Lønnsoppgjøret 2019: Sjekkliste for bedriftene

Publisert

#205

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.h) og NHO-sjef Ole Erik Almlid skal forhandle i årets lønnsoppgjør. Bildet er fra NHOs årskonferanse.

Dette må du gjøre som bedriftsleder.

I år er det et mellomoppgjør, der LO og NHO, og YS og NHO forhandler på vegne av sine forbund og landsforeninger.

Forhandlingene pågikk frem til 14. mars, og omfatter alle NHOs medlemsbedrifter som er bundet av tariffavtale med et eller flere forbund innenfor LO eller YS.  Årets forhandlinger gjelder kun lønnstillegg fra 1. april i år.

Disse avtalene omfattes av lønnsoppgjøret 2019.

Forhandlingene endte i brudd, og oppgjøret går derfor til mekling. Fristen for mekling er søndag 31. mars.

Vi minner om at brudd i forhandlingene kan gjøre det nødvendig for ledelsen å gjennomføre et drøftingsmøte med de tillitsvalgte fredag 15. mars.  Dette drøftings­møtet er nødvendig for å kunne gjennomføre permittering i forbindelse med en eventuell konflikt fra 1. april. 

Her kan du laste ned eksempel på Protokoll etter drøftelser med de tillitsvalgte og Betinget permitteringsvarsel – arbeidsstans i egen bedrift.

En eventuell streik kan tidligst starte mandag 1. april ved arbeidstidens begynnelse.

27. mars må LO og YS gi endelig varsel om hvilke bedrifter og antall organiserte som vil bli tatt ut i en eventuell streik. Disse bedriftene vil bli varslet spesielt, og informasjon om dette vil også bli lagt ut på NHOs nettsider.

Forberedelser fra bedriftens side - Betinget permitteringsvarsel
Det er kun organiserte arbeidstakere i virksomheter som er bundet av tariffavtale som kan tas ut i streik. Hovedregelen er at andre arbeidstakere som ikke er tatt ut i en eventuell streik skal fortsette sitt arbeid.

Arbeidstakere (organiserte og uorganiserte) som ikke er omfattet av streiken og som ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte, kan permitteres. I forbindelse med streik er arbeidsgiver unntatt fra plikten til å betale lønn i arbeids­giver­­perioden. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiver gjennomfører drøftelser med de tillitsvalgte og varsler medarbeiderne med en frist på 14 dager.

I drøftingsmøtet gjennomgås konsekvensene for bedriften av en eventuell streik, og om dette kan gi behov permitteringer. Drøftingene avsluttes med en protokoll, og medarbeiderne varsles. Drøftingsmøtet må gjennom­føres og varsel gis senest fredag 15. mars 2019. Dersom dette gjøres på et senere tidspunkt, har bedriften plikt til å betale lønn i 14 dager fra drøftelsene er gjennomført og protokollen undertegnet.

Varselet kan gis ved oppslag i bedriften. Ansatte som er midlertidig fraværende varsles på hensiktsmessig måte, jf. Hovedavtalens § 7-4 nr. 2. Varsling iht. fristen på 14 dager er en forutsetning for å unngå lønnsplikt for medarbeidere som ikke kan sysselsettes.

Eksempel på

  • Protokoll etter drøftelser med de tillitsvalgte
  • Betinget permitteringsvarsel – arbeidsstans i egen bedriften
kan lastes ned her

Hovedavtalen kan lastes ned her

Dispensasjon fra streiken

Det er svært strenge krav for å innvilge dispensasjon fra streiken. Ved fare for liv eller helse, samt fare for betydelige materielle skader, kan det unntaksvis og i særlige tilfeller være grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.  

Dispensasjon kan kun innvilges dersom LO/YS og NHO er enige. En anbefaling fra tillitsvalgte eller landsforening er ikke bindende for LO/YS og NHO.

Det gis ikke dispensasjon begrunnet i økonomiske forhold eller uheldige konkurranse­forhold mellom bedriftene.

Dersom bedriften vurderer at en streik vil føre til fare for liv og helse og/eller betydelig materiell skade på maskiner eller råvarer, kan det sendes en søknad om dispensasjon fra streiken. Søknaden må begrunnes og inneholde følgende opplysninger:

  • Overenskomstens navn og/eller nummer
  • Hvilken landsforening bedriften er medlem i
  • Hvilket arbeidssted søknaden gjelder for – bedriftsnummer, samt bedriftens navn og adresse
  • Hvilke arbeidsoppgaver og eventuelt hvilke navngitte arbeidstakere det søkes dispensasjon for – vær så konkret som mulig
  • I hvilket tidsrom bedriften trenger dispensasjon (varighet)

Søknadene sendes til 

Søknadene vil ikke bli behandlet før plassfratredelsen/streikeuttaket foreligger den 27. mars.

Les mer: Få med deg de siste oppdateringene i forbindelse med lønnsoppgjøret 2019.

Dersom dere har spørsmål vil bedriftens landsforening kunne svare på dette.

 Her finner du en oversikt over alle NHOs landsforeninger.