Grunnskole

Den opplæringen elevene får de første årene, danner grunnlaget for deres kvalifisering til videregående opplæring og høyere utdanning som lærlinger og studenter. Vi kan trygt slå fast at skolen er næringslivets viktigste leverandør.

Tidlig innsats har blitt et viktig satsingsområde i norsk skole. Stortinget har lovfestet en plikt for skolene til å gi intensiv opplæring til elever på 1. – 4. trinn som strever med lesing, skriving og regning.
De fleste barn i Norge har allerede gått fem år i barnehage før de begynner på skolen. NHO mener det er viktig å overføre kunnskap om barnet fra barnehage til skole for å legge forholdene best mulig til rette for opplæringen.

All forskning konkluderer med at læreren er viktigst for elevenes læring og utvikling. NHO ønsker en mer faglig utdanning velkommen, men beklager at praksiselementet ikke har fått større plass.
Vi mener den store utfordringen med å få flere kompetente søkere til lærerutdanningen må løses politisk. Forholdene må legges til rette for at læreren kan være lærer og fritas fra oppgaver som skal utføres av helse- og spesialpedagogisk personale.

Les mer:

Lærerutdanning

Rimelig å stille krav til lærerne

Tidlig innsats

Fremtidens arbeidsliv stiller nye krav til grunnskolen