Inflation Reduction Act – et vendepunkt for grønn omstilling?

Kvinne sitter på en klippe med utsikt over havet. Vinden tar tak i håret hennes.

IRA-pakken skaper nye muligheter, men kan også hindre klimaomstilling på grunn av proteksjonistiske elementer. Foto: Adobe Stock

Inflation Reduction Act (IRA) er en omfattende og historisk amerikansk lovpakke. Den skal blant annet bidra til grønn omstilling og utslippskutt i USA over en 10-års periode. Dette åpner opp betydelige muligheter også for utenlandske bedrifter.

IRA ble vedtatt av et demokratisk flertall i kongressen, og undertegnet av president Biden 16. august 2022. Hele 369 milliarder dollar skal gå til å utløse investeringer innen fornybar energi og nullutslippsteknologi. Dette utgjør den største klima- og energisatsingen noensinne i USA.

IRA beskrives av flere som et vendepunkt for grønn omstilling, med betydelige subsidier som får direkte innvirkning på investeringer og eksisterende produksjon i en rekke grønne verdikjeder.


Er IRA en god eller dårlig nyhet for næringsliv, klima og handel?

IRA åpner betydelige muligheter ikke bare for amerikanske, men også utenlandske bedrifter innen fornybarsegmentet. Pakken gjør rammebetingelsene for investeringer i grønn omstilling i USA svært attraktive på en rekke områder, blant annet innen fornybar energiproduksjon, karbonlagring, utslippsfritt drivstoff, hydrogenproduksjon, og elektriske biler. De omfattende og lett tilgjengelige ordningene – i hovedsak skatte- og avgiftslettelser - gir bedrifter forutsigbarhet og gode utsikter til lønnsomhet.

I Europa er det imidlertid bekymring for hvilke konsekvenser IRA vil få for grønne investeringer i Europa, videreutvikling av grønne verdikjeder og ny teknologi, og for markedsadgang og eksport til USA. Det høye subsidienivået USA nå legger seg på, og særlig de proteksjonistiske elementene i deler av IRA-pakken, fryktes på sikt å påvirke den globale konkurransen på en måte som både hindrer handel og effektiv klimaomstilling.

Deler av IRA-pakken stiller eksplisitte krav til lokalt innhold eller lokal produksjon i USA. I tillegg til fornybar energi er elektriske biler og batterisektoren prioritert i pakken. Det vil blant annet gis skattelette på opp til 7 500 dollar for elektriske biler som er produsert i Nord-Amerika med komponenter som kommer fra eller er prosessert i USA, eller et land USA har inngått handelsavtale med. Her trer kravene til lokalt innhold og produksjon i kraft allerede i 2023. Det innebærer at minst 40 % av batteriets kritiske mineraler må utvinnes eller prosesseres lokalt. Kravet økes deretter med 10 prosentpoeng årlig fram til 80 % i 2027. Tilsvarende gjelder komponentproduksjon og sammensetning av batterier, hvor kravet til lokalt innhold økes fra 50 % til 100 % i 2029.

For selskaper som allerede er etablert i USA og opererer i fornybarsektoren, kan effekten av IRA være positiv. Noen av disse vil kvalifisere for skatteletteordninger. Selv om krav til lokalt innhold øker over tid, kan det søkes om unntak der det ikke finnes reelle amerikanske konkurrenter.


Hva er status for lovpakken IRA?

Biden-administrasjonen jobber nå med å implementere lovgivningen gjennom forskrift og retningslinjer.

Fra EU-hold og fra norske myndigheters side jobbes det for å sikre at europeisk næringsliv og grønne verdikjeder ikke blir skadelidende. Det er ennå usikkert om EU vil oppnå unntak fra noen av bestemmelsene om lokalt innhold, og hvorvidt det også kan bli tilfellet for Norge.

Parallelt er det flere EU-land som tar til orde for en langt mer offensiv europeisk politikk, med egne støtte- og subsidieordninger, som en respons til IRA. Kommisjonen har varslet at et forslag vil legges fram i januar, med bl.a. justeringer til statsstøtteregelverket. Samtidig søker man å unngå å utløse et transatlantisk subsidiekappløp.


Hva gjør NHO for å følge opp IRA?

NHO følger utviklingen nøye for å kartlegge hvordan IRA vil påvirke norsk næringsliv. Vi følger diskusjonene i EU tett gjennom Brussel-kontoret og vårt medlemskap i BusinessEurope. Vi er også i dialog med norske myndigheter, i tillegg til europeiske og amerikanske beslutningstakere, for å fremme norske næringslivsinteresser.

Opptak av seminar om IRA 26. januar  

Du kan laste ned presentasjonen fra Menon her
 
Har du spørsmål om IRA?

Ved spørsmål kan du kontakte internasjonal avdeling i NHO ved Torkel Thorsen eller Anne Line Kaxrud

Du kan lese mer om IRA på det Hvite hus' hjemmesider. Der er det lagt ut en Inflation Reduction Act Guidebook med oversikt over de ulike delene av IRA-pakken, og informasjon om tilhørende støtteordninger.


Les mer 

Bærekraftig utvikling for bedrifter
Energi, klima og miljø