EUs strategi for økonomisk sikkerhet

Publisert

Pandemien, Russlands invasjon av Ukraina, og frykt for hva som kan skje i Taiwan har tydeliggjort sammenhengen mellom økonomi og geopolitikk. EU ønsker å bedre forstå risikoene de står overfor, og ikke minst enes om et felles rammeverk for å oppnå økonomisk sikkerhet. Dette er bakgrunnen for den foreslåtte strategien for økonomisk sikkerhet.

Hvorfor kommer dette nå?   
En slik strategi ville vært tabu for et par år siden i Brussel, som i flere tiår var kjent for frihandelsliberalisme. Men så kom pandemien, som avslørte EUs forsyningskjedeavhengigheter, etterfulgt av Kinas økonomiske tvang mot Litauen. Det skjøt ytterligere fart da Russland invaderte Ukraina, som presset Tyskland til et oppgjør om gassavhengigheten av Russland. Resten av EU begynte også å innse hvordan økonomi og geopolitikk henger sammen, spesielt med frykten for mulig kinesisk invasjon av Taiwan i bakgrunnen.  

Hva er det?  
Den foreslåtte strategien fastsetter et felles rammeverk for å oppnå økonomisk sikkerhet ved å fremme EUs økonomiske grunnlag og konkurranseevne; beskytte mot risiko; og partnerskap med et bredest mulig utvalg av land for å ta opp felles bekymringer og interesser.   

Nøkkel: En mer omfattende tilnærming til risikostyring   

Som handelskommisær Dombrovskis sa under presentasjonen - vår første oppgave er å bygge en felles forståelse av risiko på EU-nivå.   
  
Strategien foreslår å gjennomføre en grundig vurdering av risikoer for økonomisk sikkerhet på fire områder:   
1. Risiko for forsyningskjedenes motstandskraft, inkludert energisikkerhet  
2. Risiko for fysisk og cybersikkerhet for kritisk infrastruktur  
3. Risiko knyttet til teknologisikkerhet og teknologilekkasje  
4. Risiko for weaponisation av økonomiske avhengigheter eller økonomisk tvang.  

Risikovurderingen bør utføres av Kommisjonen og medlemsstatene, og med innspill fra privat sektor. Det skal være en dynamisk og kontinuerlig prosess.   

 
EU skal redusere identifiserte risikoer gjennom en tredelt tilnærming:  

 1. PROMOTERE. Fremme EUs konkurranseevne, ved å styrke det indre markedet, støtte en sterk og motstandsdyktig økonomi, investere i ferdigheter og fremme EUs forsknings-, teknologiske og industrielle base.  
 1. BESKYTTE. Beskyttelse av EUs økonomiske sikkerhet gjennom en rekke eksisterende retningslinjer og verktøy, og vurdering av nye for å løse mulige hull. Dette vil bli gjort på en forholdsmessig og presis måte som begrenser eventuelle negative utilsiktede ringvirkninger på den europeiske og globale økonomien.  
 1. PARTNERSKAP. Samarbeide med et bredest mulig spekter av partnere for å styrke økonomisk sikkerhet, blant annet gjennom å fremme og sluttføre handelsavtaler, forsterke andre partnerskap, styrke den internasjonale regelbaserte økonomiske ordenen og multilaterale institusjoner, som Verdens Handelsorganisasjon, og investere i bærekraftig utvikling gjennom Global Gateway.  

Konkrete neste steg:

 • Sammen med medlemsstatene utvikle et rammeverk for å vurdere risikoer som påvirker EUs økonomiske sikkerhet; dette inkluderer å etablere en liste over teknologier som er kritiske for økonomisk sikkerhet og vurdere deres risikoer med sikte på å utarbeide passende avbøtende tiltak.  
 • Engasjere seg i en strukturert dialog med privat sektor for å utvikle en kollektiv forståelse av økonomisk sikkerhet og oppmuntre dem til å utføre due diligence og risikostyring i lys av økonomiske sikkerhetsproblemer.  
 • Ytterligere støtte EUs teknologiske suverenitet og motstandskraften til EUs verdikjeder, inkludert ved å utvikle kritiske teknologier gjennom STEP (som ble lansert samme dag – mer informasjon finner dere her  Suverenitetsfondet.docx 
 • Gjennomgå forordningen om screening av utenlandske direkteinvesteringer.   
 • Utforske alternativer for å sikre tilstrekkelig målrettet støtte til forskning og utvikling av teknologier med to bruksområder  
 • Fullt ut implementere EUs eksportkontrollforordning om dobbel bruk og komme med et forslag for å sikre dens effektivitet og effektivitet  
 • Undersøke, sammen med medlemsstatene, hvilke sikkerhetsrisikoer som kan følge av utgående investeringer og på dette grunnlag foreslå et initiativ innen utgangen av året.  
 • Foreslå tiltak for å forbedre forskningssikkerheten ved å sikre en systematisk og streng håndheving av eksisterende verktøy og identifisere og adressere eventuelle gjenværende hull  
 • Utforske bruken av instrumentene for felles utenriks- og sikkerhetspolitikk (FUSP) for å forbedre EUs økonomiske sikkerhet, inkludert hybrid- og cyberdiplomati-verktøykasser og verktøykasse for utenlandsk informasjonsmanipulasjon og -interferens (FIMI)  
 • Instruere EUs Single Intelligence Analysis Capacity (SIAC) om å arbeide spesifikt med å oppdage mulige trusler mot EUs økonomiske sikkerhet;   
 • Sikre at beskyttelse og fremme av EUs økonomiske sikkerhet er fullt integrert i EUs ytre handling og intensivere samarbeidet med tredjeland om økonomiske sikkerhetsspørsmål.  

Hva skjer nå?  
Venter nå en strategisk diskusjon med EUs medlemsstater og Europaparlamentet for å utvikle en helhetlig tilnærming. Rådet vil behandle strategien på møtet 29.–30. juni 2023.    
 
EU vil fullføre det nye initiativet innen utgangen av året, men det er ennå ikke bestemt om det vil være et lovforslag eller mer av et springbrett mot et konkret instrument av den neste kommisjonen, som vil bli dannet etter valg til Europaparlamentet om ett års tid. 

Les mer An EU approach to enhance economic security (europa.eu)