Dokument, Samferdsel

Publisert

På ville veier – om avgifter, insentiver og finansiering i veisektoren

En ny rapport viser at dagens veifinansiering ikke er bærekraftig og at næringslivet bærer en stadig større andel av brukerfinansieringen av veiene.

Vista Analyse har på oppdrag fra NHO kartlagt utviklingen i brukerbetaling og særavgifter innenfor veitransport. En sentral del av oppdraget har vært å vurdere hvordan næringslivets belastning innenfor dette området har utviklet seg.

De finner at husholdningens avgiftsbelastning til bilhold og bruk av bil er kraftig redusert i løpet av de siste 10 årene, på tross av en stadig økende bruk av bompenger i byområder og på riks- og fylkesveinettet. 

Insentivene for å stimulere det grønne skiftet i veisektoren treffer ikke næringsaktørene i samme grad som husholdningene. Resultatet blir at deler av kostnadene ved subsidier av nullutslippsbiler i stor grad veltes over på næringslivet.

Vista finner at de regulerende avgiftene i veisektoren er lite treffsikre. Videre finner de at gjennomføringen av bompengereformen ser ut til å gi en økt belastning for tunge kjøretøyer, til tross for at det ble forutsatt at den skulle virke nøytralt.

Samlet sett gir de påviste svakhetene effektivitetstap for samfunnet. Utfordringene i dagens veiavgifter og bompengefinansiering vil øke i takt med at veitrafikken blir mer miljø- og klimavennlig.

Resultatene fra kartleggingen bekrefter at det er behov for en omlegging av fremtidens finansiering og avgiftsutforming i veisektoren. Vista anbefaler at avgiftssystemet legges om slik at all bruk av kjøretøy prises lik de marginale kostnadene (kø, veislitasje, ulykkesrisiko, støy og andre miljøulemper).