Bjørvika, Oslo. Bjørvika, Oslo. Foto: iStock.

Økonomisk støtte til klimatiltak fra EU

Klimaomstilling er nødvendig for å holde verden innenfor togradersmålet og representerer store muligheter for næringslivet.

EU har lagt frem sin vekststrategi «The European Green Deal». Dette er en ambisiøs og gjennomgripende plan for all politikkutvikling. Den vil legge føringer for markedsutviklingen både i EU og hjemme. Veivalgene EU nå tar de neste årene vil ha stor betydning for hvilke rammevilkår og markedsmuligheter det eksportrettede næringslivet vårt har i fremtiden.

Green Deal presenteres av kommisjonen som en bærekraftig vekststrategi for Europa. Målet er å forene klimaambisjoner med vekst og verdiskaping i Europa. Dette skal gjøres mulig ved å mobilisere og hente ut potensialet fra alle næringer og alle samfunnsområder som kan bidra til å dekarbonisere EUs økonomi innen 2050. EUs målsetting er at europeisk industri og næringsliv skal bli globalt ledende innen klimavennlig industri og klimateknologi.


Fem satsinger for å gjøre Europa klimanøytral

EUs grønne giv består av 50 konkrete initiativ som skal bane vei for at Europa blir verdens første klimanøytrale region innen 2050. Samlet sett kan de 50 initiativene som i sum utgjør European Green Deal plasseres inn under fem sentrale satsinger:

  1. Et klimanøytralt Europa
  2. Sirkulær økonomi
  3. Energieffektivisering av bygg
  4. Energiomstilling og klimateknologi
  5. Biobaserte verdikjeder til lands og til havs

Muligheter for norske bedrifter

Forsknings- og innovasjonsmidler
EUs rammeprogram for forskning, nå kjent som Horisont 2020, går inn i en ny fase i 2021 under navnet Horisont Europa. Den største og siste utlysningen under Horisont 2020, er 1 milliard euro til prosjekter som kan støtte opp under den grønne given, kalt “the Green Deal call”.

Research and innovation for the European Green Deal (ec.europa.eu)


European Innovation Council Accelerator
EIC Accelerator retter seg mot bedrifter med markedsskapende innovasjonsprosjekter som har et stort potensial for å vokse internasjonalt. Bedrifter kan søke om både tilskudd og egenkapital. EIC Accelerator er i hovedsak tematisk helt åpent og retter seg til enkeltbedrifter.

EIC Accelerator (innovasjonnorge.no)


Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa
I samarbeidsprosjekter kan alle typer bedrifter delta sammen med forskningsinstitutter, klynger universiteter, offentlige aktører eller andre partnere. Prosjektene må ha minimum tre deltakere fra tre Horisont Europa-land, og svare på utlysninger innen EUs seks «klynger» (clustere). Støttebeløpet varierer avhengig av utlysning.

Samarbeidsprosjekter i Horisont Europa (innovasjonnorge.no)


Europakommisjonen tilgjengeliggjør 1 milliard til forsknings- og innovasjonsprosjekter
Innovasjon Norge tilbyr dybderådgivning, markedsorientering og kundeorientering til bedrifter og klynger for å hjelpe dem til å lykkes med sin søknad.

EU-finansiering (innovasjonnorge.no)


Europeisk innovasjonsfond
Innovasjonsfondet er rettet mot svært innovative teknologier og store flaggprosjekter som har potensial for betydelige utslippsreduksjoner. Formålet er å dele risikoen ved utvikling av svært innovative prosjekter.

Innovation Fund (ec.europa.eu)


Temaside: Klimatiltak for bedrifter