Digital kompetanse er mangelvare

Både offentlig og privat sektor skriker etter arbeidskraft. I tillegg oppgir NHO-bedrifter at mangelen på rett kompetanse har økt fra 2021 til 2022. Det gir redusert verdiskaping, redusert omstillingsevne, mindre grønt skifte, og redusert virksomhet.

NHOs medlemsbedrifter sliter fortsatt massivt med å få tak i rett kompetanse. Det viser NHOs Kompetansebarometer for 2022, der 2 av 3 NHO-bedrifter oppgir å ha et udekket kompetansebehov generelt.

NHO mener det haster med å tilpasse utdanningssystemet til nye tider for å kunne levere mer av den kompetansen samfunnet og arbeidslivet trenger aller mest. Dette gjelder ikke minst omstillingen til det grønne skiftet, der bedriftene forventer at de vil trenge mer av den samme kompetansen som allerede er en flaskehals i dag for å lykkes.

Mer enn halvparten av NHO-bedriftene antar de vil ha et økt behov for IKT- og digitalkompetanse for å møte den grønne omstillingen. Mangel på riktig kompetanse kan bli en brems for det grønne skiftet.

IKT-kompetanse

NHOs kompetansebarometer for 2022 viser at ca. 40 prosent av NHOs medlemsbedrifter har et udekket behov for IKT-kompetanse. Av disse mangler omtrent halvparten IKT-kompetanse for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer. Nesten like stor andel trenger mer kompetanse på digital sikkerhet.

IKT-kompetanse i bedriftene er en nøkkelfaktor for verdiskapning, omstilling og konkurransekraft. Følgene av et udekket kompetansebehov er alvorlige, og det er et generelt veksthinder for norsk næringsliv og Norge som helhet. I tillegg mener vi flere av kompetansene som etterspørres, egentlig ikke er IKT-ekspertkompetanse, men å regne som digitale basiskunnskaper fremover.

Innsatsen rundt IKT-kompetanse må forsterkes i hele bredden; kommunikasjon og samarbeid på digitale plattformer, digital sikkerhet, robotikk, automatisering, kunstig intelligens, mm. Det er viktig med digital kompetanse i alle fagområder.

NHO mener en viktig del av kompetanseheving innen tekniske fag og digitalisering vil være å styrke tilbudssiden i etter- og videreutdanning (EVU). Eksisterende tilbud må tilpasses og gjøres tilgjengelig for EVU, parallelt som nye tilbud må komme på plass. Flere fleksible og modulbaserte utdanningstilbud blir viktig. Bruk av innovative og nye læringsteknologier kan gjøre EVU-tilbudene attraktive og relevante for flere målgrupper. Den utstrakte digitaliseringen vi fikk i utdanningssektoren som følge av pandemien, gir et godt utgangspunkt for å tenke nytt.

I tillegg må antall IKT-studieplasser i universitet- og høyskolesektoren trappes betydelig opp. I statsbudsjettet for 2024 foreslår NHO derfor 1000 nye IKT-studieplasser.

Livslang læring må sees på som en del av grunnoppdraget til utdanningssektoren.

NHOs Kompetansebarometer

NHO gjennomfører årlig kartlegging av bedriftenes kompetansebehov.

Les mer

NHO har blitt deleiere av Digital Norway. På denne siden finner du som medlem i NHO lærerike kurs og artikler innen digitalisering og bærekraft.

Digital Norway