Koronautvalget: - Vi må ta lærdom

Øystein Dørum på NHOs årskonferanse 2023

NHO årskonferanse del 2. Foto: Alf Simensen. Foto: NTB Kommunikasjon

- Norge gikk gjennom det største økonomiske sjokket i moderne tid og landet på beina, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum, som satt i det regjeringsoppnevte Koronautvalget.

Koronautvalget fikk i oppdrag å evaluere myndighetenes håndtering av covid-19-pandemien samlet sett, og i tillegg evaluere omikronhåndteringen i perioden fra 1. november 2021 til tentativt 1. mai 2022.

Les utvalgets rapport her. 

Utvalget påpeker at samspillet mellom smitteverntiltak og avbøtende tiltak er viktig.

- Jeg deler synet på at ganske treffsikre kompenserende tiltak som ble innført relativt raskt, trolig har bidratt til den høye tilliten befolkningen har hatt til myndighetene gjennom hele pandemien, sier Øystein Dørum. Han uttdyper:

- For NHO var det hele tiden viktig å sikre at folk hadde en jobb å gå til etter krisen. Støttetiltakene var helt avgjørende for at mange bedrifter klarte seg gjennom denne perioden.

Utvalget skriver blant annet:

  • Norsk økonomi, og enkelte næringer spesielt, ble hardt rammet av pandemien og av smitteverntiltakene.
  • Smitteverntiltakene som ble innført i desember 2021 påvirket enkelte næringer hardt, men økonomien som helhet ble langt mindre rammet enn i tidligere faser av pandemien.
  • De største utslagene på arbeidsmarkedet, i form av økning i permitterte og arbeidsledige, fant sted i starten av pandemien. Arbeidsmarkedet ble i mindre grad påvirket i senere faser av pandemien. På vei ut av pandemien var arbeidsledigheten lav og sysselsettingsandelen høy.
  • Det er hittil ingen klare tegn til at pandemien forårsaket vedvarende og forsterket økonomisk ulikhet.
  • Samlet sett har alle de nordiske økonomiene kommet relativt raskt tilbake. De var tilbake på nivået fra før pandemien i løpet av høsten 2021, eller tidlig 2022.
  • Kompenserende tiltak fra myndighetenes side motvirket større negative virkninger på samfunnet og økonomien.
  • Koronautvalget mener at de økonomiske støttetiltakene bør evalueres for å kunne brukes mest mulig treffsikkert ved fremtidige pandemier. Økonomiske støttetiltak bør være en del av beredskapen ved fremtidige pandemier.

Private aktører har en viktig rolle

Utvalget skriver også at «Basert på erfaringer fra håndteringen av covid-19-pandemien, mener Koronautvalget at dagens regel- og avtaleverk bør bli bedre tilpasset til behovene for fleksibilitet i pandemier og andre langvarige helsekriser. Private aktører vil ha en viktig rolle i helseberedskapen, og denne rollen bør tydeliggjøres i beredskapsplaner, og regel- og avtaleverk».

- Vi står sterkere sammen som samfunn når verdien av private aktører gjenspeiles i planverk og beredskap. Dette må vi ta lærdom av til neste krise vi står i, sier Dørum.