Aldersgrenser i arbeidslivet

Aldersgrensen medfører ingen plikt for den ansatte til å fratre.

Hovedregelen i Arbeidsmiljøloven er den alminnelige aldersgrensen som i dag er 72 år. Denne grensen ble hevet fra 70 år i 2015.

Denne aldersgrensen innebærer at arbeidsgiver ved nådd alder kan bringe arbeidsforholdet til opphør, uten krav til saklig grunn (opphør av stillingsvernet).  

Aldersgrensen medfører ingen plikt for den ansatte til å fratre, men er en rett for arbeidsgiver til å ensidig kunne bringe arbeidsforholdet til opphør.  

Bedriftsinterne aldersgrenser 

Arbeidsmiljøloven åpner for at bedrifter i privat sektor har adgang til å fastsette en lavere bedriftsintern aldersgrense, med en nedre grense på 70 år. Denne grensen ble hevet fra 67 år i 2015. 

Arbeidsgiver skal drøfte spørsmål om innføring og eventuell videreføring av bedriftsinterne aldersgrenser med de tillitsvalgte.  

Det er et krav om at grensen praktiseres konsekvent, og at alle ansatte slutter ved nådd aldersgrense.  

Aldersgrenser nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet 

Lavere aldersgrense enn 70 år kan også fastsettes der det er nødvendig av hensyn til helse eller sikkerhet. 

Andre aldersgrenser 

Aldersgrensen i aldersgrenseloven 

For statlig ansatte og for private virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse, omfattes de ansatte av Aldersgrenseloven. Denne loven har en alminnelig aldersgrense på 70 år.  

Aldersgrensen i aldersgrenseloven innebærer i utgangspunktet en plikt for arbeidstaker til å fratre når aldersgrensen er nådd. Det kan besluttes en forlengelse inntil fem år dersom arbeidstaker fyller de krav som stillingen forutsetter. 

Særaldersgrenser 

Det finnes også særaldersgrenser i egne lover som knytter seg til et yrke/stilling (f.eks. er grensen 65 år for underordnede sykepleiere). Stort sett er dette offentlig ansatte, men enkelte private virksomheter kan også ha ansatte med særaldersgrenser. 

NHOs syn på aldersgrenser 

Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven ble i 2015 hevet fra 70 til 72 år. NHO var imot å heve aldersgrensen

I 2015 ble det nedsatt et utvalg for å vurdere om aldersgrensen skulle ytterligere heves til 75 år, eller fjernes helt. Utvalgets flertall, deriblant NHO, mente at aldersgrensen ikke bør heves. 

Fem viktige grunner til at aldersgrensen ikke bør heves ytterligere eller fjernes: 
  1. De fleste trer i dag ut av arbeidsmarkedet i 60-årene. For å oppnå økt arbeidsdeltakelse blant seniorer er det viktig å fokusere på det å få flere i denne gruppen til å jobbe lenger 
  2. Å heve aldersgrensene kan i verste fall virke mot sin hensikt. Medfører økte kostnader og forpliktelser for arbeidsgiverne, som derfor kan tenkes å bli mer tilbakeholdne med å ha seniorer ansatt. 
  3. Aldersgrensen i arbeidsmiljøloven er ikke til hinder for å jobbe videre. Den generelle aldersgrensen i arbeidsmiljøloven innebærer kun et opphør av stillingsvernet, og er ikke til hinder for å jobbe videre etter nådd aldersgrense – forutsatt at arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om dette 
  4. Flere har innført bedriftsinterne aldersgrenser. Etter at aldersgrensen ble hevet til 72 år har betydelig flere bedrifter innført en bedriftsintern aldersgrense. Dette kan sees som et tydelig signal om at mange bedrifter opplever at grensen på 72 år er høyere enn det som er ønskelig. Fordi denne grensen må praktiseres konsekvent, må også ansatte som bedriften kunne tenkt seg at fortsatte i jobb slutte.  
  5. Kort tid siden forrige endring. Det er kun gått noen få år siden aldersgrensene i arbeidsmiljøloven ble endret (i 2015). Før man vurderer å heve ytterligere, må man først se eventuelle effekter på sysselsettingen blant eldre av endringene i 2015.  

Aldersgrensene i aldersgrenseloven (for ansatte i staten og for private virksomheter med pensjonsordning i Statens pensjonskasse) og særaldersgrensene ble ikke endret i 2015. NHO mener disse må vurderes.  

Det bør vurderes om den nedre aldersgrensen for uttak av alderspensjon på 62 år skal heves i takt med at vi lever lenger. 

Les mer om hva NHO mener om aldersgrenser:  
  • Hvordan få flere til å jobbe lenger? 3 gode grunner til at aldersgrensene i arbeidsmiljøloven ikke må heves (lenke)
  • Høyere aldersgrenser ikke løsningen (lenke

Nyttige lenker: