Bærekraftig utvikling blir viktigere for eiere, investorer og långivere

Publisert

#205

Flere og flere bedrifter er opptatt av klimaendringer, utryddelse av fattigdom og god helse.

Tradisjonelt har bedriftene konsentrert seg om å bygge lønnsomme arbeidsplasser som igjen finansierer velferdsstaten. Det gjør de fortsatt, men fremover blir bærekraft stadig viktigere for både eiere, investorer og långivere.

En bærekraftig utvikling imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine. FN har utarbeidet 17 mål for bærekraft som verdenssamfunnet har sluttet seg til. Disse omfatter blant annet utryddelse av fattigdom, god helse og å stoppe klimaendringene.  Flere og flere bedrifter knytter også virksomheten sin opp mot en eller flere av disse målene.


Økonomisk bærekraft

Økonomisk bærekraft handler om å bruke ressursene på en slik måte at dagens økonomiske utvikling ikke går på bekostning av fremtidig økonomisk utvikling. Vi blir flere mennesker på jorda og den gjennomsnittlige verdensborger blir rikere. Hvordan vi bruker de tilgjengelige ressursene er helt sentralt for langsiktig økonomisk bærekraft.

Økonomisk bærekraft kan også ses i en nasjonal sammenheng, eksempelvis knyttet til statsbudsjettet. Et vesentlig spørsmål er da om statens utgifter er på et nivå som gjør at de balanseres mot inntektene på lang sikt. For at velferdssamfunnet skal finansieres i fremtiden, må det skapes nok jobber og eksportinntekter.


Sosial bærekraft

Det sosiale aspektet handler om å sikre at alle mennesker får et rettferdig og godt grunnlag for å kunne leve et anstendig liv. Menneskerettigheter er det viktigste utgangspunktet for dette. Utdanning, anstendig arbeid, likestilling, kulturelt mangfold og et godt helsetilbud er bare noen av områdene som berøres. Sosiale forhold sier noe om hvordan mennesker har det i et samfunn, om de får oppfylt rettighetene sine og om de kan påvirke eget liv og samfunnet de lever i. 

Å investere i utdanning er noe av det viktigste vi kan gjøre for å redusere fattigdom, bidra til demokratiutvikling og sørge for en positiv utvikling. Kompetanse er også en viktig nøkkel for å sikre at folk har en jobb å gå til etter endt utdanning, eller ved større omstillinger som innebærer at man må skifte jobb.


Bærekraftig klima og miljø

Den økte ressursbruken fra en voksende og stadig rikere befolkning påvirker klima og miljø. Vi bruker flere ressurser, men jorda har begrensede ressurser. Eksempelvis vil økt jordbruksproduksjon ofte tære på urørt natur og artsmangfoldet. Menneskelig aktivitet har medført en betydelig økning i klimagassutslipp som er en viktig årsak til klimaendringene vi nå ser. Skal vi begrense global oppvarming til maksimalt to grader er det nødvendig med betydelige utslippskutt før 2030, og verden må være klimanøytral innen midten av århundret.  

Ny teknologi og utvikling av eksisterende teknologi er en stor del av løsningen, men samtidig vil vi stå ovenfor dilemmaer. Verden trenger utslippskutt, men en stor del av verdens borgere er fortsatt fattige og trenger energi. Verden trenger metaller til elbilbatteri, men gruvedrift medfører naturinngrep. Vindkraft kan erstatte fossil energi, men gir også naturinngrep. Å vurdere disse dilemmaene langs flere akser med hensyn til bærekraft er sentralt for å lykkes med overgangen til et lavutslippssamfunn som er godt å leve i.


Hvorfor blir bærekraftige forretningsmodeller viktig fremover?
  1. Kjøpesterke forbrukere etterspør bærekraftige produkter og at de produseres i tråd med høye etiske standarder.
  2. Store selskaper og offentlige virksomheter vil i økende grad ønske å kjøpe bærekraftige produkter fra sine underleverandører.
  3. Bedrifter vil oppleve at investorer og långivere i økende grad tester deres forretningsmodeller mot klimarisiko og hvordan de tar samfunnsansvar. Spesifikt bør bedriftene reflektere omkring følgende: Dersom landene lykkes med å nå f.eks. klimamålene, hvordan påvirker det min forretningsmodell? Hvilke trusler og muligheter gir det for min bedrift? Bærekraftige bedrifter vil være bedre posisjonert for endrede rammevilkår i en mer klimavennlig retning.
  4. Fremtidens arbeidstakere ønsker å jobbe for bedrifter som bidrar til å løse vår tids utfordringer.

Les mer

Prøv NHOs nye bærekraftsverktøy

Bærekraftig utvikling (temaside)