Våre neste trekk

2020 markerer starten på et nytt tiår.  Et tiår der norske bedrifter deltar i et viktig verdensmesterskap – et kappløp i omstilling, i teknologiutvikling og i jobbskaping.

Artikkelen er en del av Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv

Startskuddet var allerede gått da verden ble rammet av en pandemi. Covid-19 har skapt uro, usikkerhet og frykt – for smitte, for arbeidsledighet og for fremtiden. Pandemien har påført verdensøkonomien det største tilbakeslaget i nyere tid, og etterdønningene vil prege Norge og verden i årene fremover.

Men verdensmesterskapet er ikke avlyst, heller omvendt; pandemien har forsterket behovet for jobb- og verdiskaping.  

Vi skal ikke glemme ambisjonene vi hadde før pandemien. Våre neste trekk skal skape økonomisk bærekraft ved å styrke hele næringslivet, FNs bærekraftsmål skal nås, klimagassutslipp skal kuttes, vi skal bevare et anstendig arbeidsliv med et sterkt trepartssamarbeid og høy tillit, og vi skal fortsette å handle med omverdenen. Vi skal sikre vekst i små, mellomstore og store bedrifter og vi skal sikre at flere kommer i jobb. 

Vi må  kombinere gjenoppbygging,  omstilling og verdiskaping. Dette blir et tiår der våre neste trekk skal sikre en  god overgang mellom der vi er sterke i dag, og der vi skal være sterke i morgen.  

Noe er grunnleggende for dette tiåret: 
Vi må kombinere gjenoppbygging, omstilling og verdiskaping. Dette blir et tiår der våre neste trekk skal sikre en god overgang mellom der vi er sterke i dag, og der vi skal være sterke i morgen. 

Den overgangen sikrer vi best ved å satse på våre fortrinn: våre naturressurser, høy kompetanse, og omstillingsdyktige bedrifter. Fremtidens næringsliv skal stå på skuldrene til det næringslivet vi har i dag. Vi skal både videreutvikle eksisterende bedrifter og skape nye.

Noe er grunnleggende for dette tiåret: 
Vi må bevare og skape nye private, lønnsomme arbeidsplasser, og styrke det private eierskapet i hele landet. Vi må tro på markedsøkonomien, og la den få virke.  

Det viktigste vi kan gjøre for å nå våre ambisjoner er å få folk tilbake i arbeid, i det private. Arbeid er den beste medisinen mot utenforskap og økende ulikhet, og høy sysselsetting i det private er avgjørende for norsk økonomi og norsk omstilling.  

Ingen andre industriland har større andel offentlig ansatte enn oss. Andelen bør ikke bli høyere – tvert imot, privat sektor må vokse i årene fremover. Verdensmesterskapet krever nye løsninger, nye produkter, ny teknologi og nye markedsmuligheter. Dette drives frem av privat, konkurranseutsatt produksjon. 

Fremover blir statens utgifter større, og inntektene mindre. Vi må ha en bedre arbeidsfordeling mellom offentlig og privat, for å sikre inntekter til velferdssamfunnet. Derfor må det private gjøre flere oppgaver fremover, ikke færre.  

Samtidig må lønnsutviklingen, samlet sett, bidra til økt konkurransekraft for norske bedrifter.  

Noe er grunnleggende for dette tiåret:
Co2-utslippene skal reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå, i samarbeid med EU. Norske bedrifter er i gang med å utvikle og eksportere nødvendige klimaløsninger og produkter med lavt CO2-avtrykk. Bedriftene trenger tilgang til kompetanse, kapital og naturressurser, og en langsiktig, forutsigbar politikk når de skal levere klimakutt og klimaløsninger fremover.

Noe er grunnleggende for dette tiåret:
Hensynet til jobbskaping må gjennomsyre all politikk. Vårt skattesystem, og nivået på skatter og avgifter, må bidra til konkurransedyktige bedrifter.  

Fremtiden krever store investeringer – i teknologi, kompetanse, utstyr og markedsutvikling. Politikk må sørge for at verdiskaping og arbeidsplasser i privat sektor kommer raskere på plass. De store løftene må skje i fellesskap.  

Noe er grunnleggende for dette tiåret:
Vi må samarbeide mer med landene rundt oss. Bedriftene deltar i et verdensmesterskap, ikke i et norgesmesterskap. Mange av utfordringene vi møter er globale. Handel og internasjonalt samarbeid er avgjørende når vi skal skape jobber, utvikle nye eksportnæringer og gjøre klimakutt som monner. Derfor må vi hegne om EØS-avtalen, få på plass flere internasjonale avtaler og støtte viktige internasjonale institusjoner som WTO og EU.   

Neste trekk viser NHOs vei ut av krisen og inn i en digital, global og grønnere fremtid med konkurransedyktige små og store bedrifter og trygge arbeidsplasser i hele landet.  

Denne rapporten presenterer en rekke analyser av mulighetene for ny jobb- og verdiskaping i fremtidens næringsliv, og viser hvilke tiltak som må til for at mulighetene blir realisert. Næringslivet har tro på fremtiden. Vi må, og kan, sette oss høye ambisjoner for det neste tiåret. Rapporten introduserer derfor 10 konkrete ambisjoner for hvor Norge bør være i 2030.

Fremtidens næringsliv er fremtidens Norge. Og broen til fremtidens næringsliv – den bygger vi nå. 

Arvid Moss, president i Næringslivets Hovedorganisasjon

Ole Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets Hovedorganisasjon

Les mer