Pettersen: - Må være tett knyttet til EUs klimapolitikk

Nyhet, NHO Agder

Publisert

#205

Oda Sofie Pettersen (MDG)

Vi har spurt stortingskandidater fra Agder om viktige næringspolitiske spørsmål for vår region. Her er svarene fra Oda Pettersen (MDG).

1 Bør utbyggingen av firefelts motorvei gjennom hele Agder fullføres?
Nei. MDG vil prioritere pengene på tog og trafikksikkerhet. I vår alternative NTP fullfinansierer vi genistreken, som kutter reisetiden med tog fra Sørlandet til Oslo med en time, vi bygger flere krysningsspor, og vi bruker mer penger på trafikksikre fylkesveier.


2 Hva er det viktigste politiske tiltaket for at leverandørindustrien på Sørlandet kan bli en sentral aktør i utviklingen av havvindnæringen?
Blant annet:
- Utdeling av eksklusivt utviklingsområder i sørlige nordsjø II basert på kvalitative kriterier.
- Øke utlysingen fra 3 til 6 GW i sørlige nordsjø II, og fordele utviklingsområdene på flere prosjektutviklere.
- Klarere områder for fremtidig havvind utbygginger.
- Søknadene om eksklusive utviklingsområder skal inneholde en forpliktene plan på hvor store ressurser som skal brukes på innenlandske underleverandører.
- Det bør startes opp et miljø undersøkelses program i sørlige nordsjø II i offentlig regi snarest, for å sikre en rask konsesjonsbehandling.

3 Tilgang til fornybar energi til konkurransedyktige priser er avgjørende for både nye og eksisterende industri i Agder. Hva må gjøres for å øke tilgangen til fornybar energi i vår region?

MDG jobber for en rask utbygging av havvind. MDG ønsker at en utbygging i sørlige nordsjø II kobles til Agder og Europa via hybridkabel. En hybridkabel vil gi tilgang til betydelige mengder rimelig energi i Agder når det blåser mye, samtidig som havvinden kan bygges ut subsidiefritt.

MDG jobber for tilrettelegging av solkraft utbygging på hus, industrianlegg og industrialiserte arealer i Agder.

MDG er positiv til oppgradering og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg, samt videre utvikling av regulerte vassdrag.

MDG forutsetter at kun anlegg hvor natur og miljø hensyn blir ivaretatt får konsesjon.

4 Kriserammede bedrifter i blant annet reiselivet har fått utsettelser på skatter og avgifter, men må betale 8 % rente når dette nå må innbetales. Bør denne rentesatsen reduseres for å hjelpe bedriftene ut av krisen?
MDG er opptatt av å hjelpe kriserammede bedrifter, men ønsker at dette utformes slik at bedriftens tilpasning til fremtidig bærekraftkrav fremmes.

5 Bør reglene for bedrifter som har behov for å leie inn fra bemanningsbyråer eller ansette medarbeidere midlertidig bli strengere?
Reglene for innleie eller midlertidig ansettelse bør bli strengere, men unntak kan avklares med tillitsvalgte i bedriften.

6 Bør EØS avtalen beholdes slik den er i dag, reforhandles eller sies opp?
EØS-avtalen må ligge fast. Den er viktig for mange bedrifter i Norge, og knytter oss tettere opp mot EUs ambisiøse klimapolitikk