NHO Arktis sitt høringssvar til regionale flyruter i Nord-Norge

Publisert

Nord-Norge er en landsdel det skapes store verdier, og hvor potensialet for fremtidig jobb- og verdiskaping er enda større. Landsdelen tar mål av seg å bli den fremtidige økonomiske motoren i Norge. De største næringene er eksportrettede, arbeidsintensive, desentraliserte og krever stor grad av arbeidskraftmobilitet. Det gjør samferdselstilbudet til en helt avgjørende faktor for å kunne ivareta bedriftene og arbeidsplassenes behov nå, og i fremtiden.     

Flytilbud er viktig for hele det nordnorske samfunnet; befolkningen, vareflyten, bedriftene, arbeidsplassene, reiselivet, helsevesenet og forsvaret. Det er den infrastrukturen som best tetter fjordgap og samler Norge, og bidrar til å sikre og skape flere arbeidsplasser i by og bygd.

NHO Arktis forventer at flytilbud på kortbanenettet styrkes for å bedre ivareta mobilitetsbehovet i nord, mellom nord og sør, og mellom øst og vest. Vi ser også et stort behov for å styrke flytilbudet fra Oslo og nordover, for å gjøre reisen for turister raskere og billigere.

En helhetlig tenkning, hvor FOT-rutetilbudet binder landsdelene sammen med seg selv, resten av landet og dermed også verden, er avgjørende for fremtidens jobb- og verdiskaping, samfunnssikkerheten og landsdelens attraksjonskraft og tilgjengelighet for omverdenen. 

Vekstambisjonene for næringslivet i nord hemmes til en viss grad av rekrutteringsutfordringer og mangel på arbeidskraft. Mobilitet inn og ut av region vil måtte løse noe av det arbeidskraftbehovet regionen har fremover. Og et effektivt og sømløst flytilbud vil dermed være avgjørende for å sikre tilgang på nødvending arbeidskraft i regionen.  

I trafikkgrunnlaget som FOT-rute anbudet skal ta utgangspunkt i, bør tall fra 2019, sammen med prognoser for fremtidens behov brukes. Trafikktall i perioden 2020-2022 preges av korona-restriksjoner, og er ikke anvendbart som tallmateriell. NHO Arktis mener det må legges til grunn en offensiv ambisjon, og mener store industriinitiativer i landsdelen, vekstambisjoner til sjømatnæringen og reiselivets potensiale for økt besøk fra både inn- og utland må vektlegges tungt i utforming av rutetilbud.   

NHO Arktis mener ellers at høye billettpriser, ugunstige rutetider, for liten kapasitet og dårlig regularitet i deler av året har gjort FOT-rutetilbudet mindre brukt enn det potensialet skulle tilsi.   

Grønn luftfart 

Ambisjonen er at Norge skal bli en internasjonal ledende nasjon i verden innen utvikling, uttesting og implementering innen klimanøytral luftfart. Det er et mål å få ned utslippene fra luftfarten ved å stimulere til bruk av de mest miljøvennlige fly- og drivstofftypene. NHO Arktis mener at staten må være sitt ansvar bevisst, og allerede nå benytte sin innkjøpsmakt og posisjon med et mål om å stimulere til økt bærekraft i luftfarten.

Ved bruk av innovative anskaffelsesprosesser, med mål om å realisere en mer bærekraftig luftfart, samt regional teknologi- og verdiskaping vil gjøre FOT-rute anbudet svært interessant for luftfartsmiljøer.  Det vil altså kunne bidra til å nå miljømål og samtidig fremskynde en elektrifisering av luftfarten, som kan muliggjøre flere og rimeligere ruter i fremtiden.  

NHO Arktis mener man må bruke kortbaneflyplasser i arbeidet med elektrifisering av luftfarten og legge til rette for i dette anbudet. For at dette skal kunne realiseres er det avgjørende at testsenteret for grønn luftfart allerede nå får i oppdrag å begynne forberedelsene. Oppbyggingen av et slikt senter er i gang ved Norges Arktiske Universitet, UiT. Et sterkt luftfartsmiljø med kompetansen i verdensklasse står klar til å ta imot oppdraget. Ytterligere beskrivelse kommer på slutten i dette høringsinnspillet.  

Lufthavner og struktur 

Det er tre lufthavner i Troms og 11 i Finnmark. Flere flyplasser er overmoden for oppgradering, utbygging eller oppbygging på en mer egnet lokasjon. NHO Arktis er for å se på flytilbud, lufthavnstruktur, konkurransevilkår og teknologiutvikling i luftfarten.  

Flypassasjeravgift 

Fly er eneste reelle transportalternativ i mange områder av landet, og et godt tilbud er avgjørende for bedrifter i mange bransjer. NHO Arktis ber derfor om at flypassasjeravgiften ikke gjeninnføres fra 1. juli 2022.

Viktigste prioriteringer / næringslivets behov   

Bedriftenes behov er sammensatt mht. bransjer og ikke minst ulikt fra region til region. Vi har likevel forsøkt å oppsummere behovet, på et overordnet nivå, under (ikke prioritert rekkefølge). I det følgende legges det til grunn at det eksisterende rutetilbudet videreføres, da det må anses å være et minimum med hensyn til geografisk dekning.    

  • Frekvens . FOT-rutene må, sammen med det kommersielle rutenettet, sikre en rutefrekvens som gir daglige avganger fra landsdelens lufthavner, og sikrer best mulig fleksibilitet mellom regioner i nord, bysentra og resten av landet. I den forbindelse kan det være riktig å samkjøre ruter (flere mellomlandinger) på tidspunkt med mindre reisende.    En generell reduksjon i krav til årlige flyseter rammer reisende i alle regioner. Reduksjon i rutetilbud og setekapasitet ble svekket også i forrige anbudsrunde. Derfor er det aller viktigste nå er at rutetilbud og setekapasitet holdes på minimum dagens nivå.   
  • Forutsigbarhet. For bedriftene og næringslivet er det viktig med stabilt tilbud over tid. Hyppige endringer i frekvens, og for store sesongvariasjoner, vil bidra til manglende forutsigbarhet og gjøre næringslivsaktivitet vanskeligere, samtidig som det kan hindre arbeidskraftmobilitet og planlegging av aktiviteter frem i tid.    
  • Pris. NHO Arktis mener regjeringens ambisjon om å sikre lavere priser og flere avganger på kortbanenettet er en er en god ambisjon fordi pris er avgjørende for bruken av rutene på kortbanenettet. For høye priser vil bidra til at bedriftene ser på mindre effektive alternativer, eller lar være å benytte seg av flytilbudet. Det kan gå på bekostning av jobb- og verdiskapingen. Prisnivået bør derfor ikke avvike mye fra prisene i det kommersielle rutenettet.    
  • Rutetid, reisetid og korrespondanse . Flyrutene må gi mulighet for deltakelse på kurs, møter og andre aktiviteter i de store byene i Norge og bysentraene i Nord-Norge med tur/retur samme dag. Det må i tillegg etterstrebes at direkteruter nordover og sørover korresponderer med videre forbindelser. Utenlandske gjester må ha mulighet til å reise nordover tur/retur, via Oslo, uten å måtte overnatte i Oslo. 

Rutene må ellers optimaliseres slik at de sikrer best mulig korrespondanse mellom kommersielle, og ikke kommersielle ruter, slik at ventetiden mellom korresponderende flygninger også blir minimal. 

Bruk FOT-rute anbudet til omstilling i luftfarten

Norge produserer ikke fly, men kan og bør bidra til utviklingen av utslippsfrie luftfartsløsninger gjennom å være premissleverandør og ved internasjonale forsknings- og utviklingssamarbeid. Dette kan realiseres gjennom et nasjonalt senter for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart. Målet med et slikt senter er først og fremst være å bidra til utvikling og implementering av teknologiske løsninger, samt at norsk luftfart på sikt blir karbonnøytral.  

Et senter for grønn luftfart må ivareta operativ sikkerhet og operativ trening parallelt med teknologiutvikling, innovasjon og testing. NHO Arktis mener derfor at et senter for utvikling, testing og implementering av null- og lavutslippsteknologi for luftfart må opprettes i tiknytning til allerede etablerte miljøer for å spare ressurser og tid på å bygge opp denne infrastruktur fra bunnen av. Ved Norges arktiske universitet, UiT er alle de nødvendige akademiske miljøene, sentrale bedrifter og et luftfartsmiljø representert. I tillegg har UiT det nødvendige operative miljøet og fasilitetene til å gjennomføre testing og flyvninger gjennom at de allerede har en flyorganisasjon på flyskolen UTSA på Bardufoss og gjennom droneteknologimiljøene i Narvik og Tromsø. Luftfartsmiljøet ved UiT er bygd opp over flere år og inkluderer pilotutdanning, mastergrad i luftfart og et velutviklet forskningsmiljø. Dette miljøet jobber allerede med grønn luftfart i dag og det vil kreve lite eller ingen omstilling i å komme i gang med kjernevirksomheten til et eventuelt senter for grønn luftfart. Men det vil kreve en oppskalering og opptrapping av eksisterende miljø og aktivitet.

Kortbanenettet i Troms og Finnmark er godt egnet for fly med lavere passasjerkapasitet og rekkevidde som det er sannsynlig at de første generasjonene med utslippsfrie fly vil være. Samtidig vil utfordringene med implementeringen av teknologien være størst i nord på grunn av klimatiske og topografiske forhold. Til sammen medfører dette at Nord-Norge er spesielt godt egnet for å lede an i dette arbeidet, og å være vert for et senter for grønn luftfart.  

Neste FOT-rute anbud bør derfor brukes aktivt i utviklingen av luftfarten og vi mener det er en svært god anledning til å ta i bruk utviklingskontrakter med luftfartsmiljøet i Troms.