Offentlige anskaffelser: En enklere hverdag for bedrifter

Publisert

Et mindretall i utvalget, bestående av KS ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og NHO ved advokat Arnhild Dordi Gjønnes (bildet), har foreslått at alle kunngjøringspliktige anskaffelser under EØS terskelverdi mellom tre til 56 millioner skal underlegges et forenklet regelsett. Foto: Moment Studio

Fredag 10. november leverte Anskaffelsesutvalget den første av to utredninger til Næringsminister Jan Christian Vestre. Målet er å etablere et regelverk som gjør det enklere for både oppdragsgivere og tilbydere i anbudsprosesser.

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022 for å foreta en gjennomgang av regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer og en ny lov.

Denne første delutredningen gjelder regelverkets struktur, forenkling av reglene, samt å tydeliggjøre bestemmelsene om samfunnshensyn.

Klima og miljø

Anskaffelsesutvalget foreslår å heve innslagspunktet for når anskaffelsesreglene skal gjelde. Det nye innslagspunktet er nå foreslått å heves fra 100.000 til 300.000 kroner.

Utvalget foreslår også å styrke arbeidet med innovasjon. Derfor blir innovasjon nå en del av formålsparagrafen, og egen forskriftsbestemmelse.

Utvalget har dessuten foreslått en ambisiøs bestemmelse for grønn omstilling, og her blir det skissert ulike tiltak for å bidra til å nå klimamålene på en god og gjennomsiktig måte. Det betyr at oppdragsgivere, altså det offentlige, skal i forkant av anskaffelsen vurdere hvordan anskaffelsen kan innrettes for å begrene klima- og miljøfotavtrykket blant annet gjennom kartlegging og dialog med leverandørene (bedriftene).

Forutsigbarhet

Oppdragsgiver skal også stille krav til ytelsen, også i andre trinn i anskaffelsesprosessen, dersom det vil gi ytterligere klima- og miljøgevinst. I tillegg foreslår utvalget bruk av standardiserte minimumskrav som vil kreve mindre kapasitet og kompetanse hos oppdragsgiverne. Det vil gjøre markedet mer forutsigbart for leverandørene.

Utvalget har foreslått at anskaffelser av varer og tjenester i størrelsesorden mellom kr. 300.000 og opp til EØS-regelverket på kr. 1,4 mill. for statlige oppdragsgivere, og kr. 2,2 mill. for kommunale oppdragsgivere, skal skje på markedsmessige vilkår. Oppdragsgiver skal dessuten opptre i samsvar med god forvaltningsskikk. Dette kan skje ved at oppdragsgiver gjennomfører markedsundersøkelser, og på grunnlag av denne innhenter tilbud. Det betyr at det må innhentes to eller flere tilbud; eller ved frivillig annonsering av konkurranse. Oppdragsgiver skal også offentliggjøre at kontrakten er inngått.

Bygg og anlegg

De samme reglene skal gjelde for bygge- og anleggsanskaffelser mellom kr. 300.000 og kr. tre millioner. Dette vil gi oppdragsgiver stor fleksibilitet og mulighet til å styrke lokalt næringsliv.

For bygge- og anleggsanskaffelser over tre millioner kroner har utvalget del seg i to:

Et flertall har foreslått at for bygge- og anleggsanskaffelser med en antatt verdi mellom tre og 15 millioner kroner skal oppdragsgiver også publisere en forenklet kunngjøring i DOFFIN, som åpner for at interesserte leverandører kan melde sin interesse. Kunngjøring skal minst beskrive kontraktsgjenstanden, på hvilke kriterier kontrakten vil tildeles, estimert verdi, og tidsrom for gjennomføring. Ved bygge- og anleggsanskaffelser med antatt verdi over 15 millioner kroner skal oppdragsgiver, med noen unntak, følge EØS-reglene.

En enklere hverdag

Et mindretall i utvalget, bestående av KS ved advokat Beatrice Dankertsen Hennyng og NHO ved advokat Arnhild Dordi Gjønnes, har foreslått at alle kunngjøringspliktige anskaffelser under EØS terskelverdi mellom tre til 56 millioner skal underlegges et forenklet regelsett. Oppdragsgiver bør bl.a. stå fritt til å bestemme hvordan konkurransen skal gjennomføres og bør fritt kunne innhente den dokumentasjon og de opplysninger som mangler. Det bør heller ikke være krav til kunngjøringens innhold, mener mindretallet.

Mindretallet mener dessuten at det er enklere både for oppdragsgivere og leverandører at alle kunngjøringspliktige bygge- og anleggsanskaffelser under EØS-terskelverdi følger samme regelsett. NHO og KS mener at deres forslag vil ivareta både oppdragsgiver og leverandørens behov for enkle, forutsigbare regler eller knagger å henge beslutninger på. Samtidig vil reglene gi oppdragsgiver stor fleksibilitet og mulighet til å gjennomføre (tids-)effektive anskaffelser. Leverandørenes behov for å kunne etterprøve prosessen blir også ivaretatt.

Det er uansett en stor milepel at oppdragsgiver- og leverandørsiden er blitt enige om ett felles regelsett.