iStockPhoto.

Høyere utdanning

Det norske høyere utdanningssystemet utdanner flere enn noen gang tidligere. NHOs medlemsbedrifter avhengig av at kompetansen som studentene oppnår i norske høyskoler og universiteter, er av høy kvalitet.

Arbeidsmarkedet er i stor endring, og det er viktig at universitetene og høyskolene evner å tilpasse seg de omstillingene vi ser i bransjene. De aller fleste kandidater fra høyere utdanning skal ut i et arbeidsmarked utenfor akademia. Høyere utdanning må derfor være tett koblet på arbeidslivet og dets behov.

Arbeidslivsrelevans er et tema som må være gjennomgående i alle ledd for å heve kvaliteten i høyere utdanning. Alle studenter må få tilbud om studiepoenggivende praksis som del av studiet.

Det er avgjørende at studentene tilegner seg ferdighetene for det 21. århundre. Det handler blant annet om evne til kritisk tenkning, refleksjon, problemløsning kommunikasjon og samarbeid – og ikke minst om entreprenørskap. Tverrfaglighet, tverrfaglige programmer og opparbeidelse av evnen til å arbeide i tverrfaglige team må prioriteres.

Norge har færre studenter innenfor teknologi og realfag enn land det er naturlig å sammenlikne seg med. For å ivareta kompetansebehovene i framvoksende næringer og nye satsningsområder for norsk konkurransekraft, må det utdannes flere studenter innenfor disse fagområdene. Teknologiutdanningene må også sikres bedre finansiering og utvikles i samarbeid med næringslivet.