Grønt industriløft i Innlandet

Publisert

De biobaserte næringene spiller en sentral rolle i det grønne skiftet og representerer miljømessig bærekraft i praksis. Fremover er det forventet et betydelig vekstpotensial i utviklingen av nye og eksisterende biobaserte verdikjeder.

De biobaserte næringene spiller en sentral rolle i det grønne skiftet og representerer miljømessig bærekraft i praksis. Fremover er det forventet et betydelig vekstpotensial i utviklingen av nye og eksisterende biobaserte verdikjeder. Foto: Ricardo Foto

Næringslivet i Innlandet står klare til å innfri regjeringens ambisjoner slik at vi får et reelt grønt industriløft. Det er positivt at mange av forslagene er i tråd med NHOs eget veikart for fremtidens næringsliv og LO og NHOs energi- og industripolitiske plattform.

Den 23. juni 2022 la regjeringen frem 100 tiltak på syv områder for å styrke den grønne industrien i hele landet. Hovedmålene i regjeringens nylanserte veikart er å få opp investeringstakten, øke eksporten og kutte klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030. NHO Innlandet er godt fornøyde med at skog, tre og bioøkonomien er blant områdene som er løftet opp.

Stort potensiale i Innlandet

I flere år har vi snakket om mulighetene som finnes i Innlandet. Vi har de naturlige fortrinnene. Nå kommer vi virkelig til vår rett. Dersom politikken som nå har blitt presentert av regjeringen blir konkret og gjennomført, vil det bidra til at vi virkelig kan hente ut det potensialet vi har her i Innlandet.

De biobaserte næringene spiller en sentral rolle i det grønne skiftet og representerer miljømessig bærekraft i praksis. Fremover er det forventet et betydelig vekstpotensial i utviklingen av nye og eksisterende biobaserte verdikjeder. Klima- og miljøambisjoner og nødvendigheten av å skape sirkulære forretningsmodeller driver frem disse mulighetene. EUs klima- og vekststrategi Green Deal setter også ambisjoner for ny økonomisk vekst ved å mobilisere og oppskalere biobaserte verdikjeder og legger til rette for større satsinger innen bioøkonomien.

Innlandet er godt posisjonert

Innlandet er godt posisjonert og har allerede tatt en ledende rolle på bærekraftig industriell produksjon av materialer og produkter til et globalt marked. Innlandet må fortsette å videreutvikle et internasjonalt, konkurransedyktig næringsliv som tar viktige posisjoner i den fremvoksende bioøkonomien som inkluderer bærekraftig industriell produksjon av mat, produkter og energi.

Innlandet har et solid og bærekraftige skogbruk. Bioressursene våre skal brukes til klimavennlige og lønnsomme produkter, inkludert biodrivstoff, og bidra til å utvikle industriarbeidsplasser og lange verdikjeder. Skog- og trenæringen er del av et åpent, globalt marked, og effektiv produksjon er derfor en forutsetning for å utnytte verdiskapingspotensialet i konkurranse mot internasjonale aktører. En klar konkurransefordel er at norske skogprodukter er blant de mest bærekraftige på markedet. Skog- og trebasert industri er også avgjørende for å utvikle grønn konkurransekraft for bygg- og anleggssektoren. 

Forlenger levetiden

Industrielle løsninger i tre kan forlenge levetiden på bygg og med bevisst design vil bygg i tre også ha et ombrukspotensial. Jeg vil også fremheve alle sidestrømmene fra skogsbasert industri som vil være avgjørende for å øke sirkulærandelen, og på den måten bidra til at vi kan nå klima- og miljømål. Her kan biomasse fra skogen spille en rolle både i transportsektoren (biodrivstoff), prosessindustrien, energisektoren (fjernvarme), bygg – og anleggsektoren og oppdrett (fôr). For at bedriftene i Innlandet skal lykkes trengs forutsigbarhet. Dette bidrar «grønt industriløft» til. Bedriftene i Innlandet trenger nå tiltak som utløser mer privat kapital, raskere saksbehandling, god tilgang på kompetanse og kraftig forbedret elforsyning. Nå må verktøyene tas i bruk og innholdet konkretiseres slik at dette er mulig å gjennomføre. Dette er et kappløp med resten av verden og vi henger litt etter.

Næringslivet i Innlandet står klare til å innfri regjeringens ambisjoner slik at vi får et reelt grønt industriløft. Det er positivt at mange av forslagene er i tråd med NHOs eget veikart for fremtidens næringsliv og LO og NHOs energi- og industripolitiske plattform.

Av: Jon Kristiansen regiondirektør i NHO Innlandet