Inflation Reduction Act – et tidsskille for grønn omstilling?

Kvinne sitter på en klippe med utsikt over havet. Vinden tar tak i håret hennes.

IRA-pakken skaper nye muligheter, men kan også hindre klimaomstilling på grunn av proteksjonistiske elementer. Foto: Adobe Stock

Inflation Reduction Act (IRA) utgjør den største klima- og energisatsingen noensinne i amerikansk historie. Hele 369 milliarder dollar skal gå til å utløse investeringer innen fornybar energi og nullutslippsteknologi. Hva betyr den amerikanske satsingen for norske bedrifter og vår egen grønne omstilling?

IRA ble vedtatt av et demokratisk flertall i kongressen, og undertegnet av president Biden 16. august 2022. Lovpakken skal blant annet bidra til grønn omstilling og utslippskutt i USA over en 10-års periode. IRA beskrives av flere som et vendepunkt for grønn omstilling, med betydelige subsidier som får direkte innvirkning på investeringer og eksisterende produksjon i en rekke grønne verdikjeder.

Dette åpner opp betydelige muligheter også for utenlandske bedrifter, men byr samtidig på utfordringer for grønne verdikjeder i Europa. IRA innebærer en reell risiko for at kapital til norske industriprosjekter forsvinner til USA. Dette i en tid hvor Norge står overfor flere store muligheter for nye industrietableringer. Det er risiko for at områder der norske bedrifter i utgangspunktet har fortrinn, nå blir utfordret av et høyt subsidienivå i USA.

IRA aktualiserer diskusjonen om hvordan offentlig virkemiddelbruk innrettes på en mest mulig hensiktsmessig måte for å sikre grønn konkurransekraft.


Er IRA en god eller dårlig nyhet for næringsliv, klima og handel?

IRA åpner betydelige muligheter ikke bare for amerikanske, men også utenlandske bedrifter innen industri- og fornybarsegmentet. Pakken gjør rammebetingelsene for investeringer i grønn omstilling i USA svært attraktive på en rekke områder, blant annet innen fornybar energiproduksjon, karbonlagring, utslippsfritt drivstoff, hydrogenproduksjon, og elektriske biler. De omfattende og lett tilgjengelige ordningene – i hovedsak skatte- og avgiftslettelser - gir bedrifter forutsigbarhet og gode utsikter til lønnsomhet. 

I Europa er det imidlertid bekymring for hvilke konsekvenser IRA vil få for grønne investeringer i Europa, videreutvikling av grønne verdikjeder og ny teknologi, og for markedsadgang og eksport til USA. Deler av IRA-pakken stiller eksplisitte krav til lokalt innhold eller lokal produksjon i USA. I tillegg til fornybar energi er elektriske biler og batterisektoren prioritert i pakken.

For selskaper som allerede er etablert i USA og opererer i fornybarsektoren, kan effekten av IRA være positiv. Noen av disse vil kvalifisere for skatteletteordninger. Selv om krav til lokalt innhold øker over tid, kan det søkes om unntak der det ikke finnes reelle amerikanske konkurrenter.


Hva er status for lovpakken IRA og EUs respons?

Biden-administrasjonen jobber nå med å implementere lovgivningen gjennom forskrift og retningslinjer. Fra EU-hold og fra norske myndigheters side jobbes det for å sikre at europeisk næringsliv og grønne verdikjeder ikke blir skadelidende. Det er ennå usikkert om EU vil oppnå unntak fra noen av bestemmelsene om lokalt innhold, og hvorvidt det også kan bli tilfellet for Norge.

Parallelt har EU-Kommisjonen presentert sin plan, the Green Deal Industrial Plan. Målet er å sikre at Europa når sine klimamål, og styrker europeisk konkurransekraft i lys av IRA. Planen samler eksisterende tiltak og initiativ, og introduserer noen få nye - inkludert Net-Zero Industry Act - som vil angi klare mål for europeisk clean tech innen 2030. Den bygger på fire pilarer: forenkling av regelverk, finansiering, økt og riktig kompetanse, og internasjonal handel.

Blant medlemslandene er det ulike syn på innretningen på og finanseringen av EUs overordnede respons. Flere er bekymret for at økte europeiske subsidier vil kunne fragmentere EUs indre marked og utløse et transatlantisk subsidiekappløp. Vi venter mer informasjon om hvordan EUs plan vil konkretiseres i slutten av mars.


Hva gjør NHO for å følge opp IRA?

NHO jobber med å styrke kunnskapsgrunnlaget og kartlegge hvordan IRA vil påvirke norsk næringsliv. Vi er i tett dialog med bedriftene, og følger nøye utviklingen i EU gjennom Brussel-kontoret og vårt medlemskap i BusinessEurope. Vi er også i dialog med og gir konkrete innspill til norske myndigheter, i tillegg til europeiske og amerikanske beslutningstakere. 


Opptak av webinar om IRA 26. april   

 

Du kan laste ned presentasjonen fra Svenskt Näringsliv her 
Opptak av seminar om IRA 26. januar  

Du kan laste ned presentasjonen fra Menon her
 
Har du spørsmål om IRA?

Ved spørsmål kan du kontakte internasjonal avdeling i NHO ved Torkel Thorsen eller Anne Line Kaxrud

Du kan lese mer om IRA på det Hvite hus' hjemmesider. Der er det lagt ut en Inflation Reduction Act Guidebook med oversikt over de ulike delene av IRA-pakken, og informasjon om tilhørende støtteordninger.


Les mer 

Bærekraftig utvikling for bedrifter
Energi, klima og miljø