- Satsing på ansatte er lønnsomt!

HR-sjef Linda Brokke og adm. direktør Roy Rødningen foran industribygget til Fenner Mandals.

HR-sjef Linda Brokke og adm. direktør Roy Rødningen har stått i spissen for en svært vellykket omstillingsprosess ved den tradisjonsrike industribedriften Mandals.

MÅNEDENS BEDRIFT: Fenner Mandals er blant Norges aller eldste industribedrifter. Og de er blant de aller mest fremtidsrettede.

For det vil være helt avgjørende for at Fenner Mandals fortsatt skal skape industrihistorie, mener adm. direktør Roy Rødningen.

Industrikonsernet Fenner er nylig blitt kjøpt opp av den franske giganten Michelin. Fra 1. juni har altså den tradisjonsrike bedriften i Mandal vært franskeid, uten at Roy Rødningen er urolig for hva eierskiftet kan bety.

– Vi har hatt eiere i ryggen som har støttet oss gjennom tøffe tider. Så lenge vi leverer, har vi også støtte fra eierne. Derfor tror jeg det kan åpne nye muligheter for oss med Michelin som ny eier. De kan tilføre ny kompetanse og kanskje åpne nye markeder for oss, sier Roy Rødningen.

Utfordringer

Han er nokså fersk i sjefsstolen selv. Det er bare 16 måneder siden han tok over det daglige ansvaret. Rødningen kom da fra oljeserviceindustrien der han har opplevd skiftende tider i Aker-systemet og MH Wirth. Selv om Fenner Mandals i mindre grad har vært berørt av svikten innen oljeservice, så har også denne bedriften de siste årene stått overfor betydelige utfordringer.

- Da jeg begynte her for fem år siden ansatte vi 50 nye medarbeidere, men måtte etter kort tid si opp enda flere fordi salget sviktet. Nå har vi klart å snu det og nå ansetter vi nye medarbeidere igjen, forteller personalsjef Linda Louise Brokke.

Hun har stått sentralt i bedriftens omstillingsarbeid og er veldig glad for å se resultatene som nå materialiserer seg: Etterspørselen øker, produksjonen øker, de økonomiske resultatene er positive og bedriften ser muligheter for å utvikle seg videre.

- Nå er vi 117 ansatte og det er medarbeiderne som er vår største styrke. Helt siden bedriften ble etablert i 1755 har kvalitet vært det viktigste kjennetegnet ved våre produkter. Derfor er kompetansen og engasjementet hos alle våre ansatte helt avgjørende, sier Linda Louise Brokke.

"Vi-kultur" viktig

Roy Rødningen er enig og det er også dette han har forsøkt å ta tak i etter at han overtok det daglige ansvaret for virksomheten.

– Vi forsøker å bygge en "vi-kultur". Det får frem potensialet hos medarbeiderne. Derfor vil vi involvere medarbeidere på alle nivåer i utviklingen av bedriften. Dette tar tid, men det er kanskje det viktigste vi kan gjøre for å bygge bedriftens fremtid, sier Rødningen.

Ett av de konkrete grepene Fenner Mandals har tatt er å legge til rette for at de ansatte kan ta fagbrev. Bedriften har tradisjon for å ha svært mange lærlinger, men de har også ønsket å legge til rette for at medarbeidere uten fagbrev kan ta det.

– Akkurat nå har vi 46 medarbeidere som har meldt sin interesse for å gjøre den jobben som er nødvendig for å få fagbrevet. Det er vi veldig glade for, sier Linda Louise Brokke.

Bedre produkter

Hun er helt sikker på at denne kompetansebyggingen også bidrar til bedre produksjonsprosesser, mer nyskapende løsninger og høyere kvalitet på sluttproduktet.

– Våre produkter er dyrere enn mange konkurrenter. Vi er avhengig av å levere kvalitet når vi skal konkurrere med kinesere og andre utenlandske produsenter som har et lavere kostnadsnivå hos oss. Vi er ikke redde for å være dyrest, men vi må opprettholde konkurransekraften. Derfor investerer vi både i automatisering og økt kompetanse blant egne medarbeidere, forklarer hun.

Ledelsen ved Fenner Mandals setter også pris på det gode samarbeidet med de ansattes organisasjoner. Det har vært viktig, ikke minst gjennom omstillingsprosessene.

- Vi i ledelsen ønsker å ha en aktiv klubb og ha fagorganiserte medarbeidere. Det legger vi til rette for. Vi har en klubbleder som er veldig direkte. Det skaper mange diskusjoner, og det er akkurat det vi ønsker. En samlet klubb stiller også krav til oss i ledelsen, og dette engasjementet er til syvende og sist bra for bedriften, mener Brokke og Rødningen.

Rekordlavt sykefravær

Ett av resultatene har også vært at bedriften har lykkes med å få ned sykefraværet, til tross for skiftarbeid og at svært mange av medarbeiderne har tungt og fysisk belastende arbeid.

- Det samlede sykefraværet er nå nede i 3,8 prosent. For vår del er dette rekordlavt. Når vi ser på korttidssykefraværet, så er dette isolert sett helt nede i 1,6 prosent og det er vi svært fornøyd med. Vi har lykkes med å redusere sykefraværet gjennom at vi er blitt flinkere med tilrettelegging av arbeidsoppgavene, samtidig som vi også har pushet litt på for å skape større bevissthet om hvorfor lavt sykefravær er viktig for alle, sier Linda Louise Brokke.

- Her kommer arbeidet med å skape en "vi-følelse" i bedriften. Og vi føler jo også at det svært lave korttidsfraværet forteller om høy trivsel blant medarbeiderne, sier Roy Rødningen.

Offensive eiere

Fenner Mandals leverer nå overskudd og budsjetterer med vekst. Omstillingen de har gått gjennom har i stor grad handlet om å styrke salgsarbeidet, samtidig som de har investert i ny teknologi og lagt til rette for mer effektiv produksjon. Roy Rødningen er veldig glad for å ha hatt eiere i ryggen som har sett potensialet i bedriften og våget å satse, selv i perioder der det var mest røde tall i regnskapene.

- Vi har hatt eiere som har fulgt bedriften tett. Men de stiller også krav til mer enn bare økonomisk overskudd. De er for eksempel veldig opptatt av HMS-arbeidet og at kvaliteten på dette er like godsom kvaliteten på produktene vi produserer. I dag selger vi våre spesialproduserte slanger over hele verden. 95 prosent av produksjonen går til eksport og vi leverer til jordbruk, gruvevirksomhet, industri, bygg og anlegg – i tillegg til olje og gass. Neste år regner vi med å omsette for 240 millioner kroner, sier Roy Rødningen.