Bedriftene har store forventinger til at mobiliteten økes

Publisert

- Samferdselspolitikken er avgjørende for bedriftene i Innlandet og vi har gjort tydelige prioriteringer i fellesskap med Vegforum Innlandet, skriver regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

- Samferdselspolitikken er avgjørende for bedriftene i Innlandet og vi har gjort tydelige prioriteringer i fellesskap med Vegforum Innlandet, skriver regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

Om kort tid presenterer regjeringen sitt forslag til Nasjonal Transportplan (NTP). Hvilke prosjekter som løftes opp og satses på er enormt viktig for at folk skal komme seg fram, men også for bedriftene og arbeidsplassene våre i Innlandet.

NTP har stor interesse i hele landet. Alle har en mening og et krav som de mener må hensyntas. I september i fjor lanserte NHO Samferdselsløftet; Næringslivets samferdselspolitikk 2025 – 2036. Våre hovedbudskap her er bl.a. at vi må ha en ambisiøs og realistisk økonomisk ramme, det må gjøres tydelige grep som gir mer for pengene og vi må ha tøffe prioriteringer. I tillegg etterlyste vi bl.a. et mer forpliktende samarbeid mellom næringsliv og myndigheter i form av miljøavtaler og CO2-fond, noe som bidrar til målrettede klimakutt.

Samferdselspolitikken er avgjørende for bedriftene i Innlandet og vi har gjort tydelige prioriteringer i fellesskap med Vegforum Innlandet. Aller viktigst er at alle prosjektene som ligger hos Nye Veier og som er inne i dagens NTP fullføres. Dette er Intercity fram til Hamar, E6 videre nordover fra Moelv, RV4 Biri-Gjøvik, E16 Kongsvinger og RV25 Hamar – Løten. 

Disse prosjektene står aller øverst på prioriteringslista for nye prosjekter;

Rv 4 til Oslo

Intercity fram til Lillehammer

Godspakka Innlandet

E16 Fagernes

På jernbanesiden er også utbedring av Gjøvik- og Kongsvingerbanen en del av de store behovene i Innlandet. Gjennom lekkasjer, vet vi at elektrifisering av Røros-Solørbanen kommer med i NTP. Det er en viktig seier for Godspakka og persontrafikken i Østerdalen.

Utbedringsstrekninger har vist seg som en meget effektiv måte å bygge vei på, ut fra filosofien å utbedre der en kan og bygge nytt der en må. Derfor har vi også prioritert følgende strekninger som viktige utbedringsstrekninger; Rv3 Elverum – Ulsberg, RV15 Otta – Stryn, RV2               Roverud - Kongsvinger og RV 25 Elverum – Trysil.

Det er et stort etterslep på vedlikehold av fylkesveiene våre. Dette handler også om beredskap. Bare i Innlandet er vedlikeholdsetterslepet beregnet til over 6 milliarder kroner. Noe som vil  kreve en massiv satsing for å få ned forfallet.  Lekkasjene tilsier at det kommer 16 milliarder til fylkesvegene i Norge. Det er et bra signal, men langt unna de drøyt 100 milliardene som trengs. Vi må ha et større fokus på å ta vare på det vi har.

Innlandet er et gigantisk knutepunkt. All trafikk nord-sør og øst-vest går igjennom Innlandet. Våre medlemsbedrifter melder om uløste behov i hele regionen. Derfor er det viktig at samferdsel prioriteres, samtidig som vi må tilstrebe gjennomføring med mer effektiv ressursbruk. Folk må på jobb, og varer må til markedet, så raskt og effektivt som mulig. Det handler om å gjøre avstandsulempene mindre for eksportindustrien som skal ut i verden, ingen har det så travelt om en støtfanger fra Raufoss.

6 av 10 bedrifter i Innlandet har også et udekket kompetansebehov. Er mobiliteten god, vil Innlandet tiltrekke seg kompetent arbeidskraft og stimulere til nye investeringer i bedriftene. Det handler om å binde bo – og arbeidsmarkedet sammen. Derfor har NHO Innlandet og bedriftene våre store forventinger til at mobiliteten økes.

Av: Jon Kristiansen, regiondirektør i NHO Innlandet