NHO

Innhold

Nøkkeltall for næringslivet i Viken

På denne siden finner du et utvalg av nøkkeltall om næringslivet i Viken. Koronakrisen har truffet hele næringslivet - noen bransjer og regioner hardere enn andre. Vi følger situasjonen tett og presenterer her ferske funn fra vår medlemsundersøkelse om hvordan koronakrisen påvirker bedriftene.

Nesten hver tredje bedrift i Viken melder om lavere omsetning sammenlignet med forrige måned.  
 

Blant de minste Vikenbedriftene med under ti årsverk frykter en av fem konkurs etter flere måneder med nedstengning. Tilsvarende tall på landsbasis viser at 16 prosent av bedriftene frykter konkurs. En av tre bedrifter innenfor servering og overnatting i Viken mener det er en reell risiko for konkurs.

-Dette viser at situasjonen fortsatt er prekær for mange bedrifter, sier regiondirektør Nina Solli i NHO Viken Oslo.

Gjenåpning blir viktig

- Vi må nå få hele Norge tilbake i arbeid, så raskt og trygt som mulig.  Samtidig ser vi at enkelte næringer sliter veldig tungt og trolig vil ha en lang vei tilbake til en mer normal situasjon, sier Solli. 

Hun håper at smitten går ned og vaksineringshyppigheten går opp slik at også Oslo og Viken kan åpne igjen.

Lønnsstøtte viktig for reiselivet

I denne undersøkelsen har medlemmene blitt spurt om lønnsstøtteordningen. Bare to prosent av medlemsbedriftene har benyttet seg av har benyttet ordningen, 11 prosent oppgir at de vil benytte seg av den. Dette er nasjonale tall.

Men en næring skiller seg ut:

-Innenfor reiseliv oppgir 42 prosent at de har brukt eller skal bruke den. Det viser at denne ordningen er viktig for reiselivet, sier Solli.

Nina Solli

Regiondirektør NHO Viken Oslo, Nina Solli

Om næringslivet i Viken

Regionen bindes sammen av historiske industribedrifter, innovative kunnskaps- og teknologibedrifter og staute håndverksbedrifter. Næringslivet i Viken dekker hele spekteret fra maritim næring til skogsdrift og fra transport og logistikk på bakken til flyselskaper og flyteknologi.

Flere store selskaper har valgt å legge sitt hovedkontor til Viken. For eksempel Telenor, Coca Cola, Posten, Ringnes og IBM.

Hovedstadsregionen er et nasjonalt senter for kunnskapsintensive næringer. Nesten 50 prosent av landets forsknings- og utdanningsaktivitet finner sted her. Her finner vi også det høyeste utdanningsnivået i Norge. Utdanningsinstitusjonene er en drivkraft til nye næringsklynger. Vi har sterke næringsklynger flere steder i Viken og Oslo - blant annet på Kongsberg, i Halden, på Fornebu, på Øvre Romerike ved Gardermoen, på Kjeller og i Ås. 

Reiselivet er en av motorene for verdiskapning i hele Viken. Viken er Norges nest største hyttefylke etter Innlandet. Hallingdal er største reiselivsregion. Viken har også attraktive steder langs kysten som er mye besøkt fra Hurum til Hvaler.

Markedsituasjon og fremtidsutsikter

Pandemien har gitt akutt omsetningssvikt som følge av nedstengning og smittevernstiltak. Utfordringene treffer bransjene og regionene i fylket med ulik intensitet gjennom flere nedstenginger. 

Svært mange bedifter innenfor reiselivnæringen i Hallingdal forberedte seg til fjellpåske med mange reisende. Grunnet nasjonale restreksjoner ble ikke dette noe av. Veldig mange Hallingdalbedrifter svarer at omsetningen og sysselsettningen har gått ned sammenlignet med forrige måned.

Den næringen som kjenner på dette hardest, er overnattings- og serveringsvirksomhet som over svært lang tid har slitt med omsetningen. Mange av disse bedriftene har allerede permitert stor del av arbeidstokken. Når usikkerheten for fremtidens omsetning brer seg, kjøper også bedriftene mindre tjenester fra andre virksomheter. Spesielt rammet av dette er tjenestene til bemannings- og rekrutteringsbransjen, som utgjør den største delen av det vi kaller forretningsmessig tjenesteyting.

Konkursrisiko og likviditetsproblemer

Tapt omsetning over tid påvirker bedriftenes overlevelsesevne. 18 prosent av NHO-medlemmer i Viken melder at de har likviditetsproblemer. De vurderer konkurs som en reell risiko. Siden målingen i juni har andelen bedrifter i Viken som har en reell frykt for konkurs ligget stabil på rundt 10 prosent men etter nyttår ser vi en gradvis økning.

Mange små bedrifter innenfor overnattings- og serveringsvirksomheter som kom seg gjennom flere nedstigingen, og har brukt opp sine reserver. Disse trekkes lengere mot stupet desto lengere pandemien varer. Flere av disse har opparbeidet seg større gjeld som må tilbakebetales. Kompansasjonsordningen holder mange av de minste bedriftene fra stupet enn så lenge.

Evnen til å betale regninger som forfaller om kort tid, også kalt likviditet, utgjør i stor grad bedriftenes evne til å overleve. Selv om store bedrifter også merker omsetningsfall, tar det mindre tid før det utvikler seg til et likviditetsproblem for små og mellomstore bedrifter. Halden er den regionen i Viken hvor flest bedrifter har likviditetsproblemer. I Halden er det mange små bedrifter innenfor servering og industrien som merker omsetningsfallet hardere. Halden er også et felles bo og arbeidsmarked delt i to, med stolte tradisjoner som strekker seg over svenskegrensen.

Også næringer med mange mindre aktører sliter, som igjen påvirker deres evne til å betale regninger om kort tid. Dette er typisk servering, handel, og bygg og anlegg. 

Oppsigelser

Pandemien har ført til at mange bedrifter har måtte gjennomføre permitteringer og oppsigelser. Selv om andelen bedrifter som planlegger oppsigelser har gått ned siden sommeren, er fremdeles situasjonen svært alvorlig. Mange bedrifter må si opp ansatte for å overleve.

Når inntektene uteblir, opplever de mindre bedriftene likviditetsproblemer og konkurs blir mer sannsynlig. De større bedriftene tyr i større grad til nedbemanninger for å tilpasse seg den lavere etterspørselen. I Viken svarer over 16% av bedriftene med over 50 årsverk at de planlegger oppsigelser som følge av coronaviruset. Situasjonen er svært kritisk for flere av regionene i Viken.

Heldighvis går trenden nedover men i mange regioner er andelen bedrifter som planlegger oppsigelser fremdeles svært høy. Serlig på Romerike og Kongsberg har de flere bedrifter med flere enn 50 årsverk som allerede gjennomført oppsigelser, og som kan bli tvunget til å gjennomføre nye . Den mest utsatte er bedriftene innenfor overnatting- og servering, forretningsmessig tjenesteyting, og Transport og lagring.