Kompetanseattester

Kompetanseattester og kompetansepoeng – microcredentials i norsk kontekst.

Micro-credentials (kompetanseattester) med tilhørende kompetansepoeng skal dokumentere et kvalitetssikret læringsutbytte fra kompetanseheving gjennom etterutdanning. Dette vil gi virksomhetene bedre oversikt over ny tilegnet kompetanse blant de ansatte. Denne oversikten vil igjen være avgjørende i virksomhetenes strategiske kompetanseledelse og bidra til å tette kompetansegapet. NHO deltar i et prosjekt med NITO, Kompetanseforbundet, Fagforbundet og KS om micro-credentials. Prosjektet hadde oppstart høsten 2023 og vil levere sluttrapport våren 2024.

Samfunnet og arbeidsmarkedet er i rask endring, ikke minst som følge av økt digitalisering, teknologiutviklingen og nye kompetansekrav som følge av det grønne skiftet. Arbeidsstyrken må oppdatere og øke sine kunnskaper, ferdigheter og kompetanse slik at kompetansegapet tettes. Med kompetansegap mener vi her gapet mellom kompetansen arbeidsstyrken har på den ene siden og kompetansen virksomhetene trenger på den andre siden. Det overordnede målet med kompetanseattester er å fremme livslang læring og bedre mobilitet i arbeidsmarkedet.

I lys av EUs anbefaling om micro-credentials, kan begrepet romme både etter- og videreutdanning. EU presiserer samtidig at landene må gjøre nasjonale vurderinger og tilpasninger. Selv om begrepet micro-credentials kan romme både etter- og videreutdanning, har prosjektet valgt å avgrense kompetanseattester til etterutdanninger.

Bakgrunnen for avgrensningen er at utfordringen i Norge først og fremst er å få til bedre innramming av det store mangfoldet og den ulike kvaliteten som finnes innen ulike etterutdanningstilbud. Det finnes allerede flere korte videreutdanningstilbud som står godt innenfor dagens kvalifikasjonsrammeverk, og vi har samtidig en god utvikling innenfor fagskolesektoren med utdanning som gir studiepoeng.

Målet med en pilot har vært å utvikle kvalifikasjonsrammeverk innenfor enkelte bransjer med klare læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser. Dette skal i neste fase brukes til utvikling av etterutdanningstilbud som vil kunne utstede kompetanseattester med tilhørende kompetansepoeng. Rapporten fra prosjektet vil bli oversendt Kompetansereformutvalget.

NHO mener

NHO mener det må innføres et system og rammeverk i Norge for etterutdanninger med "Kompetanseattester" for å fremme livslang læring og bedre mobilitet i arbeidsmarkedet.

Les mer om kompetansebehovsutvalget
Les mer om Kompetansereformutvalget
Les mer om NHOs kompetansebarometer
Les mer om fagskole