NHOs medlemsundersøkelse: Fortsatt stor pessimisme blant medlemmene i november

Publisert

NHOs medlemsundersøkelse i november viser uendret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med oktober. Markedsutsiktene for de neste seks måneder har bedret seg noe. Et betydelig flertall venter fremdeles svakere situasjon fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 30. oktober til 7. november. I undersøkelsen oppga 24 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god, mens 24 prosent oppga situasjonen som dårlig. Det er omtrent samme andeler som foregående måned, hvor 23 prosent oppga situasjonen som god, og 24 prosent oppga situasjonen som dårlig.  

Les hele rapporten her.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er uendret fra oktober på 0 prosent. Det er altså en like stor andel av respondentene som oppgir situasjonen som god, som det er som oppgir situasjonen som dårlig. 

Markedsutsiktene har så vidt bedret seg i november, men et stort flertall venter fremdeles forverring fremover. 12 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 41 prosent som venter forverring. I oktober var andelen henholdsvis 10 og 41 prosent.  

Nettobalansen for utsiktene bedret seg dermed fra oktober til november fra -31 prosent til -29 prosent.  

Fremdeles stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger 

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Offshore Norge, mens situasjonen er svakest i Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. 11 av 15 landsforeninger har et flertall som vurderer situasjonen som god. Samtidig oppgir 7 av 15 landsforeninger svakere markedssituasjon enn i oktober. 

 

 

Kun én landsforening har et flertall optimister – Offshore Norge. I NHO Geneo er det like stor andel optimister og pessimister. De øvrige bransjene har en overvekt av pessimister. De fleste av landsforeningene er likevel mer optimistiske enn de var i oktober.  

 

Fremdeles overvekt av pessimister i alle fylker 

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i drøyt halvparten av fylkene. Situasjonen er best i Rogaland, Nordland og i Møre og Romsdal. Dårligst er situasjonen i Innlandet og i Oslo.  

Sammenlignet med oktober vurderes situasjonen i november som svakere i 6 av 11 fylker.  

 

Markedsutsiktene bedret seg i 7 av 11 fylker, og bedringen var størst i Rogaland, Møre og Romsdal og i Vestland. Alle fylkene har likevel fremdeles et flertall som venter forverring fremover. Størst er pessimismen på Østlandet og på Sørlandet, og minst er den i Rogaland, Nordland, og i Møre og Romsdal.   

 

 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken