NHOs medlemsundersøkelse for april: Litt forverret markedssituasjon

Publisert

Arendalsuka 2021

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO. Foto: NHO

NHOs medlemsundersøkelse i april viser litt svekket markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med mars. Fremtidsutsiktene er om lag uendret fra forrige måned, hvor et betydelig flertall fortsatt forventer forverret situasjon fremover.

I NHOs siste medlemsundersøkelse gjennomført 30. mars til 12. april, oppga 26 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mot 20 prosent som oppga situasjonen som dårlig. Det er litt flere som oppgir situasjonen som dårlig og om lag like mange som oppgir situasjonen som god sammenlignet med undersøkelsen i mars. Da var det 26 prosent som oppga situasjonen som god, og 19 prosent som oppga situasjonen som dårlig.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, svekket seg dermed fra 8 prosent til 6 prosent.

Markedsutsiktene har bedret seg i årets første kvartal, men viser marginal svekkelse fra mars til april. 15 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 32 prosent som venter forverring. I mars var andelen hhv. 15 og 31 prosent.

Utsiktene for de neste seks månedene er dermed om lag uendret, med en nettobalanse på -17 i april.

- Medlemsundersøkelsen fra april viser det vi har sett en stund: Det er strekk i laget og usikkert framover for bedriftene. Det er grunn til å anta at den senere tidens bankuro kan ha ledet til økt usikkerhet blant medlemsbedriftene. I tillegg har den høye inflasjonen vist seg å sitte hardere fast enn mange nok så for seg tidligere i år, mens sentralbanken har respondert med å oppjustere rentebanen sin, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.  

Fortsatt strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Fordelt på NHOs landsforeninger er situasjonen gjennomgående ansett som mindre god enn i mars. Best er situasjonen i Finans Norge, NHO Transport og Fornybar Norge. Svakest er situasjonen i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund.

 

Brorparten av bransjene har en overvekt av pessimister. Størst er overvekten av pessimister i Mediebedriftenes Landsforening, Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. Kun to landsforeninger har et flertall optimister – Offshore Norge og NHO Transport.

 

Forverret i de fleste fylkene

Situasjonen har forverret seg i de fleste fylkene. Unntaket er Innlandet, Viken og Vestfold og Telemark. I alle fylkene, med unntak av Innlandet, er det en overvekt av respondenter som oppgir situasjonen som god. I Innlandet er det et betydelig flertall som oppgir at markedssituasjonen er dårlig. Situasjonen er best i Rogaland, deretter Oslo og Troms og Finnmark.

 

Alle fylkene har et flertall som venter forverring de neste seks månedene. Størst er pessimismen i Innlandet og i Viken, mens i Møre og Romsdal og i Rogaland vurderes utsiktene noe bedre.