Næring i fokus i Meløy, nå skal det følges opp etter valget!

Publisert

Her fra panelsamtalen med politikerne som i år gikk til valg, alle 9 partier stilte med sine kandidater. Foto: Aina Fagereng

Det var en flott dag i Meløy da vi inviterte bedrifter og politikere til et spennende frokostmøte om næringspolitikk helt i starten av valgkampen, onsdag 9.august. Det ble samtale om hvordan vi i fellesskap kan styrke næringslivet i kommunen og hvilke utfordringer og muligheter vi står overfor. Nå er valget over og vi ser frem til å følge opp det nye kommunestyre og ordfører om veien videre sammen med Meløy Næringsforum og bedriftene i kommunen.

Det var et flott frokostmøte i Glomfjord der bedriftsledere og politikerne fikk utveksle synspunkter om næringslivet i kommunen. Vi fikk høre fra ordførerkandidatene om hvordan de vil styrke rammevilkårene for bedriftene etter valget. Nordland er et fantastisk fylke med mange muligheter, men vi trenger også å tiltrekke oss og beholde kompetent arbeidskraft. Derfor er det viktig med god dialog mellom lokale bedrifter og politikerne i kommunen for å løse behov og utfordringer.

Bedrifter gir liv i bygd og by

Før vi fikk høre posisjonene til ordførerkandidatene hadde vi med oss ulike bedrifter fra ulike bransjer som sa noe om det som de trenger i årene som kommer fra politisk ledelse og kommunen.

Kvitbrygga -Fisketurisme

Kvitbrygga er et overnattingssted i Meløy som har drevet med fisketurisme siden 2006. De har ca 70% av kundene sine fra utlandet som kommer for å fiske, og 30% fra firma og andre som trenger et sted å bo. De har både eiendom og bygninger som de leier ut, og de er et registrert anlegg på fisketurisme. Det betyr at de må følge reglene for fangstrapportering og varsling til fiskeridepartementet. De er opptatt av å forvalte fiskeressursene på en god måte, og ikke bidra til overfiske eller skade på miljøet.

Når det kommer til politikken håper daglig leder Solveig Pedersen at politikerne tar en ekstra titt på eiendomsskatten i kommunen, transport inkludert fergekapasitet til og fra, og kulturtilbudet til de som bor i kommunen.

Gode Øyeblikk -en verdig alderdom

Gode Øyeblikk er en bedrift som samarbeider med kommunene i Meløy og Bodø for å gi bedre tilbud til personer med demens som ønsker å bo hjemme lengre. Prosjektet tilbyr dagaktiviteter, oppfølging og støtte til både brukere og pårørende.

Karin Rømo Sandvik håper nå å få med politikerne på et enda bedre samarbeid for erfaringsutveksling og inkludering i offentlig helsetjeneste, slik at brukerne får tilbudet som gir en verdig alderdom. Målet er å bidra til økt livskvalitet og reduserte kostnader for personer med demens og deres familier.

Yara -et flaggskip for kommunen

Yara som også er en av driverne i Glomfjord industripark er opptatt av å ha kompetanse og tilgang på kompetent arbeidskraft i regionen. De ønsker å bygge opp en sterkere leverandørindustri som kan være med å dra utviklinga i Meløy og omegn. De mener at det er viktig å ha et levende og attraktivt sentrum og lokalsamfunn for å tiltrekke seg folk.

Fabrikksjef Øyvind Jensen er bekymret for at eiendomsskatten kan ramme mindre bedrifter hardt, som er ufordrende når selskapet aktivt bruker i stor grad lokale underleverandører, Yara er selv så stor at de har helt andre forutsetninger. De ønsker en innretning som ikke er en trussel for SMB og leverandørkjeden i regionen.

Ordførerkandidatene fikk ordet

På slutten av møte fikk vi høre hva ordførerkandidatene og partiene mener er viktig i årene som kommer, og hvordan de svarer ut bedriftenes etterspørsel.

Ken Henry Solhaug -Meløy Venstre:

Han sier Venstre vil jobbe for å gjøre kommunen mer bostedsattraktiv ved å utvikle gode og varierte boligtilbud, styrke kultur- og fritidstilbudet, og legge til rette for frivillig innsats og medvirkning. Venstre vil gjøre kommunen mer attraktiv som arbeidsplass ved å rekruttere og beholde kvalifisert personell, tilby gode arbeidsvilkår og kompetanseutvikling, og stimulere til innovasjon og samarbeid på tvers av sektorer. For å få dette til mener han at de må styrke samferdselen i kommunen, som er avgjørende for både bosteds- og næringsutvikling. Vi vil prioritere utbedring av veier, gang- og sykkelstier, og kollektivtilbud.

Tore Dybvik -Meløy Frie Folkevalgte:

Meløy Frie Folkevalgte er et lokalt parti som har som hovedsak å fremme bolyst i Meløy kommune. Han sier at kommunen har gått fra å være en rik kraftkommune til å være i fare for å havne på robek-lista, og at eiendomsskatt på bolig er en uheldig måte å skaffe inntekter på. De vil heller satse på å utnytte kraftressursene til å styrke industrien, og begrense etablering av datasenter som de mener ikke gir nok arbeidsplasser eller skatteinntekter. De vil også prioritere samferdsel som en viktig faktor for bolyst, og krever at Støtt fergeleie blir gjenopprettet, at det blir flere fergeavganger, og at FV 17 sør over blir videreført i samarbeid med Rødøy kommune. De vil også legge til rette for mer næring på Reipå, som er et av de største tettstedene i kommunen.

Pål Einar Olsen -Meløy Høyre:

Meløy Høyre er et parti som er opptatt av å fremme næringslivet i kommunen. Han legger til at de vil støtte oppdrett, havbruk og bærekraftig reiseliv som viktige næringssatsinger for Meløy. Høyre vil også sikre forutsigbare rammer for næringslivet, slik at de kan investere og skape arbeidsplasser. De vil jobbe for å utvikle Ørnes - Glombergan som et attraktivt område for bolig, handel og kultur. De ønsker ikke etablering av datasenter for kryptovaluta i Meløy, da vi mener det vil gå på bekostning av kraftforsyningen og miljøet.

Kristian Hakalid -Meløy SV:

Han trekker frem at Meløy Sosialistisk venstre har flere punkter i sitt program som handler om å tilpasse seg omstillingen i samfunnet og næringslivet. De vil satse på nye næringer som landbasert industri, karbonfangst og grønn omstilling. De vil også øke kraftproduksjonen og ta kunnskapsbaserte avgjørelser om kraftfordelingen. De vil lage en kommuneplan for naturmangfold for å kartlegge og bevare de lokale ressursene. Han legger også til at SV mener at kommunen må ha konsesjon over sin egen kraftproduksjon for å styrke egen industrien.

Sigurd Stormo -Meløy Arbeiderparti:

Han sier at nå må politikerne begynne å snakke oss opp og frem: De vil fremme Meløy som en attraktiv og levende kommune med gode tjenester og muligheter for alle. Han mener veipakken er laget og nå må en holde seg til planen for hvordan de vil forbedre veistandarden og trafikksikkerheten i hele kommunen. Arbeiderpartiet gir støtte og stimulere det varierte og verdiskapende næringslivet i Meløy, både innen tradisjonell industri, havbruk, reiseliv og grønn omstilling. Og en viktig del av dette er å legge til rette for at nåværende industri kan redusere klimagassutslippene sine, samtidig som de sikrer arbeidsplasser og kompetanse. Glombergan er i Regional Transportplan (RTP) og vi skal fortsette det arbeidet i fellesskap: De vil fortsette å samarbeide med andre aktører om å sikre gjennomføring og oppstart av Glombergan. Tilslutt legger han til at de vil gjøre sentrum mer levende og trivelig, med flere møteplasser, aktiviteter, handel og kulturtilbud.

Alf Jostein Berem-Tinnan -Meløy KrF:  

Meløy er en fantastisk plass å bo, og KrF vil arbeide for å øke bolysten og trivselen til innbyggerne. Han legger til at KrF setter menneskeverdet i sentrum, og vil også ivareta de svakeste i samfunnet. De er imot privatisering av offentlige tjenester, og vil styrke det offentlige tilbudet innen helse, skole og omsorg. De ønsker en bærekraftig næringsutvikling som ikke går på bekostning av naturressursene, og vil legge til rette for grønn omstilling og innovasjon. Han vil også samarbeide med andre partier for å finne gode løsninger for Meløy.

Grethe Anita Andersen -Meløy FrP:

Frp har flere viktige saker som de vil jobbe for i kommende periode. Hun sier de vil prioritere samferdsel, og sørge for at fergeforbindelsen forbedres og sikres slik at fremkommeligheten blir bedre mellom tettstedene i kommunen. På næring er det viktig å legge til rette for de små og mellomstore bedrifter, som er avgjørende for norsk økonomi og lokalsamfunn. FrP vil legge til rette for innovasjon og verdiskaping, og gi mer makt til næringsdrivende/tomteeiere over egen tomt enn til politikere. De vil bekjempe utenforskap, og skape flere muligheter for unge som trenger jobb eller arbeidstrening. De vil også fremme bruk av lokal kraftproduksjon, og motsetter seg bom og eiendomsskatt. De vil dessuten kjempe for at Fv17 blir oppgradert til riksvei igjen.

Hans Ove Hagen -Meløy Senterparti:

Han sier SP har en visjon om å skape vekst og muligheter i kommunen. De vil tilrettelegge for næringsutvikling, spesielt i Glomfjord industripark som skal være en attraktiv plass for etablering. Han vil også videreutvikle Ørnes som kommunesenter og legge til rette for et rådgivende næringsselskap i Meløy som skal være uavhengig av formannskapet. Meløy Senterparti vil også løfte opp turismen og mulighetene for å vise fram Meløy som en nasjonalpark kommune. De vil styrke omdømmet til Meløy og satse mer på Destinasjon Svartisen og Helgelandskysten. Han vil i tillegg jobbe for et mer mangfoldig næringsliv med flere bransjer og muligheter. Dette mener han vil blant annet bidra til befolkningsvekst i kommunen når innbyggerne trives.

Espen Øksne -Meløy Rødt:

Han stiller i år for første gang til valg med Meløy Rødt som et nytt parti i kommunen. Han mener at kraften som produseres i Meløy skal brukes til å skape arbeidsplasser og ikke eksporteres. Partiet vil også ha et mer regulert kraftmarked med en makspris på strøm for å sikre forutsigbarhet for innbyggerne.

Besøk til Glomfjord Industripark

Når vi var i Meløy hadde vi også gleden av å besøke Glomfjord Industripark hvor vi fikk bli bedre kjent med arbeidet og fremtidsplanene til Yara Glomfjord sammen med fabrikksjef Øyvind Jenssen.  Ekstra kjekt var det å besøke det nye overvåkningsrommet til Yara, et flott og moderne lokale hvor de kan følge opp sikkerhet, utstyr og produksjon.

Under møte fikk vi også en presentasjon fra Mette Bjørnvik i Meløy Næringsforum som gav innsikt om bedriftenes behovet, pågående saker i kommunen og generelt om næringsforumets rolle og visjon. Meløy Næringsforum er medlem av NHO, og har i tillegg egne medlemmer, for oss er det derfor en god samarbeidspartner å ha lokalt.

imagezqkz.png

imagedcdrs.png

 

image8pwy.png

 

imagekbva.png

imagero5bu.png

image6en5.png