NHO

Innhold

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg

Næringslivets Aksjemarkedsutvalg (NAU) er opprettet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Finans Norge, Hovedorganisasjonen Virke og Norges Rederiforbund. NAU startet sin virksomhet 15. desember 1987.

Innsyn i obligasjonseierregisteret - NAUs arbeid gir resultater

Med henvisning til blant annet NAUs brev 9. oktober 2014 vedr. innsyn i eierregister for obligasjoner har Finansdepartementet gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede en avtalebasert innsynsrett for utsteder i obligasjonseierregisteret. Les oppdragsbrevet her.

Innsyn i obligasjonseierregisteret – brev til Finansdepartementet

NAU har i brev til Finansdepartementet 9. oktober 2014 påpekt et behov for mer åpenhet og transparens i obligasjonsmarkedet. Et første steg i tilnærmingen til mer åpenhet bør være å gi partene i et obligasjonslån muligheten til å avtale en innsynsrett for utsteder i eierregisteret for obligasjoner. NAU anmoder departementet om å vurdere en lovendring som legger til rette for en slik innsynsrett. Les NAUs brev her.

Åpner for kvartalsvise utbytter

Regjeringen myker opp reglene for utdeling av utbytte.
- Dette er vi meget fornøyde med, sier Peik Norenberg, leder av NAU. Vi har både skrevet til og møtt Justisdepartementet og forklart at de børsnoterte selskapene i Norge har en konkurranseulempe i forhold til mange utenlandske konkurrenter.

Endringene i allmennaksjeloven gjør at det nå blir mulig å dele ut utbytte også mellom 31. desember og den ordinære generalforsamlingen. Dessuten kan styret dele ut utbytte etter den ordinære generalforsamlingen, og da slipper man å holde ekstraordinær generalforsamling bare for å dele ut utbytte. De nye reglene gjør det også mulig å dele ut årets fortjeneste, hvis generalforsamlingen og revisor godkjenner en mellombalanse som viser at selskapet har utbyttekapasitet.


Obligasjonsmarkedet - Finanskriseutvalget

NAU (Næringslivets Aksjemarkedsutvalg) har gjort rede for sitt syn på det norske obligasjonsmarkedet i et notat til Finanskriseutvalget. NAU ber utvalget vurdere om staten bør låne inn penger for å styrke og effektivisere dette viktige markedet.

Finanskriseutvalget skal se på den norske finansmarkedsreguleringen i lys av finanskrisen, årsaker til den internasjonale finanskrisen og hvordan denne har virket inn på det norske finansmarkedet.


Høring om NUES’ anbefaling

NAU har avgitt uttalelse i høringen om NUES’ anbefaling høsten 2009. NAU støtter de fleste av vurderingene og forslagene i høringsnotatet, men har enkelte innsigelser på noen av punktene, blant annet når det gjelder anbefalingen om uavhengig stemmefullmektig.


Minoritetsvern i noterte selskaper

NAU har i lengre tid hatt minoritetsrettigheter i fokus. NAU har nå mottatt en utredning med vurderinger av og forslag til forbedringer av disse rettighetene, basert på faktiske tilfeller i aksjemarkedet.

Utredningen er oversendt de som regulerer aksjemarkedene, herdunder Justisdepartementet og Finansdepartementet. Les oversendelsesbrevet.


Enklere distribusjon til aksjeeierne

NAU ber om at man forenkler reglene om distribusjon av dokumenter til aksjeeierne. Over 800 000 aksjeeiere på Oslo Børs/Axess får hvert år fysisk tilsendt årsrapport fra utstederne. Åpenbare kostnads- og miljøhensyn tilsier at slike dokumenter heller bør distribueres elektronisk. NAU har derfor tatt initiativ overfor lovgiver til at man endrer reglene. Brevet finner du her. 


Eierstyring og selskapsledelse

NAU deltar i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) via NHO og FNH, som utgir den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, se nærmere www.NUES.no


Prising av Verdipapirsentralens tjenester

NAU har initiert en undersøkelse av pris- og kostnadsutviklingen i Verdipapirsentralen, se brevet nedenfor fra Finansdepartementet.


Utsendelse av dokumenter til aksjeeiere

NAU mener at Regjeringens lovforslag om enklere utsendelse av dokumenter til aksjeeierne ikke er tilfredsstillende. I et brev til justiskomiteen har NAU fulgt opp henvendelsen fra april 2008 om samme tema. Brevet finner du her.


NAU om shortsalg

I et brev til Finansdepartementet støtter NAU forslagene om hjemmel til å forby shortsalg. Brevet finner du her.


> Formål

> Sammensetning

> Utgitte skrifter fra NAU