mennesker man ikke kjenner, hvor gjennomsnittlig score var 6,1.

10. Høyere organisasjonsgrad

Ambisjon for 2030:

Arbeidstakeres og arbeidsgiveres tilhørighet til det organiserte arbeidslivet økes fra 60 til 63 prosent

Trepartssamarbeidet har tjent Norge godt. Lønnsdannelsen har bidratt til høy sysselsetting, lav ledighet, lavt konfliktnivå og god omstillingsevne. Samarbeidet henter sin legitimitet fra en høy andel organiserte. I 2019 var 50 prosent av alle lønnstakere organiserte. Andelen sysselsatte i organiserte bedrifter i privat sektor var på 71 prosent. Snittet av disse to tilsier en organisasjonsgrad på om lag 60 prosent.

 

 

Vurdering ved utgangen av 2022:

Organisasjonsgraden er relativt stabil. Utviklingen er påvirket av et brudd i 2020 som følge innføring av ny beregningsmetode for antall yrkesaktive medlemmer i arbeidstakerorganisasjonene og et brudd i 2021 som følge av vesentlige endringer i AKU. I november 2021 ble NHO og LO enige om en ny hovedavtale for de neste fire årene. Som en del av enigheten, skal partene sette ned et utvalg som i avtaleperioden skal drøfte mulige tiltak for å øke organisasjonsgradene i arbeidslivet.

 

Ny usikkerhet knyttet til nye utviklingstrekk

I 2020 pekte NHO på fire mulighetsområder for norske bedrifter: Et mer digitalt næringsliv, et grønnere næringsliv, et mer internasjonalt næringsliv og et mer tjenestebasert næringsliv. Dette er fortsatt mulighetsområder som står seg godt, men rammebetingelsene for norsk næringsliv og samfunn er likevel endret på en rekke områder.

NHO vil trekke fram særlig tre områder som i betydelig grad vil definere norske bedrifters rammevilkår i året som kommer og som forventes å skape motvind og usikkerhet for bedriftene:

 • Økte geopolitiske spenninger
 • Et nytt energilandskap
 • Ny politisk profil på skatte- og arbeidslivsområdet

 

Økte geopolitiske spenninger – fra korona til krig

Koronapandemien og krigen i Ukraina har synliggjort betydelige sårbarheter i globale verdikjeder. 

Krig i Europa, langvarig geopolitisk og teknologisk rivalisering mellom stormaktene, verdikjedeproblematikk og utfordringer innen digital sikkerhet gir høy grad av uforutsigbarhet og et stadig vanskeligere farvann å navigere i for norske bedrifter. Koronapandemien og krigen i Ukraina har synliggjort betydelige sårbarheter i globale verdikjeder. Både i EU og globalt tenkes det nå nytt om verdikjedesikkerhet. Arbeidet med EUs grønne skifte, energiomstilling og strategiske autonomi er under rask utvikling, og vil være avgjørende for norske bedrifters rammevilkår. Næringslivet opplever økt risiko for industrispionasje, digitale angrep og andre hybride trusler.

Som en konsekvens av et økt spenningsnivå, verdikjedeproblematikk og nye sikkerhetsutfordringer har forpliktende internasjonalt samarbeid og felles kjøreregler for handel kommet under press. Fremtidens rammebetingelser utformes i økende grad utenfor tradisjonelle fora som WTO. Norge og norsk næringsliv må posisjonere seg for å møte denne utviklingen, synliggjøre betydningen av norske varer og tjenester i kritiske verdikjeder og påvirke regelverksutviklingen.

En hovedutfordring er å sikre at norske bedrifter i fremtiden har like konkurransevilkår som andre EU-land. EØS-avtalen er stadig viktigere, men i noen tilfeller også stadig mer utilstrekkelig, og vi har allerede sett konsekvensen av dette da norske batterier ble ilagt toll som følge av handelsavtalen mellom EU og Storbritannia. Det betyr at vi trenger et enda tettere samarbeid mellom norske myndigheter og næringslivet, og mellom Norge og EU. Norge har også fått en omdømmeutfordring i lys av høye olje- og gassinntekter, og det har derfor blitt viktigere å bidra til å fremme norsk omdømme som partner og bidragsyter i dagens krise, både i Europa og globalt. Nå er det viktigere enn noensinne at norske myndigheter og bedrifter sammen arbeider aktivt med eksport og handelspolitikk, spesielt ovenfor EU.

En annen hovedutfordring er å navigere i et landskap der sikkerhetshensyn og økonomisk politikk i sterkere grad blir sammenvevd, og der politisk risiko øker hos sentrale handelspartnere.

 

Et nytt energilandskap - fra energiomstilling og klima til energiforsyning og sikkerhet

Norge har overtatt Russlands rolle som den viktigste gasseksportøren til Europa.

Energiprisene i Europa begynte å stige fra sommeren 2021, og rammene for energitilgang har endret seg mye på kort tid. Prisene har kommet opp på et langt høyere nivå enn tidligere, samtidig som volatiliteten har økt. Værforholdene, tilgangen på energi og politiske inngrep vil fortsette å påvirke dette og utviklingen er vanskelig å forutsi. Vi ser at ordskiftet og politiske prioriteringer har gått fra mål om energiomstilling og klima til i større grad å prioritere mål om energiforsyning og sikkerhet. USAs Inflation Reduction Act betyr i realiteten et subsidienivå i USA som kan trekke kapital, investeringer og satsinger ut av Europa. Vi ser likevel at EU setter trykk på å forsere klimaambisjonene for 2030 gjennom sin tiltakspakke i forbindelse med Ukraina-krigen. REPowerEU inneholder en rekke strategier knyttet til økt energieffektivisering, økt fornybarproduksjon og nye energibærere, som hydrogen, i tillegg til en diversifiseringsstrategi for gasshandel.
Norges viktigste bidrag på kort sikt er likevel å bidra med sikker og høy gasstilførsel til Europa. Norge har overtatt Russlands rolle som den viktigste gasseksportøren til Europa. Mangel på energi, og særlig gass, har ført til et prispress som forplanter seg i strømprisene i det europeiske markedet. Det har medført en diskusjon om hvordan man både skal begrense prisveksten på strøm og hvordan man kan utforme et markedsdesign som gir sikkerhet for energiforsyningen til en rimelig pris. Her er det avgjørende at politiske myndigheter griper inn på en måte som ikke skaper uheldige konsekvenser for energitilgangen på sikt.

LO og NHOs felles energi- og industripolitiske plattform avdekket en sårbarhet for å ha tilstrekkelig kraft tilgjengelig for å sikre industrielle ambisjoner og for å gjennomføre klimaomstillingen. I etterkant har flere analyser bekreftet denne bekymringen. Energiubalansen i Europa som følge av krigen forsterker dette. Energikrigen har også demonstrert hvor krevende energi- og klimaomstillingen er, og hvilken viktig rolle norsk gass spiller for europeisk energiforsyning. Det er avgjørende å intensivere arbeidet med å konkretisere tiltak og løsninger som må på plass for å skalere grønne verdikjeder og som øker tempoet i tilgangen til fornybar kraft.


Ny regjering med "storrengjøring" i arbeidslivet og ny skattepolitikk

Med statsbudsjettet for 2023 ser vi at regjeringen øker skattebyrden på privat sektor og prioriterer ned viktige satsingsområder for næringslivet for å håndtere økte utgifter til prisstigning i offentlig sektor og store strømsubsidier. Dette er til tross for at staten har ekstraordinære inntekter som følge av høye energipriser. Det har i tillegg vært en økning i skattetrykket fram mot 2023, noe som også vises i vårt målepunkt i veikartets ambisjon 8. Konkurransedyktig skattetrykk. Skatteøkningene i 2023 er store, og ble til dels presentert uten forutgående utredning, involvering eller høring. Dette skaper betydelige utfordringer for bedriftene.

I tillegg opplever bedriftene store endringer på arbeidslivsfeltet. Felles for endringene er at de gjøre det vanskeligere å drive virksomhet, noe som bidrar generelt til å svekke arbeidslinjen og næringslivets konkurransekraft. Regjeringen har fremmet en rekke endringsforslag som enten er gjennomført eller i ferd med å bli gjennomført. Det mest dramatiske tiltaket dreier seg om betydelige innstramminger i regelverket for innleie fra bemanningsforetak, med oppheving av adgangen til å leie inn ved arbeid av midlertidig karakter og et totalforbud mot innleie til byggearbeid i Oslo-området. Disse innstrammingene vil ramme svært mange virksomheter i hele landet. Regelendringene vil tre i kraft i løpet av 2023. Fra før er den generelle adgangen til midlertidige ansettelser allerede fjernet.

Regjeringen har videre fremmet flere grep som strammer inn bruken av private tjenesteytere innenfor fritt behandlingsvalg, friskoler og barnehager. Flere innstramminger er varslet. Ikke minst utredes nå nullprofitt-modeller der formålet er å fase ut kommersielle aktører i velferdsproduksjonen. Dette skaper uforutsigbarhet for alle private bedrifter som leverer viktige velferdstjenester til folk i hele landet.


Et skarpere debattklima

Sist, men ikke minst, opplever NHO et skarpere debattklima rundt sentrale løsninger for næringslivet. Det gjelder innenfor flere av NHOs satsingsområder; energi og klima, skatt, arbeidsliv, privat tjenesteyting og EU-samarbeid. Vi må unngå at utsikter til et økonomisk skifte med høyere arbeidsledighet, prisstigning og reallønnsnedgang skaper et politisk debattklima som gjør det mer krevende å finne brede kompromisser i politikken. Vi har verken råd eller tid til vedtak som blir dyre og uopprettelige.