NHOs Økonomiske overblikk 1/2022: Lyse utsikter ble brått litt mørkere

Publisert

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Bakteppet for årets første Økonomisk overblikk er det dystreste på svært lenge. Det er krig i Europa, med allerede store menneskelige lidelser. Krigshandlingene og sanksjonene vil gi mindre handel. Usikkerhet om leveranser har økt råvare- og energipriser. Prisveksten kan øke fra et allerede høyt nivå. Det vil øke bedriftenes kostnader og redusere husholdningenes kjøpekraft, og truer vekstutsiktene. Noen næringer og bedrifter er mer utsatt enn andre.

Før Russlands invasjon i Ukraina lå vekstanslagene for internasjonal økonomi i år høyt. Koronapandemien er på retur. Tilbakeholdt etterspørsel er på vei tilbake. Også for norsk økonomi lå det meste til rette for nokså frisk vekst i år, og særlig for forbruket. Norsk eksport vil få god drahjelp utenfra. Arbeidsledigheten er lavere enn før korona.

Medlemsbedriftene våre vurderer markedssituasjonen jevnt over som god, ifølge tall fra Næringslivet økonomibarometer (NØB) for første kvartal. Riktignok er både situasjonsvurderingen og utsiktene fremover noe dempet siden november i fjor. Det var særlig bedrifter innenfor reiseliv og transport som bidro til denne utviklingen. I denne gruppen var det overvekt av bedrifter som rapporterte om en dårlig situasjon på undersøkelsestidspunktet.

Vi anslår nå at BNP Fastlands-Norge vil vokse om lag 4 prosent i 2022, før veksten ventes å dempes til mer normale 2 prosent i 2023. Vekst over trend tilsier at kapasitetsutnyttingen vil tilta fremover, og i løpet av året vil arbeidsledigheten havne under førkrisenivået.

Allerede svarer et flertall av NHOs medlemsbedrifter at de mangler kvalifisert arbeidskraft. SSB oppgir nå nærmere 100 000 ubesatte stillinger, som altså overstiger antallet helt arbeidsledige. Knappheten er bredt basert. I nesten samtlige næringer er den relative mangelen høyere enn i normalåret 2019. Knappheten avspeiler at omslaget har kommet raskt, og at det tar tid å ansette. I tillegg kan pandemien ha fått folk til å flytte på seg, til andre næringer, til skolebenken eller ut av arbeidsmarkedet. Arbeidskraftmangel vil isolert sett holde oppsvinget tilbake.

Rapportens spesialtema er skatt og arbeidstilbud. Redusert fremtidig handlingsrom i budsjettene fordrer en høy nyttiggjørelse av arbeidskraften. For å sikre velferden må vi jobbe mer og lengre. Flere av dem som er utenfor arbeidsmarkedet, må i jobb. Kan skattesystemet bidra til dette? Hvordan ser et effektivt skattesystem ut, og er vi der i dag?

Les rapporten NHOs Økonomiske overblikk 1/2022