NHOs medlemsundersøkelse oktober: Noe svekket markedssituasjon og svekkede markedsutsikter

Publisert

NHOs medlemsundersøkelse i oktober viser at et betydelig flertall venter svakere situasjon fremover.

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 3. til 10. oktober. I undersøkelsen oppga 23 prosent av respondentene at markedssituasjonen var god. Det er færre enn i september da 24 prosent av respondentene oppga situasjonen som god. Flere oppga også situasjonen som dårlig i oktober, 24 prosent, mot 21 prosent i september.

Differansen mellom andelen positive og negative svar, nettobalansen, er noe svekket sammenlignet med september, fra 3 prosent til 0 prosent.

 

 

Markedsutsiktene har svekket seg i oktober, med et stort flertall som venter forverring fremover. 10 prosent av respondentene venter bedring neste seks måneder, mot 41 prosent som venter forverring. I september var andelen henholdsvis 12 og 36 prosent.

Nettobalansen for utsiktene svekket seg dermed fra september til oktober fra -24 prosent til -31 prosent.

Fremdeles stor strekk i laget blant NHOs landsforeninger

Det er store næringsvise forskjeller i hvor god markedssituasjonen vurderes. Best er situasjonen i Offshore Norge, Finans Norge og i NHO Transport mens situasjonen er svakest i Byggenæringens Landsforening og Norges Bilbransjeforbund. 9 av 15 landsforeninger oppgir svakere markedssituasjon enn i september.

Kun én landsforeninger har et flertall optimister – Sjømat Norge. I Offshore Norge er det like stor andel optimister og pessimister. De øvrige bransjene har en overvekt av pessimister. De fleste av landsforeningene er mer pessimistiske enn de var i september.

Overvekt av pessimister i alle fylker

Det er en overvekt av respondenter som oppgir nåsituasjonen som dårlig i om lag halvparten av fylkene. Situasjonen er best i Rogaland, Nordland og i Troms og Finnmark. Dårligst er situasjonen i Innlandet og i Viken.

Sammenlignet med september vurderes situasjonen i oktober som svakere i 8 av 11 fylker.

Markedsutsiktene svekket seg i 10 av 11 fylker, og svekkelsen var størst i Møre og Romsdal. Alle fylkene har fremdeles et flertall som venter forverring fremover. Størst er pessimismen på Østlandet og på Sørlandet, og minst er den i Nordland, Troms og Finnmark og i Rogaland.  

 

Informasjon om medlemsundersøkelsen

Tallene på denne siden er hentet fra NHOs medlemsundersøkelser som er gjennomført i perioden mars 2020 til dags dato. Undersøkelsene er gjennomført ved bruk av webskjema som er sendt til alle NHOs medlemsbedrifter. Alle visualiseringene på denne siden er oppdatert med tall fra siste måling, der ikke annet er oppgitt.

Resultatene er ikke vektet for bedriftenes størrelse eller bransjetilhørighet. En stemme er en stemme, enten bedriften er liten eller stor og uavhengig hvilken bransje den representerer.  Undersøkelsene har vanligvis mellom 2500 og 3500 svar. 

Du finner også tall fra medlemsundersøkelsen her:

Nøkkeltall om næringslivet i Agder Byggenæringens Landsforening 
Nøkkeltall om næringslivet i Arktis Handel i NHO Service og Handel
Nøkkeltall om næringslivet i Innlandet NHO Geneo 
Nøkkeltall om næringslivet i Møre og Romsdal Norges Bilbransjeforbund
Nøkkeltall om næringslivet i Nordland  
Nøkkeltall om næringslivet i Oslo  
Nøkkeltall om næringslivet i Rogaland  
Nøkkeltall om næringslivet i Trøndelag  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestfold og Telemark  
Nøkkeltall om næringslivet i Vestland  
Nøkkeltall om næringslivet i Viken