Ekspertutvalg knuser myter om privat velferd

#205

Anne-Cecilie Kaltenborn er adm. direktør i NHO Service og Handel.

- Velferdstjenesteutvalget slår fast at private aktører bruker skattepengene effektivt. Dette er et sterkt bidrag til en faktabasert og konstruktiv debatt om løsningene, sier sjefen for NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn.

Den moderne velferdsstaten står foran sin største omsorgsutfordring.

I. desember la ekspertutvalget ledet av Kåre Hagen, som har kartlagt bruk av private aktører i offentlig finansierte velferdstjenester, frem sin utredning. Utvalget konkluderer med at penger som bevilges til velferdsformål i all hovedsak brukes slik de er tenkt. Utvalget slår med det fast at skattepenger som settes inn i privat velferd effektivt blir til velferd.  

 - Vi er glade for at ekspertutvalget knuser noen myter om private velferdsleverandører. Påstandene om superprofitt hemmer hele debatten. Det er en selvfølge at det stilles tydelige krav til både innhold og kvalitet i tilbudene som leveres til det offentlige. Men det må gjelde uavhengig av hvem som leverer den. Det viktige både for pasienter, beboere, vanlig borgere og politikere må være hvordan vi får mest kapasitet og kvalitet for felleskapets penger, sier Kaltenborn.  

 Utvalget finner at private har ordnede lønns- og arbeidsvilkår, og at det i hovedsak er like vilkår samlet sett. Der hvor det er forskjeller begrunnes det i at både lavere sykefravær og alder er faktorer som bidrar til noe lavere personalkostnader i private bedrifter. 

 NHO Service og Handel mener rapporten er et solid faktagrunnlag for en mer nyansert og konstruktiv debatt om bruk av private aktører i offentlig finansierte velferdstjenester. 

Positiv til konkrete tiltak i bransjen 

- Vi ser frem til nå å gå i dybden på rapporten. Den er særlig verdifull nå fordi den moderne velferdsstaten står foran sin største omsorgsutfordring. Debatten om hvordan vi løser den plages dessverre av myter og mangel på fakta. Nå har vi fått et omfattende faktagrunnlag som kan endre det. Fremover bør debatten handle om mulige løsninger, hvordan bygge ut verdige, allment tilgjengelige tjenester til en voksende gruppe, og ikke om påstander og stempling av private som bidrar, sier Kaltenborn. 

-Vi er glade for at ekspertutvalget også foreslår konkrete tiltak for å sikre transparens omkring velferdstjenester i Norge. Det er fortsatt mye ugjort, og vi mener at pasienter, pårørende og brukere må få tilgang på fakta og kvalitetsmålinger, samt annen informasjon, om de tjenestene som utgjør en svært vesentlig del av livene til de som bruker dem, mener Kaltenborn.

Koronapandemien har vist styrken av private i velferden 

NHO mener koronapandemien har vist hvor sårbar Helse-Norge er uten private som en del av velferdsmiksen. 

 - Koronapandemien har gitt oss en liten forsmak på hvordan det kan bli når kapasiteten i helsevesenet er på bristepunktet. Vi kunne ikke klart oss uten en miks av et sterkt offentlig helsevesen og private bidrag i kommunehelsetjenesten, samt fastleger, som har stilt opp og levert tjenester for felleskapet i stort monn. 

 -Det er utenkelig at et offentlig monopol hvor færre får bidra innenfor pleie og omsorg er en god løsning når eldrebølgen slår inn med full styrke, sier Kaltenborn. 

Omsorgsutfordringene må møtes med en velferdsmiks 

Norges befolkning eldes raskt. Om bare ti år vil det være flere eldre enn barn og unge her i landet. Samtidig slår perspektivmeldingen og flere stortingsmeldinger fast at påfyllet av inntekter til å betale for velferden blir stadig mindre, mens utgiftene og behovet for fagfolk innenfor pleie og omsorg vil øke ganske voldsomt i årene fremover. Velferdstjenesteutvalget bekrefter dette utfordringsbildet og skriver: «Befolkningens aldring gjør at flere vil ha behov for helse- og omsorgstjenester så vel som den trygghet, sosial aktivitet og mestring av hverdagslivet som om kommer med hjemmebaserte tjenester, praktisk bistand og aktiviseringstilbud.»  

- Utfordringene foran oss er så store at det offentlige ikke klarer å løse dem alene. Vi trenger et mangfold av alternativer, et mangfold av incentiver, et mangfold av modeller. Det beste for Norge er en velferdsmiks, der offentlige, ideelle og private tjenester utfyller og lærer av hverandre for å hjelpe flere, samtidig som kostnadene holdes nede, sier Kaltenborn. 

 Om saken 

NOU 2020:13 Private aktører i velferdsstaten overlevert fra utvalgsleder Kåre Hagen til Næringsminister Iselin Nybø i dag. Rapporten finnes her

OM NHO SERVICE OG HANDEL
NHO Service og Handel er en av de to største landsforeningene i NHO. Vi  har 6.800 virksomheter med 130.000 ansatte. Våre bransjer er: Arbeid og inkludering, Bemanning og Rekruttering, Drift og Service, Helse og Velferd, Sikkerhet og Beredskap, Handel, samt Frisør og Velvære.

KONTAKTPERSON:

Baard Fiksdal, informasjonssjef NHO Service og Handel: tel 930 88 777