NHO

Innhold

Endringer i organiseringen av norsk naturskadeforsikring

Nyhet

Publisert

NHO har lenge etterlyst en endring av enkelte sider ved organiseringen av den norske naturskadeforsikringsordningen. Naturskadeforsikringsutvalget avga 6. februar 2019 sin rapport til Justis- og beredskapsdepartementet.

Naturskadeforsikringsordningen fungerer slik at alle kunder som tegner brannforsikring også må være dekket av en naturskadeforsikring, og premien for naturskadeforsikringen skal være lik uansett hvor risikoutsatt bygget er for naturskadehendelser.

-Vi mener utjevningsordningen og oppgjørsbehandlingen fungerer godt for kundene slik den er i dag, men har vært kritiske til at det historisk har blitt bygget opp store fond som ligger i de enkelte selskapene. Det har vært vanskelig for nye selskap som ikke har slike fond å etablere seg i markedet, og det har vært lite åpenhet om de økonomiske forholdene i ordningen, sier Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør for pensjon og forsikring i NHO.

Utvalgets flertall foreslår å endre organiseringen av Norsk Naturskadepool. Utligning av erstatningene mellom forsikringsselskapene skal fortsette, men fremtidige overskudd skal fremover samles i et felles fond i naturskadepoolen, og ikke lenger ligge i det enkelte forsikringsselskap.

Den historiske naturskadekapitalen i forsikringsselskapene kan bare brukes til naturskader, og utgjør i dag samlet om lag 8,5 milliard kr. Denne kapitalen skal i en overgangsperiode kunne benyttes i tilfeller der det er underskudd i ordningen. De selskap som ikke har historisk kapital skal likevel få dekket sine naturskader via poolen.

NHO støtter at det opprettes et eget fond i naturskadepoolen, og mener dette vil legge bedre til rette for konkurranse og etablering av nye forsikringsselskap. -Vi støtter hovedtrekkene i overgangsordningen, men mener utvalgets flertall ikke går langt nok i anvendelse av historisk kapital. Denne kapitalen har sitt utspring i premier som historisk lå for høyt, og det bør legges til rette for at den anvendes til formålet, sier Mildal.

I løsningen som er foreslått av utvalgets flertall skal overgangsordningen fortsette inntil fondet i poolen har bygget seg opp til en størrelse på fire milliarder. NHO har på dette punktet tatt dissens og mener at overgangsordningen først skal avsluttes når en andel på 75 prosent av de historiske midlene er benyttet.

Når det gjelder kritikken av naturskadeordningen som går på manglende innsyn og påvirkningsmulighet har utvalgets flertall foreslått åpenhet rundt blant annet økonomi, og representanter for kundene skal sitte i styret og ha reell innflytelse på flere punkt.

-Det er viktig at rapporten blir fulgt opp, og vi venter nå at rapporten kommer på høring. Forslagene i rapporten kan gi en mer velfungerende og fremtidsrettet organisering av naturskadeforsikringsordningen, sier hun.

Bortsett fra dissensen nevnt over er NHOs representant med i flertallets anbefalinger. Finans Norges representant har tatt en omfattende og prinsipiell dissens. 

Utredningen NOU 2019:4 kan leses her