Teknologi og realfag

Norske bedrifter har stort behov for kompetanse innenfor teknologi og realfag. Det kommer frem av svar som bedrifter gir i NHOs årlige Kompetansebarometer.

NHO mener skolen må gi elevene god realfagsundervisning. Dette forutsetter lærere med høy kompetanse i fagene. Norsk næringsliv er avhengig av rekruttering av medarbeidere med et godt faglig grunnlag. NHO har derfor engasjert seg sterkt i arbeidet med å styrke interessen for realfag gjennom deltakelse i mange prosjekter og tiltak. Kvalitet og relevans er avgjørende faktorer for et godt resultat.

Den pågående fagfornyelsen i grunnopplæringen ser ut til å resultere i en mer praktisk tilnærming til fagene. Dette forutsetter at skolene har tilgang til oppdatert utstyr som lærerne har fått opplæring i å bruke. Hver skole må ha et verksted som omfatter alt fra sløydutstyr og symaskiner til 3D-printere.

ENT3R er et konkret prosjekt som nå er spredt til samtlige universiteter og høyskoler med realfagstilbud. Elever i 10. klasse og videregående opplæring tilbys matematikktrening på campus av realfagsstudenter. Lektor2-ordningen hvor fagpersoner fra arbeidslivet utenfor skolen deltar aktivt i undervisningen i videregående skole, bidrar også til en mer arbeidslivsrelevant tilnærming til realfag, teknologi og læring.

NHO er opptatt av å få flere jenter til å velge realfag og teknologiutdanninger på videregående og høyere utdanning. I samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet gjennomfører NHO prosjektet Jenter og teknologi.