Økonomisk Overblikk 3/2020

Nyhet, Økonomisk politikk og analyse

Publisert

Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum

BNP Fastlands-Norge vil anslagsvis falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022.

Les hele NHOs Økonomiske overblikk for tredje kvartal 2020 her (pdf)

Aktiviteten i norsk økonomi bunnet ut i april. Siden den gang har pilene pekt oppover. Gjeninnhentingen gikk raskt til å begynne med, men har siden avtatt. De siste ukene har smittetallene økt, både ute og hjemme. Derfor butter det nå litt imot på flere fronter. Den økende erkjennelsen av at viruset også vil prege store deler av neste år, vil kunne påvirke bedriftenes lyst til å ekspandere, og investere. Men bildet er blandet. Mens deler av næringslivet har klart seg greit, er det andre næringer som sliter. Likevel, er utviklingen samlet sett noe bedre enn vi trodde ved forrige anslagsrevisjon i mai.

I Næringslivets økonomibarometer (NØB) for tredje kvartal, tatt opp 10.-17. september, oppga 25 prosent av medlemsbedriftene at markedssituasjonen var dårlig, mens like mange så den som god. På spørsmål om markedsutsiktene neste år svarer 35 prosent av bedriftene at de forventer forverring av situasjonen, mens kun 15 prosent svarer at de venter bedring. Nettoen er således -20 prosent. Dette er litt bedre enn i andre kvartal, men fortsatt tett på historiske bunnivåer.

Vi anslår nå at BNP Fastlands-Norge vil falle med 4,2 prosent i år, etterfulgt av en økning på 3 prosent til neste år og 2,8 prosent i 2022. Med denne aktivitetsutviklingen vil BNP Fastlands-Norge være drøyt 1 prosent høyere i 2022 enn i 2019. 

Den registrerte arbeidsledigheten er betraktelig redusert siden toppen i slutten av mars, likevel er den fortsatt høy. Både andelen delvis og helt arbeidsledige er om lag 2 prosentpoeng høyere enn ved inngangen til krisen. Samtidig kommer det stadig flere nye arbeidssøkere fra utdanning og ellers inn i arbeidsmarkedet. Disse fanges i liten grad opp av den registrerte statistikken. Sett i lys av at ledige stillinger har falt med om lag 50 prosent siden inngangen av krisen, er det få utsikter til at nye arbeidssøkere kommer i jobb. Vi anslår derfor at AKU-arbeidsledigheten vil fortsette å stige i andre halvår av 2020. Nivået vil holde seg høyt også i 2021, før tjenestenæringene gjenopptar aktiviteten for fullt slik at arbeidsledigheten går ned i 2022.

Utviklingen i Norge speiler utviklingen internasjonalt. Også i OECD-området var de strengeste tiltakene i hovedsak gjeldende i mars og april, og at det deretter har vært gradvis lettere tiltaksbyrde. Det økonomiske tilbakeslaget var like fullt svært alvorlig: Fra første til andre kvartal krympet økonomien i OECD-området 10,7 prosent. Et kraftig fall var ventet. Nedstengning og smitteverntiltak har begrenset og umuliggjort mye aktivitet, særlig i tjenestesektoren. I kombinasjon med budsjettmessige og pengepolitiske stimulanser vil aktiviteten ventelig ta seg kraftig opp i tredje kvartal. 2020 vil gå inn i historiebøkene som et økonomiske uår: Globalt BNP anslås å falle om lag 4 prosent i år. Det står i sterk kontrast til forventningen ved inngangen til året om 3 prosent vekst i verdensøkonomien.