Mellomoppgjøret 2021 er vedtatt

Publisert

NHO-sjef Ole Erik Almlid i fbm lønnsoppgjøret 2021

NHO-sjef Ole Erik Almlid i forbindelse med lønnsoppgjøret 2021.

Søndag 11. april ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO, og mellomoppgjøret er nå vedtatt. Det betyr at de lokale lønnsforhandlingene kan starte.

Partene ble enige om et generelt tillegg på kr 2,25 per time til alle medarbeidere som er omfattet av disse tariffavtalene.

I tillegg ble det gitt et såkalt lavlønnstillegg på kr 1,- per time til medarbeidere som er omfattet av overenskomstene som er nevnt i punkt II i protokollene for NHO-LO og NHO-YS:

Riksmeklers møtebok for LO og NHO

Riksmeklers møtebok for YS og NHO

 

Lokale forhandlinger

De fleste tariffavtaler er minstelønnsavtaler som forutsetter at det gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i bedriftene. Når en tariffavtale har bestemmelser om lokale forhandlinger skal det gjennomføres forhandlinger med de tillitsvalgte i tråd med tariffavtalens kriterier, selv om resultatet kan være at det ikke gis lønnstillegg utover det som følger av meklingen. Med mindre tariffavtalen har bestemmelser om "dagsing", skjer de lokale forhandlingene under fredsplikt, og arbeidsgiver kan regulere lønningene med sitt siste tilbud.


Funksjonæravtalene

Flere funksjonæravtaler var ikke en del av mellomoppgjøret mellom LO/YS og NHO. Dette gjelder for eksempel avtalene med Tekna, NITO og Lederne, men også noen avtaler innenfor LO og YS som for eksempel Funksjonæravtalen med Negotia/Parat/YTF og Arbeidslederavtalen med FLT.

Felles for disse er at det ikke finnes et garantert lønnsnivå i avtalene, og ingen reguleringsbestemmelse for 2. avtaleår. I stedet beskriver avtalen hva som skal ligge til grunn for eventuelle lokale lønnstillegg, og hvordan man skal gå frem i lokale forhandlinger.

For medarbeidere som er omfattet av disse tariffavtalene er det dermed ikke gitt sentrale lønnstillegg, og all lønnsutvikling skjer på bakgrunn av lokale lønnsforhandlinger.
 

NB: FLTs tariffavtaler for tekniske funksjonærer (avtale 198) og for arbeidsledere innen hotell og restaurantnæringen (avtale 200) samt Standardoverenskomsten med Handel og Kontor (avtale 68), er omfattet av meklingen og får sentrale lønnstillegg. Standardoverenskomsten har dessuten bestemmelser om regulering av garantilønnssatsene, og det vil bli sendt ut egen informasjon om dette.

 

Når bedriften er bundet av flere tariffavtaler

For de typiske operatør/arbeidergruppene skjer lønnsutviklingen som en kombinasjon mellom sentrale og lokale lønnstillegg, mens all lønnsutvikling for funksjonærgruppene skjer gjennom lokale lønnsforhandlinger. Med mindre det foreligger spesielle grunner, er det naturlig at ulike fag- og ansattgrupper i samme bedrift får en relativt lik total lønnsutvikling.

 

Har du spørsmål?

Er du i tvil om tariffavtalen(e) i din bedrift forutsetter lokale forhandlinger, eller har andre spørsmål knyttet til meklingsresultatet eller lokale forhandlinger, kan du ta kontakt med din landsforening.

Vi anbefaler også Arbinn der du kan finne mye nyttig informasjon, for eksempel om NHOs tariffavtalesystem, lokale forhandlinger, og ord og uttrykk som dagsing og fredsplikt.

 

 

Les mer

Les NHOs vurderinger av rammen

Lønnsoppgjøret 2021

Lønn: lønnsstatistikk, lønnssystem og lønnspolitikk

Tariffavtaler, lær om tariffoppgjøret, vilkår for å kreve tariffavtale med mer