Tall og fakta om SMB

Hvor viktig er små og mellomstore bedrifter for norsk næringsliv? De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør stor andel av alle foretak i Norge og over halvparten  av de ansatte i privat sektor. De står også for nesten halvparten av all verdiskaping i norsk næringsliv, med spredning på tvers av norske kommuner og næringer. På denne siden finner du tall og fakta på dette.

Antall foretak og ansatte

 

I Norge er det vanlig å definere SMB som bedrifter med under 100 ansatte. SMB utgjør en stor andel av alle foretak med lønnstakere i Norge og over halvparten  av de ansatte i privat sektor. 

Antall foretak fordelt på størrelsesgruppe viser at små foretak utgjør den største delen. 

 

Vi finner SMB i en rekke ulike næringer. Den største andelen lønnstakere i SMB finner vi i omsetning og drift av fast eiendom, overnatting- og serveringsvirksomhet og i bygge- og anleggsvirksomhet. 

Totalt antall lønnstakere i SMB er høyest i gruppen varehandel og reparasjon av motorvogner. Dette er også gruppen som er størst totalt for alle størrelsesgrupper. 

 

SMB utgjør 100% av foretakene i over 150 kommuner. Mange av disse kommunene er mindre sentrale kommuner, og fylkene Troms, Finnmark og Nordland har den høyeste andelen av sine lønnstakere i SMB. 

Verdiskaping i SMB

SMB er viktige for den totale verdiskapingen i Norge. Verdiskaping er et mål på verdien av det som er produsert minus driftskostnader. 

 

I denne SSB-statistikken er store foretak definert som foretak med 250 eller flere sysselsatte. Dette utgjør den største delen av verdiskapingen, blant annet på grunn av de store verdiene i bergverksdrift og utvinning. Ellers er det i næringene varehandel, reparasjon av motorvogner og i bygge- og anleggsvirksomhet vi finner den største verdiskapingen hos SMB.