NHO

Innhold

- Folk må kunne fylle på kompetansen sin uavhengig av jobb og bosted

Nyhet

Publisert

NHOs direktør for politikk, Mari Sundli Tveit.

Regjeringen varslet 12.januar at den vil legge frem en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning. - Med et arbeidsliv som stiller større krav til kompetanse må utdanningen bli mer tilgjengelig for folk flest, sier NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit.

- Derfor må utdanningssystemet rigges om slik at bedriftene våre får den kompetansen de trenger, og folk kan stå i jobb lengre. Men skal vi få til livslang læring i praksis over hele landet, må etter- og videreutdanningssystemet bli en integrert del av både kunnskapssektoren og arbeidslivet.  

 - Dette innebærer ikke bare faktiske systemtilpasninger, men også en mental endring i hvordan vi tenker rundt utdanning og kompetanse. Vi må få til et system som gjør at man kan kombinere det å være yrkesaktiv og det å tilegne seg ny kunnskap på en helt annen måte enn i dag.  Med den utstrakte digitaliseringen vi nå har i utdanningssektoren har vi et veldig godt utgangspunkt for å tenke nytt i denne helheten. NHO er derfor svært positive til at Regjeringen vil legge frem en strategi for desentralisert og fleksibel utdanning, fortsetter Tveit.  

 - NHO mener det er viktig å styrke tilbudssiden i etter- og videreutdanningsmarkedet på alle utdanningsnivåer og innenfor et spekter av temaer, ikke minst innenfor tekniske fag og digitalisering. Livslang læring må sees på som en del av grunnoppdraget til utdanningssektoren.

 - Fleksible, digitale og modulbaserte tilbud er avgjørende. NHO ønsker satsing og samarbeid om dette nå for å få tilbud og etterspørsel til å møtes best og raskest mulig.  For å tilpasse og digitalisere innhold rettet inn mot etter- og videreutdanning, må utdanningssektoren få en klar forventning om å være aktive her, i tett dialog med arbeidslivets parter. Institusjonene må bli målt på sin EVU-aktivitet, og det bør vurderes om dette skal innlemmes i resultat- og finansieringssystemet.  

 - Bransjeprogram bidrar til å sikre relevant etter- og videreutdanning i hele landet. Innholdet i tilbudene er bestemt av partene i bransjen for å dekke et kompetansebehov. I tillegg gis det i en form som blir avtalt med representanter for arbeidstaker og arbeidsgiver.  Så er det opp til hver enkelt arbeidstaker og bedrift å bli enige om hvordan de skal legge til rette for gjennomføringPå den måten siker vi at det er gjennomførbart for folk i jobb, avslutter Mari Sundli Tveit. 

 

Regjeringens nye strategien skal etter planen legges frem før sommeren 2021.