Kompetansebarometeret og kunstig intelligens

Foto: Unsplash

Over halvparten av NHOs medlemsbedrifter tror kunstig intelligens (KI) blir viktig for virksomhetens fremtidige vekst og konkurranseevne, men nesten 7 av 10 mangler KI-kompetanse. Det viser NHOs nylige lanserte kompetansebarometer for 2023.

I en verden der teknologisk utvikling akselererer, er det tydelig at NHOs medlemsbedrifter forventer at kunstig intelligens vil få stor betydning for virksomheten fremover. Det stemmer godt med funnene i rapporten Kunstig intelligens i Norge – nytte, muligheter og barrierer levert av Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) i januar, som fant at kunstig intelligens og digitalisering kan gi Norge opp mot 5600 mrd. kroner i ekstra verdiskaping fram mot 2040.

Men hva skal til for å realisere potensialet i KI? Fler og fler bedrifter tar i bruk KI, men det er likevel færre enn 25 % av norske virksomheter og NHO-bedrifter som har tatt det i bruk i dag. Dette fremkommer både i årets kompetansebarometer og i SØA-rapporten. SØAs analyse viser at mangel på kompetanse og innsikt om KI er den klart største barrieren for at norske bedrifter kan ta KI i bruk. Også i kompetansebarometeret ser vi at nesten 7 av 10 NHO-bedrifter mangler kompetanse for å implementere og ta i bruk KI. Vi er nødt til å løse bedriftenes kompetansemangel for å realisere gevinstpotensialet.

Til tross for dette, har over halvparten av NHO-bedriftene tro på at KI vil gi økt vekst. Tilsvarende tror nesten like mange at KI vil endre oppgavene i bedrifter, og det er spesielt tro på at KI vil være relevant for oppgaver som dataanalyse og mønstergjenkjenning samt administrative oppgaver.

Selv om KI kan gjøre flere oppgaver for oss, er ikke det ensbetydende med redusert bemanning. Det kan heller åpne for at ansatte kan flyttes til andre oppgaver som gir virksomheten økt vekst, eller arbeidskraft kan flyttes til andre bransjer som trenger flere folk. SØA sin analyse fant at av bedriftene som har tatt KI i bruk i dag så har flere allerede begynt å se resultater. Av de virksomhetene som har tatt det i bruk har 13 % fått økte inntekter og 32 % har redusert kostnader. Samtidig har det nesten ikke påvirket bemanningen. Så mange som 90 % svarte at KI ikke har gitt noen endringer i bemanningen – bare 3 % hadde redusert bemanningen, men 4 % hadde økt bemanningen.

Det er helt tydelig at kunstig intelligens vil bli viktig for norske virksomheter fremover, og vi må fortsette å jobbe for at flere kommer i gang. NHO mener det må satses betydelig mer på kompetanseheving innen digitalisering og KI, og tilbudssiden i etter- og videreutdanning (EVU) må styrkes innenfor tekniske fag og digitalisering. Eksisterende tilbud må tilpasses og tilgjengeliggjøres for EVU, parallelt med at nye tilbud må komme på plass, og vi trenger flere fleksible og modulbaserte utdanningstilbud. Finansiering av EVU innen digitalisering må også målrettes. Det må være tilgjengelig for hele landet, kostnadseffektivt og tilpasset småbedrifter.

Se kompetansebarometeret for 2023 her.

Les også Fortsatt stort kompetansegap blant NHOs medlemsbedrifter.