Formuesskatten - hva er galt med den?

Mann og kvinner jobber med å sortere pakker i en liten bedrift.

NHO ønsker å få fjernet formuesskatt på såkalt arbeidende kapital, som er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Illustrasjonsbilde: iStock.

NHO mener at formuesskatten bør reduseres – og på sikt fjernes helt. Les hvorfor.

Formuesskatt er skatt på netto formue. Den skattlegger den totale verdien av ulike formuesobjekter som fast eiendom, bankinnskudd, aksjer og næringskapital, etter at man har trukket fra det man har av gjeld.

Siden 2006 har den generelle formuesskattesatsen blitt senket fra 1,3 prosent, til 0,85 prosent. Bunnfradraget er også økt, i dag er det på 1,5 mill. kroner per person. Provenyet fra formuesskatten, det vil si det stat og kommune tar inn, utgjør om lag 16 milliarder i 2018.

NHOs hovedprioritet er å få fjernet formuesskatten på såkalt arbeidende kapital. Arbeidende kapital er knyttet til næringsvirksomhet og arbeidsplasser. Det er definert av stortingsflertallet, gjennom skatteforliket i 2016, som aksjer, næringseiendom og andre driftsmidler fratrukket forholdsmessig tilknyttet gjeld.

Arbeidende kapital verdsettes nå til 65 prosent. Ifølge Granavolden-plattformen vil Regjeringen «fortsette nedtrapping i formuesskatten for arbeidende kapital». Verdsettelsen ble likevel satt ned fra 75 til 65 prosent våren 2020.

 

Skattesatsen er for høy

Formuesskattesatsen på arbeidende kapital var i 2019 0,64 prosent (0,85 x 75 prosent rabatt). Det høres ikke så mye ut, men sammen med inntektsskatten kan dette gjøre at mer enn hele avkastningen blir trukket inn i skatt når man investerer i næringsvirksomhet.

Dette illustreres av figuren nedenfor. Den viser hvor stor prosentandel av realavkastningen (avkastning fratrukket prisstigning) som går bort i skatt for ulike nivåer på avkastningen. 

 

Skattebelastningen er høyest når avkastningen er lav. Hvis for eksempel realavkastningen er 1 prosent, er det 135 prosent av avkastningen som går bort i skatt. Det sier seg selv at dette gjør det lite lønnsomt å investere. Skatten kan også bli så høy at mange finner det attraktivt å flytte fra Norge.

Inger-Marie Sperre, daglig leder i Brødrene Sperre AS og visepresident i NHO:
- Derfor er det viktig med privat, norsk eierskap


Ulik verdsettelse

Den boligen du selv bor i, verdsettes til ca. 25 prosent av markedsverdien. Samtidig verdsettes boliggjelden til 100 prosent og aksjer til 65 prosent. Det er grunn til å tro at det gjør noe med sparemønsteret. De fleste vil ønske å betale minst mulig skatt på oppsparte midler. Da kan det være mer fristende å kjøpe en større bolig eller en ekstra hytte fremfor å kjøpe aksjer eller satse på en gründer.

Effekten av dette er at det blir mindre kapital tilgjengelig for norske bedrifter. For store børsnoterte selskaper er dette en mindre utfordring, ettersom de kan hente kapital i utlandet. Men for mindre bedrifter som er avhengig av norsk kapital, kan lavere kapitaltilgang bety at investeringer må legges på is.

 


Kapitaltilgangsutvalget mener at kutt i formuesskatten er viktig for å sikre at bedriftene kan bygge flere nye arbeidsplasser


Hva er løsningen?

NHO tror problemene med formuesskatten ikke kan løses på noen annen måte enn ved å fjerne skatten helt. Som et første steg må formuesskattesatsen reduseres, i alle fall på arbeidende kapital.

NHO har foreslått at det nedsettes et bredt sammensatt utvalg for å utrede en omlegging av dagens formuesskatt, kommunale eiendomsskatt og bolig- og fritidsboligbeskatning.

Skattealliansens forslag

Alliansen for norsk, privat eierskap, som består av 11 næringsorganisasjoner og representerer hele bredden av norsk næringsliv, har siden 2008 arbeidet for avvikling av formuesskatt på investeringer i næringsvirksomhet – også omtalt som arbeidende kapital. Alliansens forslag var utgangspunktet for stortingsforliket i 2016. Den arbeider fortsatt for videre nedtrapping med sikte på full avvikling for arbeidende kapital.


Se undersøkelse: Fire av fem bedriftseiere tror det vil skapes flere arbeidsplasser de nærmeste årene dersom formuesskatten på arbeidende kapital fjernes

Les mer om skatter og avgifter