Fylkesresultater

NHOs Kommune-NM er en årlig rangering av de økonomiske prestasjonene og rammebetingelsene for næringslivet i norske kommuner og fylker. Kommune-NM dekker fem temaområder: Næringsliv, arbeidsmarked, demografi, kompetanse og kommuneøkonomi. Kommune-NM er utelukkende basert på kvantitative data, hentet fra offisielle statistikker. Denne siden summerer opp resultater fra kommuner opp til fylkene. Det vil si at resultatene for f.eks. kommuneøkonomi viser den samlede kommuneøkonomien i et fylke, ikke økonomien til fylkeskommunen.

Totaloversikt

Næringsliv

Et næringsliv med god lønnsomhet vil tiltrekke seg høykompetent arbeidskraft og legge grunnlag for vekst og utvikling. Økt grad av sentralisering forsterker effektene og bidrar til at utviklingen ofte skjer i sammenheng med store byer og regioner der det allerede er aktivitet.

Næringsvariasjon er basert på tallene for fjerde kvartal i fjor, inntektsnivå er fra i forfjor (da det er siste tall som er tilgjengelig) og øvrige indikatorer her er for fjoråret. Negativ eiendomsskatt er satt til verdien null. 

Arbeidsmarkedet

Høy arbeidsdeltakelse er en forutsetning for den norske velferdsmodellen. Flere arbeidstimer vil øke verdiskapingen og skattegrunnlaget, øke inntektene for den enkelte og samtidig redusere utgiftene til passive ytelser. Tilgang til arbeidstakere med nok og rett kompetanse er en forutsetning for vekst og utvikling av næringslivet og derigjennom sysselsetting. Områdeindikatoren for arbeidsmarked dekker sysselsettingsandel, (lavt) sykefravær, (lav) uføreandel og (lav) arbeidsledighet, som alle gir uttrykk for positive trekk ved aktiviteten i arbeidsmarkedet.

Sysselsettingsandel, sykefravær og uføreandel er basert på tall for fjoråret. Arbeidsledighet er i utgangspunktet for november måned, men i noen tilfeller mangler det verdi i statistikken. Da har vi benyttet minimumsledigheten for året, eller dersom denne er maskert (som betyr 1, 2 eller 3 ledige i kommunen) har vi satt verdien til 2.

Demografi

Den demografiske sammensettingen legger premissene for etterspørselen av varer og tjenester og næringslivets muligheter for å få tak i kompetanse og arbeidskraft. Befolkningsveksten og tilstrømmingen av yngre er viktige temperaturmålere på forventninger om fremtidens vekst i næringsliv og arbeidsmarkeder.

Områdeindikatoren for demografi omfatter befolkningsvekst, andelen unge i forhold til eldre i arbeidsstyrken og nettoinnflytting mellom kommunene. Befolkningsvekst ser på gjennomsnittlig befolkningsvekst siste tre år mens de andre indikatorene er for fjoråret.

Kompetanse

Tilgang til kvalifisert arbeidskraft er grunnleggende for næringslivet. Ulike næringer etterspør ulik kompetanse. Samtidig gir et variert jobbmarked flere muligheter og er attraktivt for etablering og tilflytting. De mest spesialiserte arbeidsmarkedene finnes i tilknytning til klynger og til de største byene. Når næringslivet tenderer å etablere seg der kompetansen finnes, forsterkes allerede sterke regioner.

Områdeindikatoren for kompetanse inkluderer indikatorer for sysselsettingsandeler med minst fire års høyere utdanning og med teknisk og naturvitenskapelig utdanning, samt tilbudet av arbeidskraft med fagprøver. Alle indikatorene er for fjoråret.

Kommuneøkonomi

En god og bærekraftig økonomistyring i kommunene er viktig for nasjonaløkonomien og sentralt for å kunne gi gode tjenestetilbud til befolkningen og næringslivet. Befolkningsvekst påvirker kommuneøkonomien med høyere skatteinntekter og flere til å dele på de faste utgifter og vekst i tildelingen av midler. Budsjettene tilpasses antall innbyggere og innbyggernes demografi.

Administrasjonsutgifter måler belastningen av netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger, og lave utgifter indikerer effektiv drift. Driftsresultat, målt i forhold til driftsutgifter, og høy kommunal betalingsevne, målt som arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter, indikerer god økonomistyring.  Aldring, som måler andelen av befolkingen over 80 år 20 år fram i tid, indikerer den framtidige belastningen av eldrebølgen.

Om Kommune-NM

Kontaktpersoner