NHO

Innhold

Hvor stødige er vi nord? Se resultat fra årets Kommune-NM

Nyhet, NHO Arktis

Publisert

#205

I Kommune-NM måles alle de 356 kommunene på områder som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi.

Troms og Finnmark har tre kommuner inne blant de 100 høyest rangerte; Tromsø som er på plass nummer 14 i årets Kommune-NM, uendret fra i fjor. Deretter Alta (43) og Harstad (84). Hammerfest følger på plass nummer 114. Så Sør-Varanger på plass 178, og de resterende kommunene ligger på nederste halvdel av listen.  

Det er flere kommuner som har gått frem enn tilbake siste syv år. Av de mer folkerike kommunene, har særlig Harstad og Alta hatt mye fremgang siden 2013. Alta har ikke endret plassering siste året, men sammenlignet med 2013 er Alta nå 47 plasser høyere opp på listen. Klatringen kommer av en generell forbedring innenfor alle områdeindikatorene siden 2013. Kommunen gjør det bedre enn kommunemedianen innenfor kommuneøkonomi, og har hatt fremgang i spesielt næringsliv- og kompetanseindikatoren det siste året.  

 For å se hvordan alle kommunene i fylket gjør det, gå inn her:  Her er hele Kommune - NM. 

Hva er viser egentlig Kommune-NM? 

I Kommune-NM måles alle de 356 kommunene på områder som næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Årets kåring baseres på tall for 2019, Kommune-NM omfatter også tidsserier tilbake til 2013, så her er det er mulig å analysere utvikling over tid på de ulike områdene. 

Kommune-NM er ikke en rangering av kommunale tjenester, altså velferdstilbudet i kommunen. Det er heller ikke et forsøk på å rangere kommunale tjenestetilbud overfor næringslivet. Stikkordet er økonomisk bærekraft. Hvis ikke kommunene er vekstkraftige, vil heller ikke nasjonen være vekstkraftig Kommuner som rangeres høyt i Kommune-NM har gjerne høy yrkesdeltakelse, høy andel private jobber, en ung og kompetent arbeidsstyrke, høy næringsvariasjon og god kommuneøkonomi. 

At en kommune eller et fylke kommer dårligere ut i rangeringen, betyr ikke nødvendigvis at utviklingen innenfor kommunen/fylket har vært negativ, men kan komme av at andre har hatt mer positiv utvikling over tid. I Kommune-NM måler vi utviklingen innenfor hver indikator både over tid og mellom kommuner. Dette gjør det mulig å se på utvikling i en kommune eller et fylke over tid, uavhengig av rangering.  

Det er stort sett bykommunene som ligger på topp. Det forteller, ikke så overraskende, at de har det mest varierte næringslivet og høyest kompetansenivå - med enkelte unntak. Det store bildet er at Nord-Norge og mindre sentrale strøk kommer dårlig ut i rangeringen, men samtidig viser det at Nord-Norge jamt over har utviklet seg i positiv retning over tid 

Indikatorsettet består av 19 enkeltindikatorer som er samlet under fem områdeindikatorer. Datagrunnlaget er basert på offisielle statistikker fra Statistisk sentralbyrå og NAV (uførepensjonister).  

OMRÅDE 

ENKELTINDIKATORER 

NÆRINGSLIV  

Næringsvariasjon: Målt ved 1 minus summen av kvadrerte næringsandeler (+) 

 

Inntektsnivå: Gjennomsnittlig bruttoinntekt per person 17 år og over, 2019-kroner*(+) 

 

Privat sysselsetting: Sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt antall sysselsatte, prosent (+) 

 

Kommunens kjøp av private tjenester: Kommunens kjøp av tjenester fra private i prosent av brutto driftsutgifter (+) 

ARBEIDSMARKED 

Sysselsettingsandel: Sysselsatte personer etter arbeidssted i prosent av befolkningen 16-66 år (+) 

 

Sykefravær: Tapte dagsverk på grunn av egen sykdom i prosent av avtalte dagsverk (-) 

 

Uføre: Uførepensjonister 18-67 år i prosent av befolkningen (-) 

 

Arbeidsledige: Registrerte ledige i prosent av arbeidsstyrken (-) 

DEMOGRAFI 

Befolkningsvekst: Gjennomsnittlig årlig vekst i befolkningen over tre år. Prosent (+) 

 

 

Unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken: Innbyggere 26-35 år som andel av innbyggere 56-65 år. Prosent (+) 

Netto innflytting: Netto innflytting mellom kommunene i prosent av befolkningen(+) 

KOMPETANSE 

Sysselsatte med minst fire års høyere utdanning: Sysselsatte med utdanning på universitets- og høyskolenivå over 4 år etter arbeidssted i prosent av alle sysselsatte i kommunen (+) 

 

 

Sysselsatte med bestått fagprøve: Sysselsatte med beståtte fagprøver som høyeste utdanningsnivå i prosent av alle sysselsatte i kommunen (+) 

Sysselsatte med teknisk og naturvitenskapelig utdanning (opptil 4 år): Sysselsatte med 1-4 års høyere utdanning innen naturvitenskapelige, håndverks- og tekniske fag i prosent av alle sysselsatte i kommunen (+) 

KOMMUNEØKONOMI 

Kommunale administrasjonsutgifter: Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, 2019-kroner (-) 

 

 

 

 

Eiendomsskatt fra næringseiendom i gjennomsnitt per sysselsatt: Skatt på annen eiendom per sysselsatt etter arbeidssted, 2019-kroner (-) 

Kommuneinntekter i forhold til utgifter: Inntekter fra eiendomsskatt, inntekt og formue, andre salgs- og leieinntekter i prosent av driftsutgifter (+) 

Kommunal betalingsevne: Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter (+) 

Aldring: Befolkningen over 80 år i prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder 20 år frem i tid (-) 

+) angir høyere rangering ved høyere verdi, og (-) angir høyere rangering ved lavere verdi 
* Tallgrunnlaget er fra 2018 

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: