IKT-utdanning

For å klare omstillingen til et grønt og bærekraftig samfunn, trenger Norge at flere tar IKT-utdanning.

IKT-kompetanse er en nøkkelfaktor for verdiskaping, omstilling og konkurransekraft. Vi har i dag et udekket IKT-kompetansebehov i det norske arbeidsmarkedet, og problemet vil bli større framover. Dette skjer samtidig som det fortsatt er betydelig flere kvalifiserte søkere enn planlagte studieplasser innen IKT.  

Hvordan muliggjøre grønne og digitale næringssatsinger?

Universiteter og høyskoler må satse strategisk og langsiktig på å utdanne flere sivilingeniører og utviklere, fysikere, kjemikere, ingeniører og arbeidsledere innen produksjon, utvinning, bygg og anlegg og transport. Dette bør løses gjennom at institusjonene gjør nødvendige omprioriteringer innenfor egen ramme. Prioritering av studieplasser til realfag og IKT er i tråd med det utvidede formålet i universitets- og høyskoleloven om at de skal bidra til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig utvikling.  

I grunnopplæringen velger stadig færre elever realfag, til tross for at realfag og teknologifag er kjernekompetanser i framtidas arbeidsliv. Det er behov for en nasjonal strategi på området, og ambisjonene i det grønne skiftet kan vanskelig innfris uten bedre rekruttering til disse fagområdene.  

NHO foreslår

- For statsbudsjettet 2025 foreslår NHO en forsterket satsing på 1000 nye IKT-studieplasser, økte midler til digital kompetanseheving i bredden av etter- og videreutdanning og flere muligheter for bedrifter til å få verifisert egne utdanningstilbud formelt

- Det må innføres insentiver som stimulerer høyere utdanningsinstitusjoner til å innrette studietilbudet slik at det understøtter det grønne og digitale skiftet og et konkurransedyktig næringsliv

- Det må etableres en ny realfagsstrategi der utformingen og prioriteringen av fokusområder og tiltak skjer innenfor rammen av trepartssamarbeidet. Nasjonalt senter for rekruttering til realfag må styrkes

- NHO foreslår videre en strategisk satsing på kompetanse for det grønne skiftet med 1500 studieplasser som enten omprioriteres helt eller delvis eller finansieres med friske midler

- De regionale vitensentrene gir oppdatert kunnskap innen naturfag og teknologi til skoler og familier, bidrar til å fremme rekruttering av naturvitere og teknologer, og øker befolkningens generelle kompetanse. Grunnbevilgning til sentrene må styrkes

Les mer om næringslivets kompetansebehov i NHOs kompetansebarometer
Les mer om Jenter og Teknologi
Les mer om NHOs digitaliseringspolitikk