Bedriftsbesøk og politisk næringslivslunsj på Inndyr

Publisert

På besøk til forskningsanlegget til GIFAS på inndyr, her med regiondirektør Hans Christian Hansson og daglig leder Morten Lauritsen.

Onsdag denne uken tok regiondirektør Hans Chritsian Hansson og rådgiver Aina Fagereng turen til Inndyr i Gildeskål for å bli bedre kjent med medlemsbedrifter og listetoppene i kommunen, med en næringslivslunsj og rundbordssamtale mellom bedriftsledere og listetoppene i kommunen for å sette næringspolitikk på agendaen før kommunevalget.

Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS)

Dagen startet hos Gildeskål Forskningsstasjon (GIFAS) sammen med daglig leder Morten Lorentsen, med en presentasjon om Gigante Salmon konsernet og hvordan GIFAS er en viktig del for både egen utvikling i tillegg til bransjen sin utvikling. En del av besøket var en ribbtur forskningsanlegget hvor det ble presentert hvordan anlegget er bygget sammen og operer opp mot forskning og utdanning, og innsikt i arbeidet med fiskehelsen og miljøet i oppdrettsnæringen, ikke minst hvordan de legger til rette for vg 2 Akvakultur og vg 2 fisk og fangst hos den den lokale videregående skolen. På slutten av dagen gikk turen til til Salmon Center Gildeskål, et flott visnings- og besøksanlegg som formidler kunnskap om laks og havbruk til publikum, skoleelever og turister, gratis.

Polarplast

Etter lunsj gikk turen sammen med Polarplast til prosjektarbeidet på Reipå havn, der de produserer store mengder rør til Gigante Salmons nye landbasserte øyannlegg på Rosøy i Rødøy.  Daglig leder Lasse Wilummsen gav både en grundig omvisning og innsikt i hvordan lokale bedrifter jobber sammen og hvordan denne leveransen bidrar til å lage bærekraftige løsninger for fremtidens havbruk, ikke minst hvor viktig det er å spille hverandre god som han mener små og store bedrifter er gode på både i Gildeskål og Meløy.

Næringspolitisk lunsj

Til lunsj samlet vi aktører fra næring og politikk til dialog- og innsiktsmøte. Før listetoppene fikk komme til ordet fikk vi korte presentasjoner og oppfordringer fra Polarplast, GIFAS, Gode Øyeblikk og kommunens næringsselskap Sjøfossen Næringsutvikling (SNU) om hva som nå er av behov for å kunne fortsette å bygge et variert næringslivet og skape flere arbeidsplasser i kommunen. Her var det fire hovedinnspill til listetoppene;

Innspillene gikk i hovedsak på å bygge videre på attraktive lokalsamfunn, den viktigste nøkkelen som blir tatt opp for dette er å få påplass en (1) arealplan i kommunen for både næring og boligebygging. Kommunens arealplan er enda ikke vedtatt, men under behandling, og det er viktig å få den både til lands og havs. Gjennom attraktive lokalsamfunn kan det også bli lettere å (2) rekruttere folk med rett kompetanse og tiltrekke seg flere med ulik bakgrunn til kommunen, for å både få et vellfungerende næringsliv samtidig som det må til da kommunen har en befolkningsnedgang.

En annen viktig nøkkel for å sikre samfunn og konkurransekraft i næringen er (3) kraft- og nettsituasjonen; Gildeskål produserer mer kraft enn de får lov til å brukes selv, omtrent 1/20 del av kraften de produserer blir brukt i kommunen. Dette er en konkurransekraft som sammen med arealplanen er helt kritisk om man ønske ny etableringer i kommunen som kan generere flere ben å stå på av næringer. Ikke minst er nettkapasiteten et annet problem, spesielt ut til holmer og øyer fra fastlandet, det er bare en nettkabel ut til Arnøya som kan bli et stort problem om den skal ryke for både bedriftene og øysamfunnene.

Tilslutt ble det også tatt opp bruken av (4) private leverandører som supplerer det offentlige tjenestetilbudet, med en stadig økende befolkning må alle krefter tas i bruk og private bedrifter kan bidra til å levere noe av helse- og aktivitetstilbudet til kommunen. For eksempel aktivitetstilbud og oppfølging av mennesker med demens og deres familie, slik at de kan bo lengre hjemme og få god oppfølging underveis.

Politisk rundbordssamtale

Vi avsluttet lunsjen med en rundtbordssamtale med alle som var tilstede hvor listetoppene fikk ordet. Alle partiene i kommunen stilte med toppkanidatene sine, hvor alle på forhånd hadde fått beskjed om å komme med en to minutters appell om sine viktigste kampsaker før valget, før dialogen ble satt i gang om oppfordringene fra bedriftspresentasjonene. En imøtekommen gjeng bestående av Hildur Matberg Auberg (Krf), Silje Nordgård (AP), Ola Kaldager (Gildeskållista), Kenneth Andre Norum (SV), Gunnar Vollan (FrP), Hilde Furuseth Johansen (sp) og sittende ordfører Bjørn Magne Pedersen (Høyre). Vi har summert noe av det kandidatene kom med i sin appell og som svar til bedriftene som hadde presentert. 

Ola Kaldager fra Gildeskållista sier at de ser en klar utfordring med befolkningsnedgang og en aldrende befolkning. Partiet setter derfor kommunikasjon som en viktig rolle for å få til bedre pendlemuligheter mellom Bodø og Innsyr for å sikre at flere kan bo i Gildeskål selv om de har jobb i Bodø, og motsatt. Han legger også til at sammen må man jobbe for en større næringsvariasjon da mange unge søker andre utdanninger enn f.eks. havbruk, og det skal man respektere og heller legge til rette for at nye næringer kan komme til Gildeskål. Han har ingen ønske om å start på nytt med en arealplan, og ønsker å lande den som er under arbeid, og holder fast i at Fleinvær må bestå som det siste fiskeværet og Fugleøya kan utvikles videre. På spørsmål om kraft må det til tiltak  for å gjøre kraft- og nett til et initativ for at folk ønsker å bosette seg i kommunen hvor de er forutsgibarhet i både prisnivå og tilgang på kraft, både privat og bedrift. 

Kenneht Andre Norum fra Sosialistisk Venstre sier det er utfordrende at de er en kraftkommune uten tung industri som eksporterer enormt mye kraft som kan brukes mer effektivt til egen næring. Han ønsker å legge til rette for fiskeri da de faktisk er en kystkommune med muligheter. Et viktig poeng for SV er å jobbe sammen for å sette kurs og visjon for kommunen, i samspill med nordland fylkeskommune og Salten regionråd på både kultur, kraft og næring, og dette er næringsplanen et viktig verktøy for. Han oppgir at han ønsker å revurdere næringsplanens innhold og mulighetene for å bygge en ny mer grundig arealplan før den vedtas med fokus på Fleinvær og Arnøya, spesielt etter mange innsigelser fra statsforvalter. Når det kommer til kraft er det nett-tapet som er den største utffordringen, og han vil jobbe for at man får bruke strømmen hvor den produseres -altså i kommunen. 

Gunnar Vollan fra Fremskritsspartiet sier de er næringens beste venn, og at internt mellom partiene er de mye enighet tverrpolitisk. Han trekker frem at de må tenke nytt rundt pendling, mobilitet og samferdsel til og fra kommunen vil være nædvendig og de må finne en god løsning for å dekke behovet. Partiet er positiv til innkjøp fra private gjennom gode samarbeid som kommer enkeltmenneske til gode i kommunen. For næringslivet vil det måtte legge til rette for et næringslivsmangfold og han ønsker å jobbe for å få på plass mer fiskeri og konsesjoner, mer forutsigbarhet for landbruk  og generelt en større balanse i næringslivet. På areal finner han det interessant at noen ønsker å revidere arealplanen, og at planen som er nå må ses på med nye øyne for å se etter alternative muligheter og samspillet i planen. Det er et tankekors at så mye kraft produseres og eksporteres, det som er derimot bekymrer han er linjesikkerhet blant annet ut til Arnøya, som han lover at må tas tak i. Tilslutt legger han til at lokalpolitikerne må stille høyere kraft til vedlikehold, linjeutbygging og prioritering av kraft til verksttskapskommunen som produserer kraften.

Hilde Furuseth Johansen fra Senterpartiet trekker frem boligebygging og attrkative tomter spesielt for familieboliger som en viktig sak fremover. Ikke minst øke transportmuligheten mellom Bodø og Gildeskål, samt kollektivttilbudet internt i kommunen, for å legge til rette for både folk og bedrifter på arbeidspendling. Hun mener kommunens rolle er å være versstkap for både eksisterende næring og nye bedrifter. Bolyst er også en sentral rolle i partiets politikk; attraktive skoler og fritidstilbud. Og mener kommunen må jobbe mer med å vise frem det gode som eksisterer slik at flere ønsker å komme tilflyttende og de som bor kjenner på stoltheten. Hun ser mørkt på å starte på nytt med arealplanen, men at deler kan sees på. Blant annet mener SP at Feøya bør forbli en nasjonalpark og at man må respektere at noen områder forblir urørt, mens andre områder kan avlegges tils bolig og næring. På kraft legger hun til at dette ikke er noe kommunen selv rår over, og la til at her mener hun man må lobbiere mer mot egne partier og stortinget, "her må vi toge til Oslo i fellesskap og legge oss i korridorene for å sikre at vi blir hørt!" avsluttet hun. 

Bjørn Magne Pedersen fra Høyre som er sittende ordfører sier at han er på lag med jobbskaperne. Han henviser til at de jobbes for et mer allsidig og mangfoldig næringsiv og henviser til at SNU som næringsavdeling er en viktig del av å få til næringsutvikling og kartlegge hvor skoen trykker. Den strategiske næringsplanen er under utvikling og er kommunens veileder for å sikre infrastruktur, både digital og fysisk, for å sikre videre vekst og utvikling. Den siste perioden er det lagt ned mye ressurser i arbeidet med arealplan og han ønsker ikke å starte arbeidet på nytt, og mener det er viktig nå å se på innsigelsene fra statsforvalter og gjøre tilpasninger. Deriblant holde på de akvakulturområdene som er avsatt i planen, og vurdere nye områder for annen type produksjon og industru. Han følger opp med kraft at det nå er et stort arbeid i departementet om tildeling som må forseres, og jobber for å sikre mer kraft og forutsigbarhet lokalt, men mener dette allerede begynner å komme på etterskudd. Kraftlinjene må også oppdateres, slik at kraften kommer inn og ut av kommunen, men oppgir at han syns dagens prosesser for å få de godkjent og bygd tar for lang tid -15 år. Tiden det tar for å få dette på plass må ned, for å få til utbygging som vil sikre mulighetene for grønne muligheter og omstillingsarbeid i næringslivet.

Hildur Matberg Auberg fra Kristlig Folkeparti legger vekt på at det viktigste er hjemmet, for folk og igjen for bedrifter, så god bodstedpolitikk er det viktigste. Partiet jobber for lokale familieeide bedrifter som hun anser som ryggraden distrikt og lokalsamfunnet, og da er det viktig med gode og forutsigbare rammevilkår. Hun legger til at samarbeid med fylke, regionen og storting er helt nøvendig for å sikre at kommunene blir hørt i f.eks. høringssaker som grunnrenteskatt slik at innretningen blir mer forankret lokalt. Og at kommunen må legge til rette med risikovilje for investorer for å tiltrekke både folk og foregangs bedrifter. Partiet ønsker å fjerne formueskatten på arbeidende kapital og avvikle arbeidsgiveravgiften samt redusere den orginale., for å sikre stabilitet og forutsigbarhet i næringslivet. Hun er imot å starte på ny arealplan, og mener det viktigste er å lande den som nå har blitt utarbeidet

Silje Nordgård  fra Arbeiderpartiet sier fokuset hennes er på bostedsattraktivitet og jobbe for å sikre vekst og trivsel. Partiet jobber med "bosted Gildeskål" som samler lokllag, bedrifter og samfunnet for å vise frem alt det gode i Gildeskål. Og gjennom dette jobbe for å sikre nok tomter og boliger. Hun legger til at for å få til det må partiene jobbe sammen. På areal er det avvgrenset område som kan brukes til boliger og næring per idag, men det må legges til rette for videre teknologiutvikling f.eks. lukka annlegg i arealplanen, og allerede avsatte arealer må tas i bruk. Vil verne mindre av område rundt tettstedene, og mye av områder som per i dag er vernet er gode lokaliteter for boligetomter -dette er noe hun vil jobbe med. Hun legger til at det allerede er bygd ned mye natur i Gildeskål for å bygge kraftanlegg, men at de får samfunnet lite tilbake for, og kraft burde brukes mer lokalt. Kraft er et konkurransefortrinn som må brukes for å tiltrekke nyetableringer i regionen, og da må også arelaplanen landes som gir grunnlag for rammevilkår. Hun avslutter med å poengtere at her må statskraft få ut fingeren for at de osm lokalpolitikere kan fortsette utvikling i kommunen.

 

Utenfor det nye bygget til GIFAS på Inndyr, her sammen med Lisa, Ronald og Morten fra GIFAS.

blobid0.jpg

 

Besøk til Reipå Havn for å se på rørproduksjonen til Polarplast, disse med en diameter på 2 meter!

imagecmwzc.png

Her i samlet front sammen med listetoppene og bedriftsrepresentanter i nydelig sommervær på Inndyr!

imagepf8dl.png

 

imagehoy3v.png

 

 

Vi avsluttet dagen sammen med flotte folk fra både næringsliv og politikken fra Gildeskål og Meløy, på Ørnes hotell.