Nordland i norgestoppen: Særlig tre kommuner sikrer fylket knallsterke eksporttall

Publisert

Omvisning på nordnorsk eksport-flaggskip: Seniorrådgiver Anders Paulsen og regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland på besøk hos Alcoa Mosjøen, hvor kommunikasjonssjef Trym Solhaug Vassvik kyndig viser rundt i en av verdens mest moderne aluminiumsvirksomheter. Foto: NHO Nordland

Nordland fortsetter å markere seg som et eksportfylke i norgestoppen, med sjømatnæringen og kraftintensiv industri som de store vekstmotorene. Rana og Vefsn er de sterkeste eksportkommunene, med Meløy hakk i hæl.

Det viser ferske tall fra den siste eksportmeldingen fra Menon Economics, utarbeidet på oppdrag for NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansiering Norge og Nasjonalt eksportråd.

Til tross for en generell nedgang i Norges eksportverdi til 2400 milliarder kroner i 2023 fra 3100 milliarder kroner i 2022, en konsekvens av reduserte gasspriser fra rekordnivået året før, nådde eksporten av varer og tjenester utenom olje og gass det høyeste nivået noensinne med en samlet verdi på 1225 milliarder kroner.

Økningen skyldes delvis økte priser og en fallende valutakurs, samt økte salgsvolumer til utlandet.

I 2023 eksporterte Nordland for 72 milliarder kroner, en vekst på to prosent fra året før.

– At veksten ikke var så stor i fjor er ingen overraskelse. Ser vi derimot på tallene for de siste ti årene, har eksporten fra Nordland vokst med omkring 160 prosent. Det er virkelig imponerende tall. Mange piler peker i riktig retning i mulighetsfylket Nordland, sier regiondirektør i NHO Nordland, Hans Christian Hansson.

Helgeland er eksportvinneren

Eksport utenom olje og gass bidrar til anslagsvis 20 000 arbeidsplasser i fylket. 13 000 er sysselsatt direkte i eksportbedriftene, mens 7500 jobber i bedrifter som leverer varer og tjenester til eksporterende virksomheter.

De to største eksportkommunene er Rana og Vefsn, med Meløy hakk i hæl på tredjeplass.

Nordland, sammen med Møre og Romsdal og Vestland, er blant de mest eksportintensive fylkene i Norge, med omregnet 604 000 kroner i eksport per sysselsatt.

Det er i stor grad fylkets sterke sjømatnæring og den kraftintensive industrien som drar lasset. Noen av flaggskipene er Elkem i både Rana og Sørfold, Yara, Celsa, Alcoa, Rana Gruber, Nordlaks, Nova Sea, Mowi og The Quartz Corp.

– Den sterkt eksportrettede sjømatnæringen spiller en stadig viktigere rolle i å opprettholde sysselsetting og sikre arbeidsplasser over hele fylket, sier Hansson.

Mens sjømat stod for 35 prosent av eksporten i 2022, økte næringen sitt bidrag til 40 prosent i fjor.

– Dette understreker behovet for å opprettholde og styrke denne industrien, som helt åpenbart spiller en nøkkelrolle for fremtidig vekst og utvikling i Nord-Norge, påpeker Hansson.

Viktig med mer kraft

Fremover vil det også bli svært viktig å bygge ut mer kraft, ettersom noen av de største eksportbedriftene i regionen har nettopp strøm som en av de viktigste innsatsfaktorene. Som NHO og LOs «Kraftløftet» peker på, styrer fylket mot en kraftmangel.

– Vi har ingen tid å miste. Fortsatt tilgang til rimelig og rikelig kraft er alfa og omega for Nordland. Det dreier seg om tusenvis av arbeidsplasser, understreker Hansson.

For å legge enda bedre til rette for norsk eksport lanserte NHO nylig en ny internasjonal strategi. Strategien tar sikte på å styrke norske bedrifters muligheter internasjonalt og adresserer behovet for tilpasning til en verden preget av geopolitisk uro, globale helseutfordringer som pandemien vi har vært gjennom, krig i Europa og økt proteksjonisme.

– Vår internasjonale strategi er et veikart for hvordan vi kan styrke medlemsbedriftenes muligheter internasjonalt og sikre at Norge forblir en konkurransedyktig nasjon på den globale arenaen. Dette er særlig viktig for et eksportrettet fylke som Nordland, forklarer Hansson.

Strategien fremhever betydningen av en åpen og internasjonal økonomi for verdiskapning og vekst, og peker på nødvendigheten av store investeringer i kraft, teknologi, kompetanse nye verdikjeder og markedsutvikling.

– NHOs ambisjon er å skape flere eksportbedrifter og bistå dem som allerede eksporterer med å øke sine markedsandeler. Dette krever en kraftsamling for norsk eksport, hvor både det offentlige og private må samarbeide. Vi må også stimulere internasjonalisering innenfor næringer som tradisjonelt ikke har vært eksportrettede, sier Hansson.

I en turbulent verden, understreker strategien viktigheten av forutsigbarhet, regelbasert handel og markedsadgang for å lykkes internasjonalt.

God infrastruktur avgjørende

For å opprettholde og videreutvikle den positive trenden i eksporten, og sikre at Nordland forblir en nøkkelspiller i norsk økonomi, er det også essensielt at det investeres betydelig i infrastruktur i regionen.

NHO Nordland har derfor høye forventninger til den nye Nasjonal transportplan (NTP), som ventes fremlagt 22. mars og utgjør et veikart for samferdselssektoren for den neste 12-årsperioden.

– For at den positive utviklingen skal fortsette, og for at Nordland skal kunne ha på seg ledertrøyen både i det grønne skiftet og på eksportfronten, må det offentlige legge til rette for at det er interessant og lønnsomt nok å skape ny industri, ta risiko og bruke privat kapital. Foruten å ruste opp og bygge ny infrastruktur, må det også satses på forskning og utvikling. Vi trenger dessuten en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk som stimulerer til videre vekst i eksporterende næringer, poengterer regiondirektøren.

Vil du vite mer? Flere tall fra den siste eksportmeldingen finner du her.